• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Karol Kollinger

Dr Karol Kollinger

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

karolkollinger@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4362-8338

Zainteresowania badawcze:

Badania planowe:

Żywność, jej produkcja i spożycie na Rusi w średniowieczu.

Celem badań jest wypełnienie luki w historiografii i – poprzez zebranie, analizę i interpretację wzmianek zachowanych w staroruskich źródłach pisanych – opracowanie wybranych zagadnień; dalsza kwerenda źródłowa, pozwalająca w przyszłości na kompleksowe opracowanie tematu oraz przygotowanie „kompendium” w postaci „Materiałów do słownika”, zaś – na końcowym etapie prac nad tematem – napisanie artykułu przedstawiającego ogólniejsze wnioski.

Efektem badań będzie powstanie analitycznych opracowań wybranych zagadnień; poszerzenie wiedzy o średniowiecznej Rusi; zebranie danych mogących, jak się zakłada, służyć jako porównawcze, pozwalające pogłębić studia nad tą dziedziną kultury i gospodarką także Polski w średniowieczu i szerzej Słowiańszczyzny; opracowanie podstawy dla dalszych, także multidyscyplinarnych badań nad tematem.

 

Inne zainteresowania naukowe:

Dzieje i kultura Europy Wschodniej i Północnej.

Dzieje i kultura Polski średniowiecznej (do XIII wieku).

Stosunki polsko-ruskie w średniowieczu (do XIII wieku).

Chrystianizacja Polski, Rusi i Skandynawii i jej ślady w kulturze materialnej, w zwyczajach i obrzędach.

Obrzędy pogrzebu i pochówku na Rusi.

Historia sań i ich wykorzystania jako środka transportu w trakcie pogrzebów.

Historia historiografii i badań archeologicznych

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

(2014). Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025). Wrocław: Chronicon.

 

Artykuły w czasopismach:

(2018). O znaczeniu archeologicznego kontekstu znalezisk także w badaniach historyków w związku z nowszymi hipotezami na temat atrybucji tzw. brakteatów tamańskich. Archeologia Polski, 63, 159-173.

(2016). Skrzynie, kłody czy trumny? W kwestii kultury funeralnej Polski wczesnośredniowiecznej. Uwagi na marginesie artykuły Aleksandra Limisiewicza. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64(4), 513-517.

 

Recenzje:

(2019). Marek Cetwiński, Drogi i bezdroża dziejopisarstwa, Studio AB, Olsztyn 2017, ss. 456. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 64/1, 167-171.

(2016). Gdy umiera człowiek, umiera świat cały. Funeralia Lednickie. Spotkanie 18, red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu, Poznań 2016, ss. 129, ryc. 35, 1 tabela. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64(3), 398-403.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

(2018). Bitwa pod Zawichostem w świetle źródeł przeddługoszowych – próba nowego spojrzenia. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski, D. Cyngot (red.), Zawichost we wczesnym średniowieczu (65-76). Warszawa: IAE PAN.

(2018). Przez wyłom w podłodze czy po rozebraniu pomostu? Którędy wyniesiono z izby ciało zmarłego Włodzimierza I Świętosławica? W: I. Steczko, R. Dźwigoł (red.), Dawna i współczesna kultura funeralna (231-237). Kraków: Collegium Columbinum.

(2017). „Chrzest Polski” w świetle źródeł pisanych z epoki (Czas – Miejsce – Motywy). W: ks. S. Nabywaniec, A. Pęzioł (red.), Tyś z nami związał się przez Chrzest. 1050. rocznica Chrztu Polski. Podkarpacie 2016 (103-120). Rzeszów: Zakład Poligraficzny „Sindruk”.

(2017). (razem z W. Duczko) Ryt na szwedzkim kamieniu runicznym i graffiti w kijowskiej Złotej Bramie. Sakralne wyobrażenie i radosna pornografia? W: M. Dzik, G. Śnieżko, M. Starski (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (355-365). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza „Zimowit”.

(2017). Na jakim miejscu została pogrzebana Helga, żona Ingvara? (Povest’ vremennyh let o pierwszym chrześcijańskim pochówku elitarnym na Rusi – przekłady a źródło). W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Chrzest – przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne. Funeralia Lednickie. Spotkanie 19 (103-116). Poznań: SNAP. Oddział w Poznaniu.

(2017). Odkrycia w Bodzi w kontekście wydarzeń na Rusi przełomu I i II tysiąclecia. W: A. Buko (red.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego. Wyd. 2 (41-49). Warszawa: IAE PAN.

(2016). Czy Awarowie przyczynili się do pożaru wczesnosłowiańskiego grodu nad Ługiem (stanowisko „Grodzisko”, niedaleko Zimna k. Włodzimierza Wołyńskiego). W: B. Chudzińska, M. Wojenka, M. Wołoszyn (red.), Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego (125-136). Kraków-Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

(2016). Olaf Tryggvason chrystianizatorem Rusi? Opowieść o chrzcie Rusi w wersji islandzkiej – fakty historyczne czy fikcja literacka? Część 1. Fakty. W: J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla (red.), Chrystianizacja „Młodszej Europy” (167-176). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Sperka J., Kollinger K. (red.). (2018). Średniowieczni władcy i ich otoczenie. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Buko A., Kollinger K., Jędrzejewska S. (red.). (2018). Badania interdyscyplinarne. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Rosik S., Jędrzejewska S., Kollinger K. (red.). (2018). Hierofanie, wierzenia, obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Wolińska T., Ożóg M., Kollinger K. (red.). (2019). Rzymianie i barbarzyńcy. Religia – polityka – kultura. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

 

Wybrane ukończone projekty:

- NCN FUGA-3, nr 2014/12/S/HS3/00402

Staż podoktorski w IAE PAN w Warszawie, w Ośrodku Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych, w latach 2014-2017. Temat badawczy: „Wczesnośredniowieczna Ruś – w kręgu zagadnień funeralnych i eschatologii”. Opiekun merytoryczny: prof. dr hab. A. Buko.

 

Nagrody i stypendia:

- III Nagroda imienia Aleksandra Gieysztora za pracę „Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025)”, Wrocław 2014, przyznana przez Fundację Naukową imienia Aleksandra Gieysztora – 24 czerwca 2016 r.

 

Członkostwo w organizacjach:

członek Stałego Komitetu Mediewistów Polskich – od 28 lutego 2018 r.