• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr Magdalena Bis

dr Magdalena Bis

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Warszawa

 

magdabis@wp.pl; magdabis@iaepan.edu.pl

Academia.edu

Google Scholar 

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

późne średniowiecze i nowożytność, ceramika, ceramika późnośredniowieczna, ceramika nowożytna, fajans, majolika, porcelana, szkło, naczynia szklane późnośredniowieczne i nowożytne, szkło okienne, fajki gliniane, fajki do palenia tytoniu, analizy ceramiki, archeometryczne analizy ceramiki, archeologia historyczna, archeologia późnego średniowiecza i nowożytności, kultura materialna późnego średniowiecza i nowożytności, architektura Warszawy, zamki w Polsce, budownictwo obronne

Obszar badań: Polska i Europa Środkowa

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

 

Artykuły w czasopismach:

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 

 

Redakcje monografii zbiorowych:

 

 • Buko A., Skrzyńska K., Bis M. (red.). (2019). Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk. Warszawa: IAE PAN.
 • Sawicki T., Bis M. (red.). (2018). Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy. Warszawa: IAE PAN.
 • Kurnatowska Z., Wyrwa A.M., Bis M. (red.). (2016). Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno-stołeczny ośrodek pierwszych Piastów. Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (red.). (2015). Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007. Warszawa: IAE PAN.
 • Bis M., Bis W. (red.). (2014). Rzeczy i ludzie. Kultura materialne w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa: IAE PAN.

 

Wybrane ukończone projekty:

 • 2004-2006 – Krajowy projekt badawczy nr 1H01H 049 27, pt. „Zamek w Tykocinie na pograniczu polsko-litewskim w świetle badań archeologicznych”. Jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN. Kierownik projektu: mgr Magdalena Bis.
 • 2012-2015 – Projekt badawczy nr 11H 11 021080, pt. „Vetera et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi”.
 • Zadanie nr 6: „Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1962 i 1999-2007”.
 • Zadanie nr 8: „Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą”. Jednostka organizująca projekt i jednostki współuczestniczące: IAE PAN. Funkcja w zespole: kierownik zadań. Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Sulgostowska.
 • w latach 2016-2018 – projekt NPRH moduł Tradycja 1.a, nr 1aH 15 0272 83: „Kontynuacja serii wydawniczej Origines Polonorum”, kierownik prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk; wykonawca
 • rok 2017 – projekt MKiDN w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych”, nr 00723/16: „Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983”, kierownik mgr Zbigniew Polak; wykonawca
 • w latach 2018-2019 – projekt NPRH moduł badawczy 1.2, nr 11H 12 0328 81: „Ujście Odry we wczesnym średniowieczu. Wolin i Lubin – edycja źródeł archeologicznych”, kierownik prof. dr hab. Marian Rębkowski; wykonawca
 • w latach 2019-2020 – projekt MNiSW, nr 66/WCN/2019/1: „Wsparcie dla czasopism naukowych”, kierownik dr hab. Elżbieta Mazur; wykonawca

 

Nagrody i stypendia:

Nagroda z okazji 60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

 

Członkostwo w organizacjach:

European Association of Archaeologists (od 2006 r.)

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (od 2011 r.)