• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Kalina Skóra, PhD
Kalina Skóra, PhD

Kalina Skóra, dr hab.

Department Research on Ancient Technologies

e-mail: kskora@iaepan.edu.pl

 

https://iaepan.academia.edu/KalinaSkóra
https://www.researchgate.net/profile/Kalina_Skora2

 

Research interests

  • Roman Period and Migration Period in Central European Barbaricum
  • Early Middle Ages on Polish lands

 

Selected bibliography
Books
Kurasiński T., Skóra K. (2012).Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.

Skóra K. (2015). Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej.Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami

Kurasiński T., Skóra K. (2016). Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, Tom 1: Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.

Skóra K. (2020). Omnia mors aequat? Soziale Stratigraphien in der Römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit im Gebiet der Wielbark-Kultur. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Skóra K. (2022). Samobójstwo w społeczności wczesnych Germanów. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Articles

Skóra K. (2008). Z czym wędrowano w zaświaty. O niemilitarnym wyposażeniu grobowym wojowników „wielbarskich”. Acta Archaeologica Lodziensia 54, 7-26.

Skóra K. (2010). Intruz w kurhanie? O pochówkach wtórnych w obrzędowości pogrzebowej kultur wielbarskiej i przeworskiej. Acta Archaeologica Lodziensia 56, 27-43.

Kurasiński T., Skóra K. (2012). Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4. Acta Militaria Mediaevalia 8, 69-89.

Skóra K. (2012). Groby dziecięce kultury wielbarskiej. Światowit 7 (48), Fasc. B (2010), 139-164.

Skóra K., Troszczyńska-Antosik M. (2012). Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Waplewie, pow. olsztyński, Wiadomości Archeologiczne 63, 145-159.

Kurasiński T., Rychter M., Skóra K. (2013). An intriguing find from an early medieval cemetery in Lubień. Issues of conservation of archaeological relics. Wiadomości Konserwatorskie. Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 33, 54-57.

Skóra K., Kurasiński T. (2013). Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4. Światowit 9 (L) (2011) 2012, fascicle B, 193-212.

Skóra K. (2013). Kilka wyjątków od reguły, czyli o „nieśredniowiecznych” początkach Andrzeja Nadolskiego. Acta Archaeologica Lodziensia 59, 81-86.

Strzyż P., Skóra K. (2013). “Muskets and handgonnes with bone inlaid” – ornaments of hand-held firearms in the 16th-17th c. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 29, 278-300.

Kurasiński T., Klimek L., Skóra K. (2013). Metallographic Analyses of Military Items from the Early Medieval Inhumation Cemetery in Radom, Site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae 26, 25-39.

Komski A., Kurasiński T., Skóra K. (2014). Kłódki ze zniszczonego cmentarza sanockiego. Przyczynek do badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w przeszłości. Rocznik Sanocki 11, 49-62.

Skóra K. (2014). Trup nieobecny?... czyli o brakujących szczątkach kostnych w grobach kultury wielbarskiej. Acta Archaeologica Lodziensia 60, 45-68.

Kurasiński T., Skóra K. (2015). Children’s burials from the early medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae 28, 41-52.

Kurasiński T., Skóra K., Purowski T. (2015). Reuse of Prehistoric items in the Early Middle Ages. The example of the cemetery in Lubień, voivodeship Łódź. Archaeologia Polona 48: 2010 (2015); Special theme: Archaeology of the Slavs. Marek Dulinicz in Memoriam), 139-166.

Skóra K. (2016). A habit of providing the dead with padlocks against the background of Ashkenazi funeral rites. Fasciculi Archaeologiae Historicae 29, 135-149.

Natuniewicz-Sekuła M., Skóra K. (2016). Selected children’s burials from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Site 7, Elbląg commune, warmińsko-mazurskie voivodeship. Archaeologia Polona 50/51 (2013-2014), 43-79.

Skóra K. (2017). Opening of graves in the cemetery of the Wielbark Culture in Kowalewko. A preliminary analysis. Fasciculi Archaeologiae Historicae 30, 193-210.

Kurasiński T., Skóra K., Gayduchik V. (2018). A grain against a vampire? Some remarks on so-called anti-vampire practices in the light of archaeological and folkloristic-ethnographic data. Sprawozdania Archeologiczne 70, 173-202.

Skóra K. (2018). How much do we know about the opening of graves in the cemetery of the Wielbark Culture in Czarnówko? Some remarks on the basis of research in 2017. Przegląd Archeologiczny 66, 193-223.

Skóra K. (2019). Liegt da der Hund begraben? An aspect of post-funeral interferences from the Wielbark Culture cemetery in Czarnówko in Pomerania. Sprawozdania Archeologiczne 71, 125-153.

Skóra K. (2019). With or without Respect? Treatment of Post-mortem Remains of the Dead in the Course of Post-funeral Interferences at Czarnówko in Pomerania. Fasciculi Archaeologiae Historicae 32, 2019, 7-24.

Skóra K., Żabiński G., Miśta-Jakubowska E. (2019). Weaponry of the Przeworsk Culture in the light of metallographic examinations. The case of the cemetery in Raczkowice. Praehistorische Zeitschrift 94 (2), 1-45.

Strzyż P.,  Skóra K. (2020). A New Find of a Falchion from Central Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae 33, 211-215.

Skóra K. (2020). A Few Reflections on Suicide and Profane Death from not only an Archaeological Perspective on the Margins of Paweł Duma’s Book, ‘Profane Death in Burial Practices of a Pre-Industrial Society. A Study from Silesia, Fasciculi Archaeologiae Historicae 33, 217-225.

Kurasiński T, Skóra K., Ziętek J. (2021). Nowe znalezisko wczesnośredniowiecznego grotu włóczni z Lubienia, pow. piotrkowski, Wiadomości Archeologiczne 72, 200-206.

Skóra K., Natuniewicz-Sekuła M., Mączyński P., Bitner M. (2021). Fossil brachiopod from a Roman period grave at Weklice, Site 7, Northern Poland. On past uses of fossils. Archäologisches Korrespondenzblatt 51 (3), 405-418.

Skóra K., Strzyż K., Szymczak J. (2022). Bull of Antipope John XXIII found in Mierzyn, Central Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae 35, 131-145.

Skóra K. (2023). Opening graves and turtles. The pond turtle (Emys orbicularis L.) from the cemetery of the Wielbark Culture in Czarnówko and the question of post-funeral interferences in the past. Praehistorische Zeitschrift 98(2),  doi.org/10.1515/pz-2023-2023

 

Chapters in edited volumes

Skóra K., Kurasiński T. (2009). Od ziarnka do ziarnka... O przydatności analiz archeobotanicznych w badaniach nad wczesnośredniowieczną obrzędowością pogrzebową (na przykładzie cmentarzyska w Lubieniu). W: Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie, Spotkanie 11, W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Poznań, 301-308.

Skóra K. (2010). Przyczynek do badań nad podwójnymi grobami szkieletowymi w obrzędowości pogrzebowej kultury wielbarskiej. W: Terra barbarica. Studia ofiarowane prof. M. Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, A. Urbaniak et al. (red.), Monumenta Archaeologica Barbarica. Series gemina, tomus 2, Łódź-Warszawa, 791-808.

Janowski A., Kurasiński T., Skóra K. (2010). Między naturą a kulturą. Znaleziska skamieniałych zębów rekina i ich próba ich interpretacji. W: Terra barbarica. Studia ofiarowane prof. M. Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, A. Urbaniak et al. (red.), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series gemina 2, Łódź-Warszawa, 703-712.

Kurasiński T., Skóra K. (2011). Elementy „ruskie” w wyposażeniu pochówków z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska (XI-XII w.) w Lubieniu, pow. piotrkowski. W: „In silvis, campis… et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, S. Cygan, M. Glinianowicz, P. N. Kotowicz (red.), Reszów-Sanok, 447-465.

Skóra K. (2011). Kilka słów na temat zdobienia ostróg z cmentarzyska w Odrach. W: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, O. Ławrynowicz, J. Maik, P. Nowakowski (red.), Łódź, 369-377.

Kurasiński T., Skóra K. (2013). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań. W: Radom: korzenie miasta i regionu 4: Ziemia niczyja – Ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Warszawa, 141-152.

Kurasiński T., Skóra K. (2013). A będziecie jedli owoce ze swej winorośli… O szczątkach roślinnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. W: Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, J. Kolenda et al. (red.), Wrocław, 637-648.

Skóra K. (2014). Twarzą do ziemi. O specyficznej kategorii grobów ludności kultury wielbarskiej. W: Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak (red.), Kraków, 473-482.

Skóra K. (2014). Bransolety i dzieci. Kilka spostrzeżeń o ozdobach, dzieciństwie i obrządku pogrzebowym w kulturze wielbarskiej. W: In Medio Poloniae Barbaricae, J. Andrzejowski (red.), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 3, Warszawa, 211-222.

Skóra K. (2015). Biritual burials of the Wielbark Culture – introductory remarks. W: Kończyny, kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach. Limbs, bones, and reopened Graves in past societies, L. Gardeła, K. Kajkowski (red.), Bytów, 85-122.

Skóra K. (2017). The sitting (?) dead – an attempt at assessing discoveries from cemeteries of the Wielbark Culture. W: Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata, J. Andrzejowski et al. (red.), Warszawa-Schleswig, 537-548.

Skóra K., Niezabitowska-Wiśniewska B. (2018). Flabellum czy calamistrum? I jeszcze jeden, niezwykle intrygujący zabytek… z Dratowa. W: Studia barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. For Professor Andrzej Kokowski on his 65th Birthday, tom II, B. Niezabitowska-Wiśniewska et al. (red.), Lublin, 130-180.

Krzysiak A., Marczewski M, Schuster J., Skóra K. (2018). Stary świat – nowe życie. Lubowidz, Czarnówko, Wilkowo. Katalog wystawy w Muzeum w Lęborku, red. M. Pruska, J. Andrzejowski, Lębork: Muzeum w Lęborku.

Skóra K. (2019). Männerdefizit auf den Gräberfeldern der Wielbark-Kultur? Eine archäologisch-anthropologische Perspektive. In: Interacting Barbarians . Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, eds. Adam Cieśliński und Bartosz Kontny. Neue Studien zur Sachsenforschung 9. Warszawa, 331-339.

Skóra K., Cieśliński A. (2020). Aktuelle Forschungen zur Sozialstruktur der Germanen im östlichen Mitteleuropa. Ein Beispiel aus der Wielbark-Kultur. In: G. Uelsberg, M. Wemhoff (Hrsg.), Germanen. Eine archäologische Bestandsaufnahme. Ausstellungskatalog Berlin 2020), 226-253.

Skóra K., Kurasiński T. (2020). From the past into the future – archaica as a research problem (on the basis of medieval and modern period finds from Central-Eastern Europe) / Z przeszłości w przyszłość – archaika jako problem badawczy (na podstawie średniowiecznych i nowożytnych materiałów z Europy Środkowo-Wschodniej). In: M. Bogucki, A. Dymowski, G. Śnieżko (eds), Slivers of the Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods / Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i w okresie nowożytnym, Warszawa, 301-366.

Kurasiński T., K. Skóra (2020). Wprowadzenie. In: T. Baranowski, K. Skóra, K. Skrzyńska, Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, tom 3: stanowisko 4. Ekspertyzy. Łódź, Warszawa, 7-11.

Skóra K., Natuniewicz-Sekuła M., Bitner M.A. (2021). Brzoskwinie i ramienionogi, czyli na tropie obcych gatunków flory i fauny w kulturze wielbarskiej. Przykład Weklic. In: A. Michałowski, M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Strobin (red.), Ze świata dawnych barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe, Poznań, 373-391.

Krzysiak A., Marczewski M., Skóra K. (2021). Między zniszczeniem a adaptacją. Stosunek społeczności kultury wielbarskiej do obiektów sepulkralnych kultury pomorskiej na przykładzie nekropolii w Wilkowie Nowowiejskim. In: A. Michałowski, M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Strobin (red.), Ze świata dawnych barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe. Poznań, 403-423.

Krzysiak A.,  Marczewski M.,  Schuster J.,  Skóra K. (2021). Czarnówko stan. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w sezonie 2016–2017. In: XXI Sesja Pomorzoznawcza, Materiały z konferencji, Toruń, 22-24 listopada 2017 roku, tom I: od epoki kamienia do okresu wędrówek ludów, red. J. Gackowski, K. Adamczak, E. Bokiniec, M. Weinkauf, M. Markiewicz, D. Bienias, Toruń, 301-317.

Skóra K.  (2022). ‘Another dimension of the exotic? Notes on the origins of the domestic cat in central and northern European Barbaricum during the Roman Period’. InL A. Dubicki and M. Olędzki (eds), Rome and the Barbarians. An Interplay between two Worlds. Łódź: Instytut Archeologii UŁ, SNAP, Oddział w Łodzi, 265-290.

Skóra K. (2022). Seeds, stones and shells. Alien species of plants in women’s graves of the Wielbark Culture. In: L. Poláček, O. Heinrich-Tamáska, E. Nowotny, S. Eichert (Hrsg.), Über Speisen, Getränke und Macht zwischen Spätantike und Karolingerzeit. Akten der 29. und 30. internationalen Symposien Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum" in Mistelbach, 8.–11. November 2017 und in Brünn, 14.–16. November 2018. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 5 / Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 68 (Grentach-Wyhlen 2022), 121-136.

Kurasiński T., Skóra K. (2023). Podstawy datowania i początki najstarszej fazy cmentarzyska w Lubieniu. In: D. Błaszczyk, A. Buko, Początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie średniowiecza / The origins of inhumation in the Polish lands during the Middle Ages, Warszawa, 25-39.

 

Editorial boards membership

 

Edited volumes

Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archaeologica Lodziensia 56, Łódź 2010, ss. 124.

Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej, Acta Archaeologica Lodziensia 60, Łódź 2014; ss. 238.

Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, tom 3: stanowisko 4 - Ekspertyzy, eds T. Baranowski, K. Skrzyńska, K. Skóra, Łódź, Warszawa 2020.

 

Projects

  • 2010-2013 Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej – przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu (NN 109202738) / Transformation of the settlement space in the early Piast territorial administrative centers - an example of a settlement and cemetery at site No. 4 in Radom
  • 2017-2018 MINIATURA: Rabunek czy rytuał? Fenomen otwierania grobów w kulturze wielbarskiej na przykładzie cmentarzyska w Czarnówku na Pomorzu (2017/01/X/HS3/00193) / Robbery or Ritual? The phenomenon of opening graves in the Wielbark culture on the example of the cemetery at Czarnówko, Pomerania https://www.okruch-zlota.eu/rabunek-czy-rytual-fenomen-otwierania-grobow-w-kulturze-wielbarskiej-na-przykladzie-cmentarzyska-w-czarnowku-na-pomorzu/
  • 2017-2020 Use of Ancient Coins in East-Central Europe in the Medieval and Modern Periods (Project Manager dr hab. A. Dymowski,  No. 2016/23/B/HS3/00173); research question: Examination of prehistoric and antique finds, excluding ancient coins, recovered in medieval and modern period contexts in East-Central Europe
  • 2019-2020 Project: Ministerial support for scientific journals, Fasciculi Archaeologiae Historicae
  • 2021: Project 'Archaeological Heritage Protection'. Project Manager: Dr Ireneusz Jakubczyk, Babi Dół-Borcz. A Cemetery of the Wielbark Culture with Stone Circles and Barrows in Pomerania - a monographic publication
  • 2022-2023: 'Archaeological Heritage Protection'. Project Manager: dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła, Weklice. A Cemetery of Germanic Elites in the Centre of the Amber Coast - a monographic publication