• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Kalina Skóra
Dr Kalina Skóra

Kalina Skóra, dr

Centre for Research on Ancient Technologies

kalina.skora@tlen.pl

https://iaepan.academia.edu/KalinaSkóra
https://www.researchgate.net/profile/Kalina_Skora2

Research interests:
Roman Period and Migration Period in Central European Barbaricum
Early Middle Ages on Polish lands

Selected bibliography:
Books:
Kurasiński T., Skóra K. (2012).Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.

Skóra K. (2015). Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej.Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami

Kurasiński T., Skóra K. (2016). Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, Tom 1: Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.

Krzysiak A., Marczewski M, Schuster J., Skóra K. (2018). Stary świat – nowe życie. Lubowidz, Czarnówko, Wilkowo. Katalog wystawy w Muzeum w Lęborku, red. M. Pruska, J. Andrzejowski, Lębork: Muzeum w Lęborku.

Articles:
Skóra K. (2008). Z czym wędrowano w zaświaty. O niemilitarnym wyposażeniu grobowym wojowników „wielbarskich” .Acta Archaeologica Lodziensia 54, 7-26.

Skóra K. 2010. Intruz w kurhanie? O pochówkach wtórnych w obrzędowości pogrzebowej kultur wielbarskiej i przeworskiej. Acta Archaeologica Lodziensia 56, 27-43.

Kurasiński T., Skóra K. (2012). Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4.Acta Militaria Mediaevalia 8, 69-89.

Skóra K. 2012. Groby dziecięce kultury wielbarskiej.Światowit7 (XLVIII), Fasc. B (2010), 139-164.

Skóra K., Troszczyńska-Antosik M. (2012). Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Waplewie, pow. olsztyński, Wiadomości Archeologiczne 63, 145-159.

Kurasiński T., Rychter M., Skóra K. (2013). An intriguing find from an early medieval cemetery in Lubień. Issues of conservation of archaeological relics. Wiadomości Konserwatorskie. Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 33, 54-57.

Skóra K., Kurasiński T. (2013). Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4.Światowit 9 (L) (2011) 2012, fascicle B, 193-212.

Skóra K. (2013). Kilka wyjątków od reguły, czyli o „nieśredniowiecznych” początkach Andrzeja Nadolskiego. Acta Archaeologica Lodziensia 59, 81-86.

Strzyż P., Skóra K. (2013).“Muskets and handgonnes with bone inlaid” – ornaments of hand-held firearms in the 16th-17th c. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 29, 278-300.

Kurasiński T., Klimek L., Skóra K. (2013). Metallographic Analyses of Military Items from the Early Medieval Inhumation Cemetery in Radom, Site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae 26, 25-39.

Komski A., Kurasiński T., Skóra K. (2014). Kłódki ze zniszczonego cmentarza sanockiego. Przyczynek do badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w przeszłości.Rocznik Sanocki 11, 49-62.

Skóra K. 2014. Trup nieobecny?... czyli o brakujących szczątkach kostnych w grobach kultury wielbarskiej. Acta Archaeologica Lodziensia 60, 45-68.

Kurasiński T., Skóra K. (2015).Children’s burials from the early medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4. Fasciculi ArchaeologiaeHistoricae28, 41-52.

Kurasiński T., Skóra K., Purowski T. (2015). Reuse of Prehistoric items in the Early Middle Ages. The example of the cemetery in Lubień, voivodeship Łódź. Archaeologia Polona 48: 2010 (2015); Special theme: Archaeology of the Slavs. Marek Dulinicz in Memoriam), 139-166.

Skóra K. (2016). A habit of providing the dead with padlocks against the background of Ashkenazi funeral rites. Fasciculi Archaeologiae Historicae 29,135-149.

Natuniewicz-Sekuła M., Skóra K. (2016). Selected children’s burials from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Site 7, Elbląg commune, warmińsko-mazurskievoivodeship.ArchaeologiaPolona50/51 (2013-2014), 43-79.

Skóra K. (2017). Opening of graves in the cemetery of the Wielbark Culture in Kowalewko. A preliminary analysis. Fasciculi Archaeologiae Historicae 30, 193-210.

Kurasiński T., Skóra K., Gayduchik V. (2018).A grain against a vampire? Some remarks on so-called anti-vampire practices in the light of archaeological and folkloristic-ethnographic data. Sprawozdania Archeologiczne 70, 173-202; DOI: 10.23858/SA70.2018.009

Skóra K. (2018). How much do we know about the opening of graves in the cemetery of the Wielbark Culture in Czarnówko? Some remarks on the basis of research in 2017.Przegląd Archeologiczny 66, 193-223.

Skóra K. (2019). Liegt da der Hund begraben?An aspect of post-funeral interferences from the Wielbark Culture cemetery in Czarnówko in Pomerania, Sprawozdania Archeologiczne 71

Chapters in edited volumes:
Skóra K., Kurasiński T. (2009). Od ziarnka do ziarnka... O przydatności analiz archeobotanicznych w badaniach nad wczesnośredniowieczną obrzędowością pogrzebową (na przykładzie cmentarzyska w Lubieniu). W: Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie, Spotkanie 11, W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Poznań, 301-308.

Skóra K. (2010). Przyczynek do badań nad podwójnymi grobami szkieletowymi w obrzędowości pogrzebowej kultury wielbarskiej. W:Terra barbarica. Studia ofiarowane prof. M. Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, A. Urbaniak et al. (red.), MonumentaArchaeologicaBarbarica. Series gemina, tomus 2, Łódź-Warszawa, 791-808.

Janowski A., Kurasiński T., Skóra K. (2010). Między naturą a kulturą. Znaleziska skamieniałych zębów rekina i ich próba ich interpretacji. W: Terra barbarica. Studia ofiarowane prof. M. Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin,A. Urbaniak et al. (red.), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series gemina, tomus2, Łódź-Warszawa, 703-712.

Kurasiński T., Skóra K. (2011). Elementy „ruskie” w wyposażeniu pochówków z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska (XI-XII w.) w Lubieniu, pow. piotrkowski. W: „In silvis, campis… et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, S. Cygan, M. Glinianowicz, P. N. Kotowicz (red.), Reszów-Sanok, 447-465.

Skóra K.( 2011). Kilka słów na temat zdobienia ostróg z cmentarzyska w Odrach. W: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, O. Ławrynowicz, J. Maik, P. Nowakowski (red.), Łódź, 369-377.

Kurasiński T., Skóra K. (2013). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań. W: Radom: korzenie miasta i regionu 4: Ziemia niczyja – Ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Warszawa, 141-152.

Kurasiński T., Skóra K. (2013). A będziecie jedli owoce ze swej winorośli… O szczątkach roślinnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. W: Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, J. Kolenda et al. (red.), Wrocław, 637-648.

Skóra K. (2014). Twarzą do ziemi. O specyficznej kategorii grobów ludności kultury wielbarskiej. W: Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin,R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak (red.), Kraków, 473-482.

Skóra K. (2014). Bransolety i dzieci. Kilka spostrzeżeń o ozdobach, dzieciństwie i obrządku pogrzebowym w kulturze wielbarskiej.W: In Medio Poloniae Barbaricae, J. Andrzejowski (red.), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, Tomus 3, Warszawa, 211-222.

Skóra K. (2015). Biritual burials of the Wielbark Culture – introductory remarks. W: Kończyny, kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach. Limbs, bones, and reopened Graves in past societies, L. Gardeła, K. Kajkowski (red.), Bytów, 85-122.

Skóra K. (2017). The sitting (?) dead – an attempt at assessing discoveries from cemeteries of the Wielbark Culture. W: Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata, J. Andrzejowski et al. (red.), Warszawa-Schleswig, 537-548.

Skóra K., Niezabitowska-Wiśniewska B. (2018). Flabellum czy calamistrum? I jeszcze jeden, niezwykle intrygujący zabytek… z Dratowa. W: Studia barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. For Professor Andrzej Kokowski on his 65th Birthday, tom II, B. Niezabitowska-Wiśniewska et al. (red.), Lublin, 130-180.

Skóra K. (2019). Männerdefizit auf den Gräberfeldern der Wielbark-Kultur? Eine archäologisch-anthropologische Perspektive

Skóra K., Krzysiak A., Marczewski M., Schuster J. (in print) Czarnówko stan. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w sezonie 2016–2017, Sesja Pomorzoznawcza

Kurasiński T., Skóra K. (in print)Podstawy datowania i początki najstarszej fazy cmentarzyska w Lubieniu

Kurasiński T., Skóra K. (in print) From the past into the future – archaica as a research problem (on the basis of medieval and modern period finds from Central-Eastern Europe). In: Use of Ancient Coins in East-Central Europe in the Medieval and Modern Periods, red. A. Dymowski, Warszawa [z T. Kurasińskim]

Skóra K. (in print) Seeds, stones and shells. Alien species of plants in women’s graves of the Wielbark Culture, Spisy Arch. Ústavu AV Brno

Editorial boards membershio:
since 2008 Fasciculi ArchaeologiaeHistoricae
Edited volumes:

Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archaeologica Lodziensia 56, Łódź 2010, ss. 124.

Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej, Acta Archaeologica Lodziensia 60, Łódź 2014; ss. 238.

in preparation: Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, tom 3: stanowisko 4: Ekspertyzy, red.T. Baranowski, K. Skrzyńska, K. Skóra, Warszawa.