• Polski
 • English
 • AA+A++

Wystąpienie na Seminarium SIDEROS

coments closed

W dniu 12 kwietnia 2023 roku dr Joanna Słomska-Bolonek oraz mgr Łukasz Antosik wygłosili wykład zatytułowany "Przejawy wpływów ze strefy alpejskiej w okresie halsztackim widoczne w wyrobach włókienniczych z cmentarzyska w Świbiu, pow. gliwicki" na Seminarium z archeologii Europy środkowej w I tys. przed Chr. SIDEROS, które odbyło się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Publikacja niemieckojęzyczna Kaliny Skóry

coments closed

Książka Omnia mors aequat? Soziale Stratigraphien in der Römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit im Gebiet der Wielbark-Kultur to nowa, uzupełniona i poszerzona wersja rozprawy dotyczącej struktury społecznej kultury wielbarskiej, która ukazała się w 2015 r. w Wydawnictwie IAE PAN.

 

Zachęcany do kupna

http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/...

Monografie

coments closed

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 • Mielczarek M., Stefanakis M. I. 2019. Rhodes. The Ancient and Mediaeval Monuments in 1882-1884 and Count Karol Lanckoroński, Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology. [rec. K. Jarzęcki, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, LXVIII, 2020, 1, 120; R. Rutkowski, Acta Poloniae Historica 121, 2020, 350; E. Dema, Eulimene, 21 (2020), 159-162]
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/rhodes...)

 

2016

 • Mielczarek M. 2016. Skarby żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; wersja w języku angielskim Treasures of the Soldiers from the II Corps of the Polish Armed Forces.
 • Mielczarek M. 2016. Sylloge Nummorum Graecorum Poland, vol. I. The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, part 3, Bosporus-Cilicia, Kraków-Warszawa: Polish Academy of Arts and Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/serie/...)
 • Rzepecki S., Kot K., Piotrowska M. 2016. Pod prąd czasu. Kwiatków i okolica w pradziejach. Łódź
 • Kurasiński T., Skóra K. 2016. Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, Tom 1: Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Łódź.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/przestrzen...)

 

2015

 

2014

 • Dudak W., Herman R., Kurasiński T., Maik J., Owczarek P., Strzyż P., Świętosławski W., Zapaśnik T., Żemigała M. 2014. Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku, w woj. łódzkim. Autostrada A1. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 16. Łódź: IAE PAN.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/serie/...)
 • Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w., Łódź.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/...)

 

2013

 • Piotrowska M. 2013. Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi. Łódź

 

2012

 

2011

 

Unikatowe odkrycie w okolicy grodziska w Mierzynie

coments closed

Unikatowe odkrycie w okolicy grodziska w Mierzynie koło Piotrkowa Trybunalskiego

 

Podczas badań siedziby rycerskiej w Mierzynie (XIV–XV w.) ekspedycja kierowana przez prof. Piotra Strzyża (IA UŁ) i dr Kalinę Skórę (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) odkryła w pobliżu grodziska cenne znalezisko – bardzo dobrze zachowaną ołowianą bullę antypapieża Jana XXIII (1410–1415). Jest to jak dotychczas trzecia bulla Jana XXIII odkryta w Polsce, a druga zachowana w całości. Zabytek ten rzuca nowe światło na średniowieczną historię i ówczesną rangę tej miejscowości. Charakter listu i jego adresat będzie przedmiotem dalszych studiów. W badaniach biorą udział studenci archeologii UŁ oraz członkowie Piotrkowskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Bugaj”.

Konferencja: Kultura wielbarska - procesy przemian i kontakty zewnętrzne

coments closed

W dniach 22-24 czerwca 2022 r. odbędzie się w Poznaniu międzynarodowa konferencja pt. „Kultura Wielbarska procesy przemian i kontakty zewnętrzne”. Jedną ze współorganizatorek tego sympozjum oraz przyszłą współredaktorką pokonferencyjnej publikacji jest dr Magdalena Piotrowska z naszego Instytutu.

Trzydniowe obrady wypełnione będą interesującymi wystąpieniami, które na pewno staną się przedmiotem wielu dyskusji.

 

Program konferencji.

wielbark_2022

 

Jubileusz Prof. Jerzego Maika

coments closed

Jubileusz Prof. Jerzego Maika

12 maja 2023 r. miał miejsce w łódzkim oddziale PAN uroczysty Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Maika, dyrektora IAE PAN (2016-2019), wieloletniego kierownika ośrodka w Łodzi i redaktora „Fasciculi Archaeologiae Historicae” (2008-2018).

 

Jubilat wysłuchał licznych laudacji, a my mieliśmy zaszczyt przedstawić Jego bogaty dorobek naukowy, obejmujący nie tylko archeologię włókiennictwa, oraz jego liczne aktywności, nie tylko zawodowe.

 

Jubilatowi wręczono poświęcony mu 35 tom „Fasciculi Archaeologiae Historicae” oraz album ilustrujący przebieg kariery naukowej. Uroczystość zgromadziła rodzinę, przyjaciół, kolegów i współpracowników Profesora.

Konferencja "Archeologia i historia Ziemi Rozprzańskiej"

coments closed

Zapraszamy do udziału w konferencji "Archeologia i historia Ziemi Rozprzańskiej", która odbędzie się 18 maja 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy.

Kolokwium habilitacyjne i obrona doktorska

coments closed

W przeciągu ostatnich dwóch tygodni  miały miejsce dwa ważne wydarzenia dla naszego łódzkiego ośrodka.

 

27 września 2023 w siedzibie IAE PAN w Warszawie miało miejsce kolokwium habilitacyjne dr Kaliny Skóry, którego podstawą była publikacja pt. „Samobójstwo w społeczności wczesnych Germanów”.

 

Tydzień później - 5 października 2023 odbyła się w łódzkim oddziale PAN obrona pracy doktorskiej mgr Łukasza Antosika pt. „Wczesnośredniowieczne włókiennictwo na Śląsku (X-XIII w.)”.

 

Zarówno kolokwium habilitacyjne jak i obrona doktorska przebiegły pomyślnie.

 

Ogromnie się cieszymy i gratulujemy naszym kolegom!

 

WOODAN

coments closed

WOODAN to internetowa, publiczna baza danych, która powstała w 2015 roku w ramach projektu finansowanego przez Holenderski Departament Dziedzictwa Kulturowego (Netherlands Department of Cultural Heritage NL) a w 2018 roku przekształciła się w WOODAN Foundation (Archeologische Houtdatabase WOODAN, https://www.woodan.org/).

 

Celem projektu jest stworzenie internetowej bazy zabytków archeologicznych wykonanych z drewna, do których każdy będzie miał dostęp. Spis zawiera dostępne informacje na temat drewnianych artefaktów od miejsca znalezienia, informacje na temat gatunków drzew wykorzystywanych do produkcji poszczególnych kategorii przedmiotów, poprzez ogólną charakterystykę i opis w języku angielskim z podaniem bibliografii. Załączana jest dokumentacja fotograficzna i rysunkowa zabytków oraz informacje dotyczące przeprowadzonych badań i analiz specjalistycznych. Powstaje w ten sposób ogromny spis danych ułatwiający identyfikację drewnianych zabytków archeologicznych, np. daje on możliwość wykonania analiz dendrochronologicznych, które uściślają datowanie stanowisk oraz znalezienie analogii do zabytków drewnianych, które rzadko zachowują się na stanowiskach archeologicznych.

 

W 2021 roku współpracę z WOODAN Foundation podjęła dr Magdalena Piotrowska. Dołączyła on tym samym do międzynarodowego grona badaczy tworzących bazę drewnianych znalezisk ze stanowisk archeologicznych. Gorąco zachęcamy osoby zainteresowane do przesyłania informacji na temat drewnianych zabytków archeologicznych na adres: piotrowskamagda@op.pl

 

Projekt został zainicjowany w Holandii, a w następnej kolejności rozpoczęto współpracę z badaczami z Belgii, Irlandii, Litwy, Austrii, Niemiec a teraz także z Polski. W ramach współpracy ze stroną polską dr Magdalena Piotrowska odbędzie w Holandii staż – szkolenie w zakresie analizy i identyfikacji drewniany zabytków archeologicznych. W pierwszym etapie działań rozpoczęto wprowadzenia do bazy danych zabytków drewnianych pozyskanych m.in. ze studni ze stanowiska w Kwiatkowie, gm. Brudzew.

 

Do pobrania biuletyn informacyjny Fundacji WOODAN.