• Polski
  • English
  • AA+A++
Prof. dr hab. Andrzej Klonder

Prof. dr hab. Andrzej Klonder

Ośrodek Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

 

Andrzej.klonder@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

Historia kultury materialnej Polski i Europy w XVI–XVIII. w., ze szczególnym uwzględnieniem standardu życia mieszczaństwa i szlachty. Problematyka wyżywienia oraz produkcji i konsumpcji napojów alkoholowych; kwestie zamożności różnych grup społecznych, luksusu i ubóstwa. Z zagadnień regionalnych – historia Pomorza

 

Wybrane publikacje :

Monografie:

Klonder A. (1981). Browarnictwo w Prusach Królewskich (2 połowa XVI–XVII w.). Wrocław: Ossolineum.

Klonder A. (1989). Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku. Wrocław; Ossolineum.

Klonder A. (2000). Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku. Warszawa: IAiE PAN.

 

Artykuły w czasopismach:

Klonder A. (2011), Jedzenie oraz inne sprawy. Codzienność Europy Środkowej we wczesnonowożytnych rozmówkach do nauki języków obcych.[ Food and other matters. The everyday life of central europe in early – modern language aids] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 59(1), 41-52.

Klonder A. (2013a), Medieval and Early Moden cities in the context of research in to material culture in polish historiography over the past twenty years. Documenta Pragensia, 32(1) , 529–555.

Klonder A. (2013b), Das Haus eines Malzenbrauers. Zum Lebensstandard wohlhabender Bürger in Elbing in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundet. Vana Tallin, 24, 85-97.

Klonder A. (2019). Nalewka srebrna z miednicą – atrybut elitarnej kultury stołu we wczesnonowożytnej Europie Środkowej. Uwagi wstępne. [A silver jug with a bowl. An attribute of the elite culture of the table in early–modern Central Europe. Introductory remarks] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 67(1), 41-53.

 

Rozdziały w publikacjach zbiorowych:

Klonder A. (2014) , Obfitość – drożyzna –głód. Atrybuty czasów pomyślności i klęski w Europie wczesnonowożytnej. [Abundance – dearness – hunger. Attributes of periods of prosperity and disaster in early modern Europe] W: M. Bis, W. Bis (red.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej (267-275). Warszawa: IAiE PAN.

Klonder A. (2015), W kwestii mieszczańskich standardów ochędóstwa w XVI – XVIII wieku. Propozycja badawcza. W: Korpalska W., Ślusarczyk W. (red.), Czystość i brud. Higiena nowożytna (27–37) , Bydgoszcz: Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Klonder A. (2016), Odzieżowe „luksusy” w małych miasteczkach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie XVI i XVII wieku. [Clothing „luxuries’ in small towns of the Crown and Lithuania at the sixteenth and seventeenth centuries]. W: Wółkiewicz E. i in. (red.), Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej (205-217). Warszawa: IAiE PAN.

Klonder A. (2018), Piwo, wódka i inni konkurenci wina w Polsce nowożytnej. [Beer, vodka and other rivals of wine in modern Poland] W: Dias-Lewandowska D., Kurczewski G. (red.) Wino i historia (20–40), Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Dąbrowska M., Klonder A. (red.) (2002), Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII. Warszawa: IAiE PAN.

Jankowski A., Klonder A. (red.) (2015), Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej. [I shall not wolly die. Remembrance of the dead in Old polish culture] Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Badania nad ofertą handlowo–usługową miast Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków małych i średnich.

 

Członkowstwo w organizacjach:

Polskie Towarzystwo Historyczne.