• Polski
 • English
 • AA+A++

Najnowsza publikacja pióra Jerzego Maika

coments closed

Jerzy Maik jest archeologiem, od blisko 50 lat zatrudnionym w łódzkim ośrodku Instytutu Arche­ologii i Etnologii PAN, którym kierował przez 14 lat, a przez następne 4 był dyrektorem Instytutu. Specjalizuje się w badaniu dziejów włókiennictwa starożytnego i średniowiecznego. Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, iż właśnie ukazała się kolejna praca jego pióra. Zachęcamy wszystkich serdecznie do jej lektury.

 

Obecna książka jest opowieścią o ludziach średniowiecza – twórcach tkanin wełnianych od mo­mentu strzyży owiec, przez tkanie i wykańczanie tekstyliów, aż po ich sprzedaż. Opowiada o życiu codziennym sukienników – zawodowym, ale też rodzinnym, towarzyskim i religijnym. Ważnym elementem tego życia była walka z obcą konkurencją, głównie z dopływem dobrego, taniego sukna zachodniego. Natomiast konkurencji nie stanowiło luksusowe sukno flandryjskie, którego jakość pozostawała poza możliwościami naszych sukienników. Sukiennictwo, w postaci praktycz­nie od średniowiecza niezmienionej, przetrwało aż po schyłek XIX w. i rozwój nowoczesnych, me­chanicznych fabryk.

 

Zachęcamy do kupna

http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/...

Publikacja niemieckojęzyczna Kaliny Skóry

coments closed

Książka Omnia mors aequat? Soziale Stratigraphien in der Römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit im Gebiet der Wielbark-Kultur to nowa, uzupełniona i poszerzona wersja rozprawy dotyczącej struktury społecznej kultury wielbarskiej, która ukazała się w 2015 r. w Wydawnictwie IAE PAN.

 

Zachęcany do kupna

http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/...

Monografie

coments closed

2021

 

2020

 

2019

 • Mielczarek M., Stefanakis M. I. 2019. Rhodes. The Ancient and Mediaeval Monuments in 1882-1884 and Count Karol Lanckoroński, Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology. [rec. K. Jarzęcki, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, LXVIII, 2020, 1, 120; R. Rutkowski, Acta Poloniae Historica 121, 2020, 350; E. Dema, Eulimene, 21 (2020), 159-162]
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/rhodes...)

 

2016

 • Mielczarek M. 2016. Skarby żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; wersja w języku angielskim Treasures of the Soldiers from the II Corps of the Polish Armed Forces.
 • Mielczarek M. 2016. Sylloge Nummorum Graecorum Poland, vol. I. The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, part 3, Bosporus-Cilicia, Kraków-Warszawa: Polish Academy of Arts and Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/serie/...)
 • Rzepecki S., Kot K., Piotrowska M. 2016. Pod prąd czasu. Kwiatków i okolica w pradziejach. Łódź
 • Kurasiński T., Skóra K. 2016. Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, Tom 1: Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Łódź.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/przestrzen...)

 

2015

 

2014

 • Dudak W., Herman R., Kurasiński T., Maik J., Owczarek P., Strzyż P., Świętosławski W., Zapaśnik T., Żemigała M. 2014. Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku, w woj. łódzkim. Autostrada A1. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 16. Łódź: IAE PAN.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/serie/...)
 • Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w., Łódź.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/...)

 

2013

 • Piotrowska M. 2013. Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi. Łódź

 

2012

 

2011

 

Unikatowe odkrycie w okolicy grodziska w Mierzynie

coments closed

Unikatowe odkrycie w okolicy grodziska w Mierzynie koło Piotrkowa Trybunalskiego

 

Podczas badań siedziby rycerskiej w Mierzynie (XIV–XV w.) ekspedycja kierowana przez prof. Piotra Strzyża (IA UŁ) i dr Kalinę Skórę (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) odkryła w pobliżu grodziska cenne znalezisko – bardzo dobrze zachowaną ołowianą bullę antypapieża Jana XXIII (1410–1415). Jest to jak dotychczas trzecia bulla Jana XXIII odkryta w Polsce, a druga zachowana w całości. Zabytek ten rzuca nowe światło na średniowieczną historię i ówczesną rangę tej miejscowości. Charakter listu i jego adresat będzie przedmiotem dalszych studiów. W badaniach biorą udział studenci archeologii UŁ oraz członkowie Piotrkowskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Bugaj”.

Konferencja: Kultura wielbarska - procesy przemian i kontakty zewnętrzne

coments closed

W dniach 22-24 czerwca 2022 r. odbędzie się w Poznaniu międzynarodowa konferencja pt. „Kultura Wielbarska procesy przemian i kontakty zewnętrzne”. Jedną ze współorganizatorek tego sympozjum oraz przyszłą współredaktorką pokonferencyjnej publikacji jest dr Magdalena Piotrowska z naszego Instytutu.

Trzydniowe obrady wypełnione będą interesującymi wystąpieniami, które na pewno staną się przedmiotem wielu dyskusji.

 

Program konferencji.

wielbark_2022

 

Konferencja Archaeology of Jewish Cemeteries in Central Europe

coments closed

Konferencja Archaeology of Jewish Cemeteries in Central Europe

14 marca 2022 roku w Warszawie odbyła się sesja Archeologia cmentarzy żydowskich w Europie Centralnej (Archaeology of Jewish Cemeteries in Central Europe) zorganizowana w ramach III konferencji Przeszłość ma Przyszłość (Wydział Archeologii UW, organizator Marcin Wagner). Współogranizatorami ze strony IAE PAN byli dr Magdalena Bis, Wojciech Bis i dr Kalina Skóra. Referaty dotyczyły stanu badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w środkowej Europie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z Polski, Czech oraz Litwy. Zaprezentowano także wyniki najnowszych badań prowadzonych na warszawskich cmentarzach na Bródnie oraz przy ul. Okopowej.

 

Materiały z sesji ukażą w 36 tomie Fasciculi Archaeologiae Historicae (https://journals.iaepan.pl/fah)

Książka Tomasza Kurasińskiego

coments closed

Tomasz Kurasiński (ur. 1970) jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach i monografiach zbio­rowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz był współautorem dwóch monografii: Wcze­snośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski (2012) i Cmen­tarzysko w Radomiu, stanowisko 4 (2016). Jego badawcze zainteresowania koncentrują się przede na wczesnośredniowiecznej obrzędowości pogrzebowej Słowiańszczyzny oraz woj­skowości tego okresu, zwłaszcza w aspekcie symbolicznym i społeczno-kulturowym. Ponad­to zajmuje się kulturą materialną i jej wykorzystaniem w rozpoznawaniu dawnych wierzeń i zachowań religijnych.

 

Czytelnik otrzymuje pracę, będącą szczegółowo potraktowanym i bogato zilustrowanym monograficznym katalogiem, w którym zebrano dane dotyczące możliwie wszystkich wczesnośredniowiecznych zespołów grobowych z ziem polskich zawierających elementy uzbrojenia. Uwzględniono ponadto militaria znalezione na terenie cmentarzysk, przypuszczalnie pochodzące ze zniszczonych pochówków. Stanowi ona tym samym uzupełnienie luki w polskim piśmiennictwie archeologicznym, gdyż jak dotąd nie podjęto próby zebra­nia podobnej tematycznie bazy źródłowej w tak szerokim zakresie.

 

Serdecznie zachęcamy do kupna

http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/...

Warsztaty dla dzieci

coments closed

2 grudnia pracownicy naszego Instytutu wzięli udział w Festiwalu Nauki i Techniki zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi. Zajęcia archeologiczne dla klas czwartych poprowadziły dr Magdalena Piotrowska i dr Joanna Słomska-Bolonek przy wsparciu dr Alicji Piotrowskiej (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ). Dzieci zapoznały się ze specyfiką prac archeologicznych i podstawowymi pojęciami z zakresu tej dziedziny nauki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się narzędzia pracy archeologa oraz zabytki (a właściwie ich repliki). Mamy nadzieję, że w przyszłym roku także będziemy mogli wziąć udział w tym wydarzeniu!

WOODEN

coments closed

WOODAN to internetowa, publiczna baza danych, która powstała w 2015 roku w ramach projektu finansowanego przez Holenderski Departament Dziedzictwa Kulturowego (Netherlands Department of Cultural Heritage NL) a w 2018 roku przekształciła się w WOODAN Foundation (Archeologische Houtdatabase WOODAN, https://www.woodan.org/).

 

Celem projektu jest stworzenie internetowej bazy zabytków archeologicznych wykonanych z drewna, do których każdy będzie miał dostęp. Spis zawiera dostępne informacje na temat drewnianych artefaktów od miejsca znalezienia, informacje na temat gatunków drzew wykorzystywanych do produkcji poszczególnych kategorii przedmiotów, poprzez ogólną charakterystykę i opis w języku angielskim z podaniem bibliografii. Załączana jest dokumentacja fotograficzna i rysunkowa zabytków oraz informacje dotyczące przeprowadzonych badań i analiz specjalistycznych. Powstaje w ten sposób ogromny spis danych ułatwiający identyfikację drewnianych zabytków archeologicznych, np. daje on możliwość wykonania analiz dendrochronologicznych, które uściślają datowanie stanowisk oraz znalezienie analogii do zabytków drewnianych, które rzadko zachowują się na stanowiskach archeologicznych.

 

W 2021 roku współpracę z WOODAN Foundation podjęła dr Magdalena Piotrowska. Dołączyła on tym samym do międzynarodowego grona badaczy tworzących bazę drewnianych znalezisk ze stanowisk archeologicznych. Gorąco zachęcamy osoby zainteresowane do przesyłania informacji na temat drewnianych zabytków archeologicznych na adres: piotrowskamagda@op.pl

 

Projekt został zainicjowany w Holandii, a w następnej kolejności rozpoczęto współpracę z badaczami z Belgii, Irlandii, Litwy, Austrii, Niemiec a teraz także z Polski. W ramach współpracy ze stroną polską dr Magdalena Piotrowska odbędzie w Holandii staż – szkolenie w zakresie analizy i identyfikacji drewniany zabytków archeologicznych. W pierwszym etapie działań rozpoczęto wprowadzenia do bazy danych zabytków drewnianych pozyskanych m.in. ze studni ze stanowiska w Kwiatkowie, gm. Brudzew.

 

Do pobrania biuletyn informacyjny Fundacji WOODAN.