• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko

Dr hab. Katarzyna Kość-Ryżko

Ośrodek: Etnologii i Antropologii Współczesności

 

https://iaepan.academia.edu/KatarzynaKoscRyzko

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Kosc-Ryzko

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=CngQ4V8AAAAJ

Zainteresowania badawcze:

Główne obszary moich zainteresowań badawczych wynikają z łączenia perspektywy antropologicznej z psychologiczną. Reprezentują ją przykładowe zagadnienia: społeczno-kulturowe skutki mobilności i transgresji kulturowych, procesy akulturacyjne, problematyka uchodźcza, wyzwania związane z transmisją dziedzictwa kulturowego w rodzinach transnarodowych oraz socjalizacja i enkulturacja. Interesuje mnie także metodologia badań terenowych: zastosowanie różnych źródeł i technik pozyskiwania danych (audio, video, foto, drama, sztuka amatorska, narracje biograficzne, literatura), zagadnienia związane z etyką i łączeniem różnych perspektyw interdyscyplinarnych oraz pracy badawczej z zaangażowaniem społecznym. Pozostałe zainteresowania naukowe to: wpływ psychoanalizy na kulturę, antropologia śmierci, psychologia ludowa i międzykulturowa, funkcjonowanie diaspor etnicznych, źródła i formy ekspresji twórczości nieprofesjonalnej.

Prowadziłam badania terenowe w kraju i zagranicą, m.in. w Gruzji, Serbii, Rosji, Czechach, na Syberii, w Buriacji, na Podlasiu, Mazowszu i Dolnym Śląsku. Wśród grup, którym poświęciłam kilkuletnie studia znaleźli się Polacy zesłani i deportowani do ZSRR w czasie II wojny światowej, repatrianci z Kazachstanu, migranci przymusowi w Polsce, uchodźcy w kraju i za granicą.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Kość-Ryżko K. (2014). Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etno-psychologiczne, Seria: Biblioteka Etnografii Polskiej, t. 60 pod red. Ryszarda Tomickiego, Wyd. IAE PAN, Warszawa, ISBN: 978-83-63760-34-2, s.275, il. 44 (w tym kolor).

Kość-Ryżko K. (2013). Podręcznik Dobrych Praktyk „Wsparcie osób z autyzmem II”, Warszawa: Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa. [Publikacja w ramach ponadregionalnego projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet i Zatrudnienie i Integracja];

http://www.pfron.org.pl/ftp/opracowania_UE/Wsparcie_osob_z_autyzmem_pilotaz/Podrecznik_Dobrych_Praktyk_ost.pdf

Kość-Ryżko K. (2008). Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców z ZSRR (w latach 1940-1946). Seria: Prace Etnologiczne, t. 19. Wrocław: PTL, IAE PAN, ISBN: 978-83-87266-67-7, s. 275.

 

Artykuły w czasopismach:

Кость-Рижко, К., Танґад, О. (2019) Дослідницький потенціал Центру етнології та антропології сучасності Польської академії наук у Варшаві та перспективи наукової співпраці з фольклористами й етнологами Національної академії наук України. Народна творчість та етнологія, 1 (377), 17–30, https://nte.etnolog.org.ua/2019-rik/1/14-z-istorii-ta-teorii-nauky/3-doslidnytskyi-potentsial-tsentru-etnolohii-ta-antropolohii-suchasnosti-polskoi-akademii-nauk-u-varshavi-ta-perspektyvy-naukovoi-spivpratsi-z-folklorystamy-i-etnolohamy-natsionalnoi-akademii-nauk-ukrainy.

Kość-Ryżko K. (2018). Antropologiczne klucze do przeszłości – poznanie, opis, metoda. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(2), 151-166.

Kość-Ryżko K. (2016). Konstruowanie tożsamości w warunkach obcości kulturowej. Przypadek małoletnich uchodźców z Czeczenii w Polsce. Kultura i Społeczeństwo, 60(1), 93-119.

Kość-Ryżko K. (2016). Tożsamość (de-)konstruowana czy (re-)konstruowana? Enkulturacja małoletnich uchodźców z Czeczenii w Polsce. Etnografia Polska, 59, 5-29.

Kość-Ryżko K. (2015). Identity dilemmas of Polish repatriates from Kazakhstan - between fulfilment, hope and disappointment. Ethnologia Polona, 36, 209-236.

Kość-Ryżko K. (2013). Narracje i wspomnienia a prawda historyczna w badaniach etnologicznych. Materials for Ukrainian Ethnology. Collected Scientific Studies, 12 (15), 200-204. National Academy of Sciences Ukraine Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology Association of Ethnologists, Kiev.

Kość-Ryżko K. (2013). Życie wiejskie w obiektywie fotograficznym (do 1945 r.). Etnografia Polska, 57, 5-8.

Kość-Ryżko K. (2012-2013). The Refugee Centre as a field of research. Ethnologia Polona, 33-34, 229-243.

Kość-Ryżko K. (2012-2013). Ethnologist in view of psychological challenges of the cross-cultural communication. Ethnologia Polona, 33-34, 21-37.

Kość-Ryżko K. (2011). „Nic mnie serce za Kazachstanem nie boli…” Wyzwania akulturacyjne polskich repatriantów z Kazachstanu. Etnografia Polska, 55, 149-178.

Kość-Ryżko K. (2011). Between strangeness and familiarity. The process of acculturation in the psycho-social approach. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії, 11, 302-309. http://mdue_2013_12_38(1).pdf

Kość K. (2008). Religijność jako jeden z wyznaczników tożsamości narodowej i kulturowej. Analiza relacji zesłańczych. Quaestiones Selectae. Zeszyty Naukowe, 15, s. 67-98.

Kość K. (2007). „Zesłani na zawsze…” Stosunek deportowanych w latach 1940–1941 Polaków do śmierci na wygnaniu. Zesłaniec (Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków), 31, 3-33. http://zeslaniec.pl/31/Kosc.pdf

Kość K. (2006). „O Syberii bez przekleństw”, czyli wkład Polaków w poznanie i rozwój Zaurala. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona polskim wpływom cywilizacyjnym na Wschodzie w XIX i początku XX wieku, Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska, 139(4), 34-37. http://wspolnota-polska.org.pl/upload/kwartalnik/90/2006_04.pdf

Kość K. (2006). Tropami światów „opamiętanych” – narracje zesłańcze a prawda historyczna w badaniach etnologicznych. Etnografia Polska, 50, 159-176.

Kość K. (2005). Motyw anioła śmierci w niektórych koncepcjach pozachrześcijańskich. Literatura Ludowa, 6, 51-62.

Kość K. (2004). „Śmierć drzwiami życia”. O śmierci i umieraniu jako metaforach życia w polskiej kulturze ludowej, na podstawie tradycyjnych wierzeń i wyobrażeń. Literatura Ludowa, 3, 3–29.

Kość K. (2004). Na pograniczu magii i nauki. Rozważania o współczesnym wróżbiarstwie. Literatura Ludowa, 2, 3–21.

Kość K. (2004). Święty Antoni Padewski w syberyjskim Białymstoku, cz. I. Głos św. Franciszka, 5, 38–41.

Kość K. (2004). Święty Antoni Padewski w syberyjskim Białymstoku, cz. II. Głos św. Franciszka, 6, 42–45.

Kość K. (2002). „To o was Bezimienne”. Przyczynek do rozważań o trudach macierzyństwa na zesłaniu. Zesłaniec (Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków), 13, 15–41.

Kość K. (2001). Gawęda o miłości ziemi ojczystej. Zesłaniec (Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków), 6, 16–31.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Kość-Ryżko K. (2016). Najmłodsze pokolenie uchodźców z Czeczenii w Polsce. Afiliacja etniczna a proces adaptacji kulturowej. W: B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Pokolenia polskie. Jacy byliśmy, jacy będziemy (303-327). Warszawa: DiG, Muzeum Farmacji i Uniwersytet Medyczny.

Kość-Ryżko K. (2018). Komu dzisiaj potrzebni są szamani? Przykład buriacko-polski i jego psychologiczne emanacje, W: K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska, T. Oyungerel (red.), Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza (223-238). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kość-Ryżko K. (2016). Integracja dzieci uchodźczych w polskiej szkole. Wielokulturowość a praktyki adaptacyjne realizowane w wybranych placówkach edukacyjnych. W: D. Angutek (red.), Wielokulturowość – Tolerancja – Edukacja (89-107) [Seria: „Archiwum Etnograficzne PTL”]. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kość-Ryżko K. (2016). Formation of the identity of juvenile refugees from Chechnya in Poland in the face of the cultural strangeness. W: P. Hristov, A. Kasabova, E. Troeva, D. Demski (red.), Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe (315-329). Sofia: Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum Bulgarian Academy of Sciences Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Science.

Kość-Ryżko K. (2015). Tanatologia ludowa w perspektywie antropologicznej – tradycja i zmiana. W: F.M. Rosiński, Z. Kupisiński, M. Dziura (red.), W kręgu polskiej tradycji i zwyczajowości (143-159). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kość-Ryżko K., Czerniejewska I. (2013). Oblicza integracji uchodźców w Polsce. Na przykładzie analizy funkcjonowania ośrodków w Grupie i Czerwonym Borze. W: J. Balicki, M. Chamarczuk (red.). Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia (130-155) [Seria: Kongres Demograficzny, 7]. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Rządowa Rada Ludnościowa, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego.

old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_wokol_polityki_migracyjnej.pdf

Kość-Ryżko K. (2013). Wybrane aspekty identyfikacji kulturowo-religijnej polskich repatriantów z Kazachstanu. W: M. Łoboz, A.T. Brzyski (red.), Zawstydzona mądrość (Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM) (319-333). Wrocław: Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego.

Czerniejewska I., Kość-Ryżko K., (2013). Złudny status – status uchodźcy. Wpływ zastanych regulacji prawnych na ludzkie losy na przykładzie uchodźców w Polsce. W: M. Ząbek (red.), Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe (207-227). Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Biuro Krajowe UNHCR w Polsce, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

http://cyfrowaetnografia.pl/Content/5136/18_Izabela+Czerniejewska_Katarzyna+Ko%C5%9B%C4%87-Ry%C5%BCko.pdf.

Kość-Ryżko K., (2013). Etnolog w labiryncie znaczeń kulturowych. Psychologiczne wyzwania badań terenowych. W: I. Kuźma (red.), Tematy trudne, Sytuacje badawcze (15-46). Łódź: Uniwersytet Łódźki.

Kość-Ryżko K., (2013). Doświadczenie deportacji i życia na zesłaniu w relacjach Polaków wywiezionych z Kresów w latach 1940-1941. W: P. Hut, Ł. Żołądek (red.), Repatrianci i polityka repatriacyjna (25-51) [Seria: Studia BAS (Biuro Analiz Sejmowych Kancelaria Sejmu), nr 2(34)].

http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/1E3E0E94F0DFA038C1257B7A002C7CDB/$file/Studia_BAS_34.pdf.

Czerniejewska I., Kość-Ryżko K., (2012). Uchodźcy w Grupie i Czerwonym Borze – różne miejsca i różne światy? Wpływ warunków osiedlenia na proces adaptacji. W: M. Buchowski, J. Schmidt, Imigranci: między izolacją a integracją (187-213). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Kość-Ryżko K., (2011). Zwyczajowe sposoby wyprawiania zmarłych w zaświaty w polskiej kulturze tradycyjnej XIX i XX wieku. W: J. Borzyszkowski (red.), Nekropolie Pomorza (106-127). Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury i Instytut Kaszubski.

Kość-Ryżko K., (2011). Adaptacja polskich repatriantów z Kazachstanu. Oblicza obcości wśród „swoich”. W: H. Rusek, A. Pieńczak (red.), Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje (301-313). Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski.

Kość K., (2010). Przemilczane życiorysy. Poczucie wyobcowania Polaków deportowanych w latach 1940-41 do ZSRR. W: B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji (319-347). [Seria: Antropologia Emocji, t. 2] Wrocław.

Kość K., (2009). Święty Antoni Padewski – patron syberyjskiej świątyni i niemy świadek „bezbożnej” epoki w dziejach Rosji. W: F.M Rosiński OFM (red.), Observare Evangelium. Wrocławska Księga Jubileuszowa 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych (547-559), Wrocław.

Kość K., (2008). Tradycyjne wzory zachowań religijnych w zderzeniu z adaptacją kulturową polskich zesłańców w ZSRR. W: K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara (red.), Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze (267-287) [Seria: Stromata Anthropologica, t. 4]. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kość K., (2008). Syberyjska wieś Białystok. Historia, język i pamięć – zapiski z podróży. W: A. Kuczyński, M. Marczyk (red.), Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej (401-419), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kość K., (2008). Przeszłość, pamięć i trauma powrotu. Doświadczenia repatriowanych kobiet w ich wspomnieniach i narracjach. W: A. Lipowska-Teutsch, E. Ryłko (red.), Pamięć wędrówki. Wędrówka pamięci (42-63). Kraków: Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

http://www.interwencja-kryzysowa.org.pl/dokumenty/Pamiec_wedrowki.pdf.

Kość K., (2008). Opieka medyczna na zesłaniu. Analiza relacji zesłańczych. W: J. Supady (red.) Lekarze Polscy na Syberii (157-181). Łódź: Urząd Miasta Łodzi.

Kość K., (2008). Wesele nieboszczyka”, czyli zwyczajowe sposoby wyprawiania zmarłych w zaświaty w polskiej kulturze tradycyjnej (XIX–XX w.). W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej Tanatologii. Medycyna – Antropologia kulturowa – Humanistyka (171-181), t. XII. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Kość K., (2007). Sylwetki Polaków i obraz ich życia w „Opisaniu Zabajkalskiej Krainy” Agatona Gillera. W: A. Kuczyński (red.), Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku (43-73). Wrocław: Silesia.

Kość K., (2007). Pochówki zesłańcze podczas deportacji do ZSRR – na styku sacrum i profanum. W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej Tanatologii. Medycyna – Antropologia kulturowa – Humanistyka (153-161), t. XI. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Kość K., (2006). Skutki obcowania ze śmiercią w trakcie deportacji do ZSRR w latach 1940-41. W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej Tanatologii. Medycyna – Antropologia kulturowa – Humanistyka (109-117), t. X. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Kość K., (2005). Stosunek zesłańców do chorych i choroby w warunkach deportacji polskiej ludności na Wschód w latach 1940–1946. W: B. Płonka-Syroka (red.), Relacje lekarz – pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym (Studia z Dziejów Kultury Medycznej) (177-207), t. 10. Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Arboretum”.

Kość K., (2005). Wrocławskie anioły cmentarne jako strażnicy grobów i opiekunowie duszy zmarłego. W: J. Ługowska (red.), Anioł w literaturze i kulturze (490-505), t. II. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Kość K., (2005). Rytualne i obrzędowe znaczenie śmierci oraz pochówku w kulturze typu tradycyjnego. W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej Tanatologii. Medycyna – Antropologia kulturowa – Humanistyka (317-324), t. IX. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Kość K., (2004). Kulturowe i psychologiczne uwarunkowania żałoby. W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kulturowa –Humanistyka (177–187), t. VIII. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Kość K., (2004). Charakterystyka Polskiej diaspory na Syberii. Zarys problemu. W: B. Domanskij (red.), Metodika prjepodawania sławjanskich jazykow i literatur kak inostrannych s primjenieniem technologii dialoga kultur (167–174). Tomsk.

Kość K., (2003). Dramat śmierci matek i ich dzieci w literaturze zesłańczej. W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia kulturowa – Humanistyka (371–383), t. VII. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Kość K., (2002). Desakralizacja śmierci i umierania w ekstremalnych warunkach zesłania. W: A. Kuczyński (red.), Kościół katolicki na Syberii. Historia – Współczesność – Przyszłość (597–625). Wrocław: Wydawnictwo Silesia.

Kość K., (2002). Dehumanizacja kresu życie w warunkach zesłania. W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – Antropologia Kulturowa – Humanistyka (260–272), t. VI. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

 

Recenzje:

Kość K., (2006). W kalejdoskopie anielskich objawień, recenzja „Anioł w literaturze i kulturze”, red. Jolanta Ługowska, Jerzy Skawiński, t. I, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe, Wrocław 2005, Literatura Ludowa, 1, 49–52. http://katalog.czasopism.pl/index.php/Literatura_Ludowa_1/2006.

Kość K., (2003). Biografie ze śmiercią w tle, recenzja „Życie i śmierć w łagrach sowieckich”, Jerzy Supady, Wydawnictwo Adi, Łódź, Literatura Ludowa, 2, 64–67.

Kość K., (2002). O wyboistej drodze ku pełni, recenzja „Czy powinniśmy być razem”, Jeffry H. Larson, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, Psychologia w teatrze życia, 12, 20–21.

 

Abstrakty:

Kość-Ryżko K. (2015). Strangers in the ancestral homeland. Acculturation challenges of Polish repatriates from Kazakhstan – between imagination and reality, w: Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century (książka abstraktów i przewodnik kongresowy), 12th Congress of Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 21-25 June 2015, s. 112.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

07/2015–aktualnie – Projekt badawczy w ramach konkursu OPUS 8 finansowany przez NCN pt. Autopercepcja kobiet uchodźczyń w Polsce w kontekście stereotypów i tradycyjnych ról płciowych oraz ich wpływ na tożsamość i adaptację kulturową, (nr 2014/15/B/HS3/02462).

Funkcja w projekcie: kierownik i wykonawca

Opis projektu: Głównym celem projektu jest poznanie wpływu, jaki na kształtowanie się tożsamości migrujących kobiet (w tym przypadku uchodźczyń) ma sytuacja, w której się znalazły i fakt, że są uchodźczyniami/ uciekinierkami, które porzuciły swoje dotychczasowe środowisko kulturowe. Nie mniej ważna jest odpowiedź na pytanie, na ile kultura pochodzenia jest dla nich bagażem – balastem utrudniającym radzenie sobie z szokiem kulturowym i adaptacją do nowych warunków, a na ile bogactwem dającym siłę i determinację w codziennym życiu. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy kultura w ich przypadku pełni rolę uwznioślającą, czy upokarzającą; na ile jest czynnikiem pośredniczącym w ich stereotypizacji (również „auto-”) i niskiej samoocenie. Założeniem badawczym jest również analiza przebiegu pracy nad własną tożsamością kobiet uchodźczyń i sposobu, w jaki odzwierciedla się to w ich języku samoopisu oraz konstruowanej narracji biograficznej.

2018–2020 – Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy naukowej między IAE PAN i Instytutem Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego Narodowej Akademi Nauk Ukrainy, pt. Społeczno-kulturowe przemiany w kontekście mobilności europejskiej (Polska i Ukraina). Funkcja w projekcie: członek zespołu badawczego.

06/2014–aktualnie – Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy naukowej między IAE PAN i węgierską akademią nauk pt.: Poland and Hungary as seen through the prism of contemporary customs: Transmission of patterns of culture,

Funkcja w projekcie: wykonawca

Koordynator polski: Dr Anna Woźniak, Koordynator węgierski: Prof. Katalin Juhász.

 

Wybrane ukończone projekty:

07/2009–07/2014 – Projekt badawczy finansowany przez NCN pt. Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej(badania własne), (NN109 218136). Funkcja w projekcie: kierownik i wykonawca.

Opis projektu: Praca jest próbą antropologicznego spojrzenia na problematykę akulturacji i uchodźstwa w Polsce w kontekście współczesnych studiów z zakresu komunikacji międzykulturowej, strategii adaptacyjnych i edukacji międzykulturowej w wieloetnicznych i wielokulturowych społeczeństwach europejskich, do którego to modelu stopniowo zbliża się i Polska. Celem projektu jest analiza zależności pomiędzy procesami akulturacyjnym dzieci i młodzieży z rodzin uchodźców w Polsce a ich procesami identyfikacyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości etnicznej i kulturowej).

01/2011–2013 – Projekt RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych) finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Funkcja w projekcie : wykonawca

Opis projektu: Projekt polega na utworzeniu ogólnodostępnego w sieci Internet, ponadregionalnego, interdyscyplinarnego, pełnotekstowego oraz w pełni przeszukiwalnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wytypowanych ze zbiorów 16 Instytutów naukowych tworzących Konsorcjum, które zostało powołane do realizacji Projektu. Do moich zadań należało opracowanie źródłowe kart katalogowych i klasyfikacja przedmiotowa zdjęć ze zbioru kolekcji etnograficznej z zasobu archiwalnego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN pt.: Wieś polska w fotografii.

06/2003–06/2006 – Projekt badawczy realizowany w ramach grantu promotorskiego przyznanego przez KBN pt.: Kulturowo-religijny wymiar śmierci w relacjach polskich zesłańców z terenu Związku Radzieckiego w latach 1939-1946(2H01H 05825). Kierownik projektu: Prof. dr hab. Franciszek M. Rosiński

Opis projektu: Celem pracy było wykazanie roli jaką odgrywa kontekst kulturowy i wierzeniowy w modelowaniu postaw i zachowań ludzi w obliczu śmierci i umierania, szczególnie zaś w warunkach deportacji i obcości kulturowej. Nie bez znaczenia było uwzględnienie roli przywiązania do tradycyjnych kanonów zachowań, wiary przodków oraz zwyczajów wierzeniowych i obrzędów jako wyznaczników tożsamości osobniczej i społecznej. Ważnym aspektem pracy było też uchwycenie zmiany w postrzeganiu i odczuwaniu sfery symbolicznej i aksjologicznej (w tym też kulturowo-religijnej) spowodowanej przez ekstremalne i dramatyczne warunki wywózki i życia w obcym środowisku kulturowym.

 

Stypendia:

03-07/2007 - Uniwersytet w Kopenhadze, Dania

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Antropologii Kulturowej

Stypendium naukowe CIRIUS

Temat badawczy pt.: „Etno-kulturowe źródła konfliktów politycznych w Europie”

09-11/2003 - Uniwersytet Pedagogiczny w Tomsku, Rosja

Stypendium badawcze przyznane przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Badania terenowe oraz kwerenda archiwalna związana z dysertacją

03-06/2002 - Uniwersytet w Gandawie, Belgia

Wydział Nauk Porównawczych Kultury, Instytut Antropologii Kulturowej

Stypendium naukowe Socrates-Erasmus

Temat badawczy pt.: „Wielokulturowość – utopijna idea, czy świetlana przyszłość współczesnych społeczeństw europejskich”

 

Nagrody i wyróżnienia:

09/2018 – zgłoszenie przez Radę Naukową IAE PAN książki pt. „Wykorzenieni. Dylematy samookreślenia polskich repatriantów z Kazachstanu. Studium etno-psychologiczne” do nagrody Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w kategorii najlepsza książka w dyscyplinie historia kultury.

06/2014 – Finał konkursu eNgage dla popularyzatorów nauki organizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej

04/2009 – Nagroda dla wyróżniającej się książki 2008 roku pt.: „Żywi we wspomnieniach. Doświadczenie śmierci w relacjach polskich zesłańców z ZSRR (w latach 1940-1946)”, Wyd. PTL i IAE PAN), przyznana przez dyrektora IAE PAN.

2003-2004 – Grant badawczy przyznany przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach IX Konkursu dla Młodej Kadry Naukowej na realizację uniwersyteckich projektów badawczych, 2464/W/KE.

11/2002 – I miejsce w konkursie na recenzję, organizowanym przez czasopismo psychologiczne „Psychologia w Teatrze Życia”.

05/2000 – II miejsce w konkursie organizowanym przez czasopismo psychologiczne „Charaktery”: Nagroda: indeks Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz stypendium w I semestrze studiów.

09/2000-09/2004 – Stypendium dla najlepszych doktorantów Doktoranckiego Studium Nauk Historycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Członkostwo w organizacjach:

Komitet Nauk Etnologicznych PAN (od 2016)

Rada Naukowa IAE PAN (od 2016)

Komisja Wydawnictw RN IAE PAN (od 2019)

Komisja Socjalna IAE PAN (od 2018)

SIEF (International Society for Ethnology and Folklore)

EASA (European Association of Social Anthropologists)

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, Kraków

Fundacja Przyjaciół IAE PAN (vice-prezes fundacji od 2019, wcześniej członek założyciel)

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Wrocław, członek Sekcji Metodologicznej

SIETAR Poland (Society for Intercultural Education, Training and Research)

Komisja Syberyjska Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk (2006-2010)