• Polski
  • English
  • AA+A++
Archeologia-Kultura-Ideologie

Archeologia-Kultura-Ideologie
Gediga B., Piotrowski W. [red.]
Polska Akademia Nauk- Oddział we Wrocławiu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Biskupin- Wrocław 2004

ISBN 83-915490-3-8

 

Opis

 

Słowo wstępne

W dniach 20-22 czerwca 2002 r. odbyło się kolejne, trzecie sympozjum w Biskupinie pod tytułem „Archeologia - Kultura - Ideologie ". Sympozjum zostało zorganizowane przez Komisję Archeologiczną Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz gospodarza tego spotkania, a więc Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Głównym tematem sympozjum był problem relacji między badaniami archeologicznymi, w szerokim ich rozumieniu, obejmującym kształtowanie się problematyki badawczej archeologii i sposobów jej rozwiązywania, a kulturą i ideologią określonego okresu, w którym te badania prowadzono. W sympozjum uczestniczyli badacze z kilku ośrodków archeologicznych z Polski, Austrii, Czech i Moraw, Niemiec. Z różnych względów nie mogli wziąć udziału w tym spotkaniu wcześniej zgłoszeni badacze z Włoch i Szwecji. W sumie podczas obrad wygłoszono 20 referatów, którym towarzyszyła żywa i owocna dyskusja. Treść wygłoszonych referatów stała się podstawą do przygotowania artykułów zawartych w niniejszym tomie.

Bogusław Gediga Wrocław - Biskupin 2004 rok