• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Monika Saczyńska-Vercamer
Dr Monika Saczyńska-Vercamer

Dr Monika Saczyńska-Vercamer

Centre for History of Medieval and Modern Material Culture

msaczynska@wp.pl

Academia.edu

 

Research interests:

- Religiosity of the Late Middle Ages in Poland on European background under particular consideration of the function of social religious practices.
- Material culture of the Late Middle Ages (in particular: devotional articles and places of religious practices, functioning of objects in social space).
- Building prestige and identity (of an individual and a group) as means of social communication.
- Rituals and ceremonies of the Church.
- Contacts of Poles with the Roman Curia in the 14th and 15th century and the relations between the papacy and the local Church.
- Apostolic Penitentiary in the Middle Ages.

Selected bibliography:

Articles:

Saczyńska M. (2016). O kaplicach w siedzibach rycerskich i możnowładczych późnośredniowiecznej Polski uwag kilka. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej,64(3), 307-325.

Saczyńska M. (2016). Penitencjaria Apostolska (nie)nowy obszar badań. Na marginesie ostatnich edycji źródłowych Repertorium Poenitentiarium Germanicarum, Bd. IX: Pius III. und Julius II. 1503-1513, text und indices bearb. von L. Schmugge, Berlin-Boston 2014, (2 tomy, s. XXXII, 452 i s. 252); Supplications from England and Wales in the Register of the Apostolic Penitentiary 1410-1503, ed. P.D. Clark, P.N.R. Zutshi, vol. III: 1492-1503, Cantenbury and New York 2015 (s. XV, 396). Średniowiecze polskie i powszechne8(12), 263-286.

Chapters in edited volumes:

Saczyńska M. (2015). W poszukiwaniu zbawienia. Sprawy polskie i litewskie w Penitencjarii Apostolskiej w latach 1471-1492. W: G. Wrześniak, A. Bender (red.), Polacy we Włoszech – Włosi w Polsce (47-71). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Saczyńska M. (2014). Mieszczan krakowskich domowe świętości, czyli wyobrażenia dewocyjne w przestrzeni prywatnej (przykłady wczesnonowożytne). W: M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (275-286). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Saczyńska M. (2014). Rytuały kościelne związane z małżeństwem w Polsce późnego średniowiecza na podstawie pontyfikałów krakowskich z XV wieku. W: M. Nodl, P. Kras (red.), Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje / Małżeństwa w późnym średniowieczu: rytuały i zwyczaje (63-76). Praha: Centrum medievistických studií AV ČR a UK.

Saczyńska M. (2014). Supliki polskie w najstarszej księdze Penitencjarii Apostolskiej (Registra Matrimonialium et Diversorum, t. 1). W: M. Piber, P. Węcowski (red.), Ecclesia – societas – fontes. Studia z dziejów średniowiecza (110-118). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Saczyńska M. (2013). Czy istnieli Słowianie w późnym średniowieczu? Uwagi na podstawie lektury Roczników Jana Długosza. W: K.A. Makowski, M. Saczyńska (red.), Słowianie – idea i rzeczywistość (71-105). Poznań: Instytut Historii UAM .

Saczyńska M. (2013). Supliki polskich duchownych w archiwum Penitencjarii Apostolskiej (1471-1492). W: Ż. Sztylc i in. (red.), Fundamenty średniowiecznej Europy (187-202). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.

Saczyńska M. (2012). Z Bogiem do Boga. Benedykcja pielgrzymów w pontyfikałach krakowskich XV wieku. W: M. Saczyńska, E. Wółkiewicz (red.), Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych (111-132). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Saczyńska M. (2011). Sznury modlitewne – z dziejów praktyk dewocyjnych na ziemiach polskich w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności (z kilkoma przykładami z Europy Środkowej). W: A. Barciak (red.), Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (148-167). Katowice-Zabrze: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach.

Saczyńska M. (2010). Prywatna przestrzeń sakralna w domu – przykłady wykorzystania ołtarzy przenośnych w późnośredniowiecznej Polsce. W: M. R. Pauk, M. Saczyńska (red.), Dom, majątek, klient, sługa – manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII-XIX wiek) (111-127). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Saczyńska M. (2009). Poświęcenie ołtarza przenośnego w piętnastowiecznych pontyfikałach krakowskich. Treść i symbolika rytuału. W: M. Nodl, F. Šmahel, K. Kowalewski (red.), Rituály, ceremonie a festivity v střdní Evropě 14. a 15. století (433-451). Praha: Centrum medievistických studií AV ČR a UK.

Saczyńska M. (2006). Msza pod osłoną nieba, czyli kiedy kultura spotyka się z naturą. Sprawowanie eucharystii w czasie podróży w okresie średniowiecza – uwagi wstępne. W: S. Rosik, P. Wiszewski (red.), Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych (243-255). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Saczyńska M. (2005). Sacrum na co dzień – funkcje papieskich przywilejów dla polskich odbiorców indywidualnych w XIV i XV wieku. W: J. Pysiak, A. Pieniądz-Skrzypczak (red.), Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym (360-373). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Saczyńska M. (2001). Ekskomuniki za długi w sądzie rektora Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu. W: W. Kowalski, J. Muszyńsks (red.), Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym (51-61). Kielce-Gdańsk: Kieleckie Towarzystwo Naukowe / Officina Ferberiana .
Edited volumes:

Wółkiewicz E., Saczyńska M., Pauk M.R. (red.). (2016). Habitus fecit hominem – społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Makowski K.A., Saczyńska M., (red.). (2013). Słowianie – idea i rzeczywistość. Poznań: Instytut Historii UAM.

Saczyńska M. Wółkiewicz E. (red.). (2012). Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Pauk M.R., M. Saczyńska M. (red.). (2010). Dom, majątek, klient, sługa – manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII-XIX wiek). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

.