• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Karol Żojdź

Dr Karol Żojdź

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

karol.zojdz@gmail.com

https://iaepan.academia.edu/KarolŻojdź

https://scholar.google.pl/citations?user=jUZjsaQAAAAJ&hl=pl

Zainteresowania badawcze:

Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI i XVII w., kultura dworska, zjawisko patronatu i klientelizmu, historia kultury materialnej (w szczególności problematyka związana ze sztucznym oświetleniem).

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Żojdź K. (2012). Jan Mierzeński. Klient i rezydent Bogusława Radziwiłła w latach 1656–1665. Oświęcim: Napoleon V.

 

Artykuły w czasopismach:

Żojdź K. (2016). Захады Сапегаў па атрыманні ўладанняў Яна Караля Хадкевіча пасля яго смерці. Arche. Пачатак, 3, 373–391.

Żojdź K. (2015a). Klientela hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza i jej losy po śmierci patrona. Przegląd Historyczny, 106 (1), 31–68.

Żojdź K. (2015b). „З дзвюх бедаў выбіраючы меншую, шведскай пратэкцыі аддаў перавагу перад маскоўскай тыраніяй…”: некалькі заўваг адносна пазіцыі Януша і Багуслава Радзівілаў у 1655 г. Arche. Пачатак, 6, 98–112.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Żojdź K. (2017). Udział hetmana polnego litewskiego Krzysztofa II Radziwiłła w rokowaniach pokojowych z Moskwą na przełomie lat 1615 i 1616. W: M. Nagielski, K. Żojdź (red.), Radziwiłłowie w służbie Marsa (77–95). Warszawa: DiG.

Żojdź K. (2015). Traktat z Radnot i udział Bogusława Radziwiłła w planach podziału Rzeczypospolitej. W: M. Nagielski, K. Bobiatyński, P. Gawron (red.),
Studia Historyczno-Wojskowe, t. V (176–194), Zabrze – Tarnowskie Góry: Inforteditions.

Żojdź K. (2014). Przeciwko moralności czy dyscyplinie? „Przestępstwa seksualne” popełniane przez żołnierzy koronnych i litewskich w XVII w. W: Z. Hundert, J.J. Sowa, K. Żojdź (red.), Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. III (95–111). Oświęcim: Napoleon V.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Hundert Z., Sowa J.J., Żojdź K. (red.). (2017a). Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. V. Oświęcim: Napoleon V.

Nagielski M., Żojdź K. (red.). (2017b). Radziwiłłowie w służbie Marsa. Warszawa: DiG.

Sas M., Żojdź K. (red.). (2016). Studia Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, cz. 1: Porządek wobec wyzwań swoich czasów, cz. 2: Człowiek i emocje w badaniach humanistycznych i społecznych, Warszawa: Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Hundert Z., Sowa J.J., Żojdź K. (red.). (2015). Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. IV. Oświęcim: Napoleon V.

Hundert Z., Sowa J.J., Żojdź K. (red.). (2014). Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. III. Oświęcim: Napoleon V.

 

Wybrane ukończone projekty:

Stronnictwo Zygmunta III Wazy w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1603–1621, stypendium doktorskie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 4 (2016/20/T/HS3/00041)

 

Nagrody i stypendia:

2016 – Stypendium doktorskie przyznane przez NCN w ramach konkursu ETIUDA 4.

2014–2015 – 6-miesięczne stypendium na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w ramach programu Erasmus Mundus (projekt WEBB).

2013–2014 – 5-miesięczne stypendium na Uniwersytecie Wileńskim (BUWiWM).

 

Członkostwo w organizacjach:

Towarzystwo Miłośników Historii