• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Małgorzata Markiewicz
Dr Małgorzata Markiewicz

Dr Małgorzata Markiewicz

Centre for Late Antique and Early Medieval Studies

mma@arch.pan.wroc.pl

 

https://orcid.org/0000-0002-1204-8277
https://iaepan.academia.edu/Ma%C5%82gorzataMarkiewicz
https://scholar.google.com/citations?user=ADSfYjEAAAAJ&hl=pl

Research interests:

Archaeologist and graphic designer. She belongs to the small group of people in Poland that deal with digital reconstruction of archaeological features. She tackles topics regarding the methods, legal and ethical aspects and the importance of 3D visualization for archaeology. In her scientific work she combines issues on the borderline of archaeology, history of culture and art, philosophy and anthropology, while undertaking tasks from the field of the so called visual studies. Her interests concentrate also on research regarding Hallstatt painted pottery, and in particular the ornaments and symbolic meaning of the colored pictures on the vessels.

Research fields:
- visual studies in archaeology
- possibilities of using three-dimensional graphics in archaeological research
- using modern digital computer technologies for documenting movable relics
- studies on pottery manufacturing in Early Iron Age

Selected bibiography:

Books:

Gediga B., Łaciak D, Łydżba-Kopczyńska B., Markiewicz M. (2017). Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. doi: 10.23858/Wr/k/001
http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=64113&from=publication

Articles:

Markiewicz M. (2018). Wizualizacja 3D halsztackiej osady ze Starego Śleszowa - nowa forma narracji w archeologii. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 60/1, 383-398. doi: 10.23734/ssa.2018.60.1.383.398
http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/94024/Markiewicz%20M_Wizualizacja%203D%20halsztackiej%20osady%20ze%20Starego%20%C5%9Aleszowa.pdf

Markiewicz M. (2018). Trzeci wymiar archeologii. Archeologia Żywa, 1(67), 76-79.

Kolenda J., Markiewicz M. (2017). The medieval bishop's palace in Milicz. 3D reconstruction as a method of a research hypotheses presentation. Studies in Digital Heritage, 1(2), 428-443. doi: 10.14434/sdh.v1i2.23458
https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/sdh/article/view/23458/29906

Gediga B., Markiewicz M. (2016). Versuch einer dreidimensionen (3D) Rekonstruktion den Burgwall auf der Insel Ostrówek in Opole. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29, 39-47.
http://www.iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/fah/article/view/51/38

Markiewicz M., Kolenda J. (2015). 3D visualization as a method of a research hypotheses presentation – the case of the medieval palace in Milicz. Przegląd Archeologiczny, 63, 209-230.
http://www.iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/przegladarcheologiczny/article/view/229/301

Markiewicz M. (2013). Trójwymiarowa wizualizacja grobów odkrytych na halsztackim cmentarzysku w Domasławiu, stan. 10/11/12. Przegląd Archeologiczny, 61, 215-232.

Chapters in edited volumes:

Markiewicz M. (2018). Wizualizacja w archeologii na przykładzie analizy halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia. W: A. Posern-Zieliński, J. Sawicka, J. Kabaciński, M. Kara, K. Zamelska-Monczak (red.), Archeologia jako humanistyczna interpretacja przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Henrykowi Mamzerowi (161-175). Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Markiewicz M. (2018). Matematyka ornamentu na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia. W: D. Minta-Tworzowska (red.), Estetyka w Archeologii. Obrazowanie w pradziejach i starożytności (239-259). Gdańsk: Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Łydżba-Kopczyńska B., Łaciak D., Markiewicz M., Gediga B., August Cz., Hojniak M., Rusek G., Miazga B. (2017). Rekonstruowanie procesu wytwórczego ceramiki - badania nad halsztacką ceramiką malowaną z cmentarzyska w Domasławiu 10/11/12, pow. wrocławski. W: S. Siemianowska, P. Rzeźnik., K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego (179-208). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Markiewicz M. (2016). Rekonstrukcja średniowiecznego domu z Siecieborowic w świetle postulatów Karty Londyńskiej, 9. W: J. Kolenda, R. Schneider, A. Seidel-Grzesińska (red.) Dostrzec więcej. Wybrane aspekty wizualizacji danych dotyczących dziedzictwa kulturowego. Cyfrowe Spotkania z Zabytkami 5 (93-99). Wrocław: Agencja Wydawnicza AGRI s.c..

Markiewicz M. (2016). Średniowieczna osada ze stanowiska nr 6 w Siecieborowicach, pow. oławski. W: B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 18. Badania na autostradzie A4 część XIII (91-121). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Markiewicz M. (2014). Dwu- i trójwymiarowa ilustracja halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce, W: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (red.), Obraz i metoda (174-178). Wrocław: Agencja Wydawnicza AGRI s.c..

Markiewicz M. (2014). Archeologia wirtualna - zagrożenie czy przyszłość? Rekonstrukcje 3D w archeologii. W: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (red.), Obraz i metoda (190-200). Wrocław: Agencja Wydawnicza AGRI s.c..

Łaciak D., Markiewicz M. (2013). Painted ceramics of Hallstatt period cemetery at Domasław, site 10/11/12, distr. Wrocław. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (525-538). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Łaciak D., Markiewicz M., Gediga B., August Cz., Łydżba-Kopczyńska B. (2012). Interdyscyplinarne badania nad ceramiką malowaną z halsztackiego cmentarzyska w Domasławiu, stanowisko 10/11/12, gmina Kobierzyce. W: A. Dobrzyniecki (red.), Zastosowania metod fizykochemicznych w obszarze interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego: nauki ścisłe wobec pytań, jakie stawiają zabytkom ich kuratorzy (41-42). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Markiewicz M. (2011). Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków ruchomych na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobierzyce. W: R. Zapłata R. (red), Digitalizacja dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia (158-174). Lublin: Wiedza i Edukacja.

Markiewicz M. (2009). Osada ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku nr 14 w Piskorzówku, powiat Oława. W: Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 9. Badania na autostradzie A4 część VII (97-154). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Edited volumes:

Kolenda J., Czarniak K., Markiewicz M. (red.). (2014). Szkice neolityczne. Księga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.