• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Jarosław Derlicki

Dr Jarosław Derlicki

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

 

derlicki@iaepan.edu.pl

https://iaepan.academia.edu/JarekDerlicki

https://www.researchgate.net/profile/Jaroslaw_Derlicki

https://scholar.google.pl/citations?user=I_xSls8AAAAJ&hl=pl

Zainteresowania badawcze:

W polu moich zainteresowań badawczych leżą zagadnienia związane przede wszystkim z grupami w pewien sposób marginalizowanymi, żyjącymi poza głównym nurtem życia publicznego, przede wszystkim mniejszościami etnicznymi i ludami tubylczymi. Wachlarz tych zagadnień rozciąga się od zjawisk takich jak identyfikacja i relacje między-etniczne poprzez lokalne i tradycyjne wymiary kultury aż po społeczno-kulturowe aspekty przywiązania do terytorium i krajobrazu. W swoich pracach przyglądam się także funkcjonowaniu pograniczy kulturowych, trwaniu kultur lokalnych, nacjonalizmom i mobilizacji etnicznej. Badania terenowe prowadziłem głównie w Europie Wschodniej (Ukraina, Mołdawia) oraz we wschodniej Syberii (Jakucja).

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Derlicki J. (2003). Narodziny czy odrodzenie? Polska tożsamość w Mołdawii. Etnografia Polska, 47(1-2), 147-160. http://cyfrowaetnografia.pl/Content/1603/Strony%20od%20EP_XLVII-9_Derlicki.pdf

Derlicki J. (2004). Ethno-pedagogy - the curse or the cure? The role of the school among youth in Nelemnoe (Yakutia). Sibirica: Journal of Siberian Studies, 4(1), 63-73. https://www.berghahnjournals.com/view/journals/sibirica/4/1/sib040106.xml

Derlicki J. (2006). Problems with minorities, minorities with problems. Ethnologia Polona, 27, 41-51.

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=61488&from=publication

Derlicki J. (2010). I am the son of Oliero. Yukaghir identity and land issues. AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples, 6(3), 272-282. https://doi.org/10.1177/117718011000600307

Derlicki J. (2013). Między diasporą a mniejszością etniczną i narodową. Kilka uwag na marginesie badań nie tylko polonijnych. Etnografia Polska, 57(1-2), 63-83. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=61856&from=publication

Derlicki J. (2015), Nowe podejścia do starych tematów? Ludność polskiego pochodzenia w krajach byłego ZSRR. Etnografia Polska, 59(1-2), 31-44. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=61311&from=publication

Derlicki J. (2016). Wymierający Jukagirzy. Geny, etniczność i kultura w Północnej Jakucji. Etnografia Polska, 60(1-2), 149-160.

http://rcin.org.pl/dlibra/publication?id=81471&tab=3

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Derlicki J. (2003). The New People. The Yukaghir in the Process of Transformation. W: L. Mróz, Z. Sokolewicz (red.), Between Tradition and Postmodernity. Polish Etnography at the Turn of the Millenium (121-136). Warszawa: DIG.

Derlicki J. (2003). Horyłka, horyłka. O alkoholu w kulturze żytomierskiej. W: Ł. Smyrski, H. Zowczak (red.), Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne (283-292). Warszawa: DIG.

Derlicki J. (2007). Między mitem pokojowego włączenia a kolonializmem. Małe ludy północnej Syberii. W: A. Bartkiewicz (red.), Ludy tubylcze. Czwarty Świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata, czy partnerzy narodów? (281-301). Warszawa: Comandor. https://books.google.pl/books/about/Ludy_tubylcze.html?id=Gyn9ygAACAAJ&redir_esc=y

Derlicki J. (2012), The Edge of Extinction: Ethnic Survival Among the Yukaghirs of Northern Yakutia. W: S. Berthier-Foglar, S. Collingwood-Whittick, S.Tolazzi (red.), Biomapping Indigenous Peoples. Towards an Understanding of the Issues (233-253). Amsterdam, New York: Brill/Rodopi. https://doi.org/10.1163/9789401208666_012

Redakcje monografii zbiorowych:

Derlicki J., Lipiński W. (red.). (2002). Pierwsze narody. Ludy rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie. Warszawa: DIG.

Derlicki J. (red.). (2012). Między etnicznością a lokalnością. Pogranicze bułgarsko-gagauskie w Besarabii. Warszawa: IAE PAN.

Derlicki J. (red.). (2007-2016). Etnografia Polska. Warszawa: IAE PAN.

 

Wybrane ukończone projekty:

2011-2012 – Krajobraz i tożsamość: postrzeganie i rola tajgi i tundry wśród społeczności tubylczych w regionie Kołymy na Syberii, IP 2010 007070.

Celem projektu było określenie roli przestrzeni/krajobrazu w lokalnych społecznościach tubylczych. Należy pamiętać, że postrzeganie krajobrazu przez zbiorowości żyjące w bliskim kontakcie z przyrodą, znacznie różni się od naszego. W społecznościach łowiecko-rybackich cała otaczająca przyroda jest uduchowiona. Oznacza to, że egzystencja tych wspólnot zależy od ciągłej negocjacji z duchami przyrody. Polowanie, połów ryb czy wycięcie drzewa wiąże się z nawiązaniem kontaktu z duchem-opiekunem danego miejsca (lasu, rzeki, jeziora, itp.), u którego należy wyprosić zdobycz jednocześnie składając ofiarę.

2012-2014 – Elektroniczne wydanie Etnografii Polskiej w języku angielskim, 32H 11 001380.

Celem projektu było wydanie w języku angielskim w formie elektronicznej wybranych materiałów publikowanych na łamach Etnografii Polskiej w latach 1956-2011. W ramach projektu powstała profesjonalna strona internetowa czasopisma ze spisem treści wszystkich tomów i zeszytów EP oraz dostępem do wybranych materiałów w języku angielskim. Z powodu braku kontynuacji finansowania, strona została zamknięta.

 

Nagrody i stypendia:

2007-2008 – Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

 

Członkostwo w organizacjach:

SOYUZ: Post-Communist Cultural Studies Interest Group of the American Anthropological Association.

Komitet redakcyjny Revista de etnologie si culturologie.

ResearchGate.