• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Magdalena Bis

Dr Magdalena Bis

Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Warszawa

 

magdabis@wp.pl; magdabis@iaepan.edu.pl

https://iaepan.academia.edu/MagdalenaBis

https://scholar.google.com/citations?user=4AGjRt4AAAAJ&hl=pl

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

późne średniowiecze i nowożytność, ceramika, ceramika późnośredniowieczna, ceramika nowożytna, fajans, majolika, porcelana, szkło, naczynia szklane późnośredniowieczne i nowożytne, szkło okienne, fajki gliniane, fajki do palenia tytoniu, analizy ceramiki, archeometryczne analizy ceramiki, archeologia historyczna, archeologia późnego średniowiecza i nowożytności, kultura materialna późnego średniowiecza i nowożytności, architektura Warszawy, zamki w Polsce, budownictwo obronne

Obszar badań: Polska i Europa Środkowa

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Bis M. (2015). Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą. Warszawa: IAE PAN. https://www.academia.edu/32444647/P%C3%B3%C5%BAno%C5%9Bredniowieczne_i_wczesnonowo%C5%BCytne_naczynia_bia%C5%82e_z_Solca_nad_Wis%C5%82%C4%85_Late_medieval_and_early_modern_white_pottery_from_Solec_nad_Wis%C5%82%C4%85_Warszawa_2014

 

Artykuły w czasopismach:

Bis M., Bis W., Napieralski M. (2019). Ze studiów nad dziejami podwarszawskich rezydencji. Zabudowania w otoczeniu pałacu Brühlów w Młocinach. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(2), 169-222. DOI: 10.23858/KHKM67.2019.2.003.

Bis M. (2018). Depozyt przedmiotów metalowych z posesji przy ulicy Szerokiej w Płocku (z ok. połowy XIX – początku XX w.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 66(1), 75-97. http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=70441&from=publication

Bis M. (2017). Nowożytne naczynia szklane znalezione w Warszawie – możliwości i ograniczenia badań. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(3), 371-396. http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=63929&from=publication

Bis M., Bis W. (2013). „Trzy puzdra z kaftiorami…”, czyli o fajansie i porcelanie na tykocińskim zamku. Archaeologia Historica Polona, 21, 257-295. https://www.academia.edu/32119064/_Trzy_puzdra_z_kaftiorami_czyli_o_fajansie_i_porcelanie_na_tykoci%C5%84skim_zamku._Archaeologia_Historica_Polona_t._21_2013_s._257-295

Bis M., Bis W. (2012). Badania archeologiczne z zakresu późnego średniowiecza i nowożytności na Mazowszu w latach 1989-2009. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 60(1), 133-148. https://www.academia.edu/34947929/Badania_archeologiczne_z_zakresu_p%C3%B3%C5%BAnego_%C5%9Bredniowiecza_i_nowo%C5%BCytno%C5%9Bci_na_Mazowszu_w_latach_1989-2009_Kwartalnik_Historii_Kultury_Materialnej_R._60_2012_nr_1_s._133-148

Bis M., Bis W. (2011-2012). Założenie pałacowo-parkowe Brühla na Młocinach – wyniki badań archeologicznych z 2010 r. Z otchłani wieków, 66(1-4), 91-99. https://www.academia.edu/34056131/Za%C5%82o%C5%BCenie_pa%C5%82acowo-parkowe_Br%C3%BChla_na_M%C5%82ocinach_-_wyniki_bada%C5%84_archeologicznych_z_2010_r._The_Br%C3%BChl_palace_and_park_premise_at_M%C5%82ociny_-_results_of_archaeological_research_from_2010_Z_otch%C5%82ani_wiek%C3%B3w_R._66_2011-2012_Nr_1-4_s._91-99

Bis M. (2011). Lulki z wykopalisk na zamku w Tykocinie z XVII-XIX w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 59(1), 53-88. https://www.academia.edu/34027328/Lulki_z_wykopalisk_na_zamku_w_Tykocinie_z_XVII-XIX_w._Smoking-pipes_from_the_excavations_at_the_castle_in_Tykocin_from_the_17th-19th_c._Kwartalnik_Historii_Kultury_Materialnej_R._59_2011_nr_1_s._53-88

Bis M. (2009). O glinianych lulkach w dawnej Rzeczypospolitej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 57(2), 229-242. https://www.academia.edu/34027277/O_glinianych_lulkach_w_dawnej_Rzeczypospolitej_On_clay_smoking-pipes_in_the_Polish-Lithuanian_Commonwealth_Kwartalnik_Historii_Kultury_Materialnej_R._57_2009_nr_2_s._229-242

Bis M. (2008). White pottery from Solec-on-the-Vistula-River in the light of laboratory research. Archaeologia Polona, 46, 281-294. https://www.academia.edu/34056245/White_pottery_from_Solec-on-the-Vistula-River_in_the_light_of_laboratory_research_Archaeologia_Polona_vol._46_2008_s._281-294

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Bis M. (2019). White pottery in Early Modern Poland: Local Production or Regional Fashion? W: G. Blažková, K. Matějková (eds.), Europa Postmediaevalis. Post-medieval pottery between (ist) borders (141-151). Gloucester: Archeopress.

Bis M., Bis W. (2015). Zamek w źródłach historycznych. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (23-66). Warszawa: IAE PAN. https://www.academia.edu/35576198/Zamek_w_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82ach_historycznych_The_castle_in_historical_records_._W_M._Bis_W._Bis_red._Tykocin_zamek_nad_Narwi%C4%85_XV_XVIII_w._._Badania_archeologiczne_w_latach_1961-1963_i_1999-2007._Warszawa_2015_s._23-66

Bis M., Bis W. (2015). Tykocin – zamek nad Narwią dawniej i dziś. W: A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, J. Żychlińska (red.), Archeoturystyka w regionie, region w archeoturystyce (64-80). Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. https://www.academia.edu/33998963/Tykocin_-_zamek_nad_Narwi%C4%85_dawniej_i_dzi%C5%9B_Tykocin_-_the_castle_on_the_Narew_River_past_and_today_._W_A._G%C5%82owacka-Penczy%C5%84ska_J._Wo%C5%BAny_J._%C5%BBychli%C5%84ska_red._Archeoturystyka_w_regionie_region_w_archeoturystyce_Bydgoszcz_2015_s._62-78

Bis M. (2014). Okna w zamku tykocińskim na początku XVIII wieku. Realia a wskazówki budowlane. W: M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (375-400). Warszawa: IAE PAN. https://www.academia.edu/32857973/Okna_w_zamku_tykoci%C5%84skim_na_pocz%C4%85tku_XVIII_wieku._Realia_a_wskaz%C3%B3wki_budowlane_Windows_in_the_Tykocin_Castle_at_the_beg._of_the_18th_c._Reality_and_construction_guidelines_._W_M._Bis_W._Bis_red._Rzeczy_i_ludzie..._Warszawa_2014_s._375-400

Bis M., Bis W. (2013). Średniowieczny i nowożytny cmentarz przy kościele św. Katarzyny w świetle badań archeologicznych. W: A. Sołtan-Lipska (red.), Służew i jego kościół (394-415). Warszawa: Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny w Warszawie. https://www.academia.edu/34056005/%C5%9Aredniowieczny_i_nowo%C5%BCytny_cmentarz_przy_ko%C5%9Bciele_%C5%9Bw._Katarzyny_w_%C5%9Bwietle_bada%C5%84_archeologicznych_Medieval_and_modern_cemetery_at_the_church_of_St_Catherine_in_the_light_of_archaeological_research_._W_A._So%C5%82tan-Lipska_red._S%C5%82u%C5%BCew_i_jego_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Warszawa_2013_s._394-415

Bis M., Bis W. (2006). Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie 2001-2005. W: B. Pacholska (red.), Czas na Podlaskie, Tykocin. Referaty z sesji historycznej 492 rocznica urodzin województwa podlaskiego Tykocin, 3 września 2005 r. (33-44). Białystok: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. https://www.academia.edu/33999113/Badania_archeologiczne_na_zamku_w_Tykocinie_2001-2005_Archaeological_research_at_the_castle_in_Tykocin_2001-2005_._W_B._Pacholska_red._Czas_na_Podlaskie_Tykocin._Referaty_z_sesji_historycznej_492_rocznica_urodzin_wojew%C3%B3dztwa_podlaskiego._Tykocin_3_wrze%C5%9Bnia_2005_r._Bia%C5%82ystok_2006_s._33-44

Bis M., Bis W. (2006). Archeologia na zamku w Tykocinie – problemy i postulaty badawcze, W: H. Karwowska, A. Andrzejewski (red.), Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne (221-230). Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku. https://www.academia.edu/33998810/Archeologia_na_zamku_w_Tykocinie_-_problemy_i_postulaty_badawcze_Archaeology_of_the_castle_in_Tykocin..._._W_H._Karwowska_A.Andrzejewski_red._Stan_bada%C5%84_archeologicznych_na_pograniczu_polsko-bia%C5%82oruskim_od_wczesnego_%C5%9Bredniowiecza_po_czasy_nowo%C5%BCytne_Bia%C5%82ystok_2006_s._221-230

Bis M. (2005). Badania laboratoryjne naczyń z glin kaolinitowych z Solca nad Wisłą. W: A. Buko, L. Kajzer (red.), Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej (161-181). Kielce-Łagów: Urząd Gminy w Łagowie. https://www.academia.edu/33999026/Badania_fizykochemiczne_naczy%C5%84_z_glin_kaolinitowych_z_Solca_nad_Wis%C5%82%C4%85_Physicochemical_surveys_of_vessels_from_kaolinite_clays_from_Solec_nad_Wis%C5%82%C4%85_._W_A._Buko_L._Kajzer_red._Naczynia_bia%C5%82e_w_Polsce_po%C5%82udniowej_i_%C5%9Brodkowej._Wst%C4%99p_do_problematyki_badawczej_%C5%81ag%C3%B3w-Kielce_2005_s._161-181

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Buko A., Skrzyńska K., Bis M. (red.). (2019). Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk. Warszawa: IAE PAN.

Sawicki T., Bis M. (red.). (2018). Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy. Warszawa: IAE PAN.

Kurnatowska Z., Wyrwa A.M., Bis M. (red.). (2016). Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów. Warszawa: IAE PAN.

Bis M., Bis W. (red.). (2015). Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. Warszawa: IAE PAN.

Bis M., Bis W. (red.). (2014). Rzeczy i ludzie. Kultura materialne w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa: IAE PAN. https://www.academia.edu/34027768/Rzeczy_i_ludzie._Kultura_materialna_w_p%C3%B3%C5%BAnym_%C5%9Bredniowieczu_i_w_okresie_nowo%C5%BCytnym._Studia_dedykowane_Marii_D%C4%85browskiej_Things_and_people._Material_culture_in_the_late_Middle_Ages_and_in_the_Modern_Times._Studies_dedicated_to_Maria_D%C4%85browska_M._Bis_W._Bis_red._Warszawa_2014

 

Wybrane ukończone projekty:

2004-2006 – Krajowy projekt badawczy nr 1H01H 049 27, pt. „Zamek w Tykocinie na pograniczu polsko-litewskim w świetle badań archeologicznych”. Jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN. Kierownik projektu: mgr Magdalena Bis.

2012-2015 – Projekt badawczy nr 11H 11 021080, pt. „Vetera et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi”.

Zadanie nr 6: „Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1962 i 1999-2007”.

Zadanie nr 8: „Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą”. Jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN. Funkcja w zespole: kierownik zadań. Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Sulgostowska.

 

Nagrody i stypendia:

Nagroda z okazji 60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

 

Członkostwo w organizacjach:

European Association of Archaeologists (od 2006 r.)

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (od 2011 r.)