• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Alicja Soćko-Mucha

Dr Alicja Soćko-Mucha

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności, Pracownia Etnologii w Krakowie

 

scribo@interia.pl

 

Zainteresowania badawcze:

- antropologia śmiechu, humoru i komizmu;

- niematerialne dziedzictwo kulturowe Krakowa;

- metodologia nauk humanistycznych;

- estetyka;

- muzealnictwo

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Soćko-Mucha A. (2013). Wbrew „kryzysowi”. Wspomnienie o Profesorze Czesławie Robotyckim. Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne, 1: Końce świata, 5-6. http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/publication?id=5668&tab=3

Soćko-Mucha A. (2014). Horyzonty zła. Między filozofią, psychologią a językiem codziennym. Estetyka i Krytyka, seria: The Polish Journal of The Arts and Culture, 11(3), 107-126.

http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/61b04095-43da-4c30-88ff-6809b2600720

Soćko-Mucha A. (2014). Etno-projekt 2.0 (recenzja). Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne, 1: Lokalność, 142-145.

https://www.academia.edu/35432861/Lokalno%C5%9B%C4%87

Soćko-Mucha A. (2014). Problem interpretacji w naukach humanistycznych na przykładzie strukturalizmu Edmunda Leacha. Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki, 4, 5-36.

http://czasopisma.upjp2.edu.pl/racjonalia/article/view/1620/1529

Soćko-Mucha A. (2016). Śmiech ludzki i śmiech nieludzki. Szok Kulturowy, 3-4, 132-137.

https://etnologia.uj.edu.pl/documents/11497829/d6e333bf-7511-4b60-9dd9-d212781f5d98

Soćko-Mucha A. (2018). Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie – zjawisko skarnawalizowane?. Journal of Urban Ethnology, 16, 81-91.

http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=88357&tab=3

Soćko-Mucha A., Mucha K. (2018). Żartobliwie i poważnie w sierpeckim skansenie. Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, 5, 317-320.

http://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2019/01/02_08_A-Socko_K-Mucha_Zartobliwie-i-powaznie.pdf

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Soćko A. (2010). Filozoficzny kontekst twórczości Zbyluta Grzywacza. W: J. Boniecka (red.), Artysta wobec siebie i społeczeństwa. Twórczość Zbyluta Grzywacza i jej konteksty. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie 7-8 maja 2009 (41-49) Kraków: Universitas.

Soćko-Mucha A. (2014). Antropologia śmiechu: językowy obraz świata. W: M. Król (red.), Nauka prowadzi w przyszłość (219-222) Kraków: AT Wydawnictwo.

Soćko-Mucha A. (2016). Ekstaza Świętego Franciszka El Greca. W: B. Bigaj-Zwonek, B. Hryszko, S. Góra (red.), Sztuka-Wartość-Sacrum. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu (79-82), Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Od 2019: Wspólnota doświadczeń zawodowych a wspólnota śmiechu. Analiza wybranych przykładów. Cz.1.: Czy istnieje muzealna wspólnota śmiechu? O poczuciu humoru muzealników

Celem zadania jest dogłębna analiza wybranych wspólnot śmiechu, jakie łączą ludzi, uprawiających ten same zawody. Materiał badawczy (uzyskany na drodze badań terenowych metodą obserwacji uczestniczącej i wywiadu etnograficznego oraz śledzenia treści zamieszczanych na portalach społecznościowych), zostanie poddany analizie przy użyciu kategorii zaczerpniętych z etnologii, socjologii, psychologii oraz filozofii. Pozwoli to nie tylko na określenie cech charakterystycznych każdej spośród badanych wspólnot śmiechu, lecz również na ustalenie, jakie funkcje w określonych grupach zawodowych pełni humor i śmiech. Wartościowym poznawczo, choć niejako ubocznym, dodatkowym rezultatem podjętych badań będzie zapewne zaktualizowanie listy komicznych typów zawodowych Bystronia.

 

Wybrane ukończone projekty:

2017-2019: prowadzenie etnograficznych badań terenowych ulicy Grodzkiej w Krakowie, pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie, Rękawki, Podgórza i Orszaku Trzech Króli w Krakowie w ramach międzynarodowego projektu badawczego HERILIGION: The heritagization of religion and the sacralization of heritage in contemporary Europe (grant HERA, kierownik zespołu polskiego: dr hab. Anna Niedźwiedź)

https://etnologia.uj.edu.pl/kadra/badania/heriligion.poland

2018: współprowadzenie badań fokusowych (konsultacji społecznych) na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego krakowian w ramach projektu Pochód Lajkonika – ochrona tradycji, animacja i edukacja kulturalna mieszkańców miasta, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, dofinansowanego przez MKiDN w programie „Kultura ludowa i tradycyjna” 2018 (kierownik projektu: dr Andrzej Iwo Szoka); zob. Soćko-Mucha, A., Raport z konsultacji społecznych (badań fokusowych) nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego krakowian, przeprowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w 2018 roku (pdf), https://www.muzeumkrakowa.pl/niematerialne-dziedzictwo-miasta

2009: prowadzenie wywiadów etnograficznych z udzielającymi ślubów w ramach projektu badawczego „Wesela 21”, mającego na celu opisanie współczesnych obyczajów weselnych w Małopolsce, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

https://etnomuzeum.eu/projekty-badawcze/wesela-21

 

Nagrody i stypendia:

Dotacja celowa Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kwerenda w Bibliotece The Bakhtin Centre na Uniwersytecie w Sheffield (wrzesień 2015).