• Polski
  • English
  • AA+A++
Archaeologia Polona

Redaktor: Dr Dagmara H. Werra
ISSN: 0066-5924
Częstotliwość publikacji: Rocznik

Kontakt: e-mail: archaeologiapolona@iaepan.edu.pl, werra@iaepan.edu.pl telefon: 22 6202881

storna internetowa: http://journals.iaepan.pl/apolona

O czasopiśmie

Archaeologia Polona jest polskim naukowym czasopismem archeologicznym, wydawanym w języku angielskim corocznie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, z przeznaczeniem dla szerokiego kręgu czytelników międzynarodowych. Głównym celem periodyku jest prezentacja szerokiego zakresu różnorodnych podejść do najważniejszych problemów współczesnej archeologii.

Periodyk został utworzony w roku 1958, a jego pierwotną intencją była popularyzacja polskiej archeologii zagranicą poprzez publikowanie tłumaczeń najważniejszych artykułów, które ukazały się już uprzednio w języku polskim na łamach innych periodyków wydawanych przez Instytut, zwłaszcza w periodyku Archeologia Polski.

Polityka wydawnicza zmieniła się w roku 1991 i obecnie periodyk publikuje oryginalne prace naukowe zbierane w tomach monotematycznych, poświęconych wybranym problemom, zwłaszcza tym, które mają największe znaczenie dla polskiej archeologii. Kolejne tomy redagowane są przez różnych zaproszonych badaczy polskich i zagranicznych, a periodyk zawiera także prace zagranicznych autorów.

Tomy opublikowane w ciągu ostatnich lat były poświęcone takim kluczowym zagadnieniom, jak: etniczność w archeologii, badania ceramiki zabytkowej, procesy powstawania miast europejskich, archeometria, górnictwo krzemienia, koncepcja kultur archeologicznych, historia archeologii XX w., badania środowiska naturalnego, zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wykorzystanie nauk ścisłych w archeologii, międzynarodowe aspekty polskiej archeologii, prospekcja archeologiczna. Periodyk publikuje także recenzje, jak również polemiki i dyskusje.

 

Archaeologia Polona jest indeksowana na:

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
EBSCO
Index Copernicus