• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Joanna Urban

Dr Joanna Urban

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archgeologicznych

 

jurban@tlen.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze dotyczą epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień osadniczych i gospodarczych. Obszar badań obejmuje tematykę związaną z kulturą trzciniecką, łużycką i pomorską i skoncentrowany jest przede wszystkim na wytwórczości (m.in. garncarstwo, metalurgia, tkactwo) i strategiach żywieniowych społeczności ww. kultur.

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Urban J. (2016). Osady z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku 3 w Słubicach, pow. płocki. Ze źródeł do archeologii Mazowsza 1, red. M. Mogielnicka-Urban, J. Urban. Vetera et nova V (11-167). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Artykuły w czasopismach:

Urban J. ([2002-2003] 2004). Osada ludności kultur łużyckiej i pomorskiej w Zakrzewie, st. 11, gm. Warta, pow. Sieradz, woj. łódzkie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 42, 185-252.

Młodecka H., Urban J. , Maik J. ([2006-2007] 2008). Ogniwo Leclanchégo z wykopalisk w Surażu, st. 3, pow. Łapy, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, 10, 451-461.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Urban J. (2008). Uprawa roli w kulturze trzcinieckiej - zarys problematyki. W: M. Mogielnicka-Urban (red.), Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane prof. J. Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji 70-lecia urodzin (101-109). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Urban J. (2009). Uwagi na temat uprawy roli w tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na podstawie materiałów z Polski południowo-wschodniej. W: S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka - źródła i interpretacje (289-301). Rzeszów: Fundacja Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Mogielnicka-Urban M., Urban J. (2013). „Naczynia sitowate” w kulturze łużyckiej - jednorodność nazewnictwa a zróżnicowanie formy. W: J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Gedigi dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (501-525). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

M. Mogielnicka-Urban, J. Urban (red.). (2016). Ze źródeł do archeologii Mazowsza, cz. 1 i 2. Vetera et nova V. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

W ramach planowego zadania badawczego A.3.III: Źródła do dziejów rolnictwa od epoki brązu po początki okresu przedrzymskiego opracowywałam do tej pory zagadnienia obejmujące kwestie uprawy ziemi i chowu zwierząt przez społeczności kultury łużyckiej. Obecnie analizuję pozostałe sposoby pozyskiwania żywności przez ludność omawianej kultury, takie jak zbieractwo, rybołówstwo i łowiectwo, które mają w tym konkretnym przypadku charakter uzupełniający.

 

Wybrane ukończone projekty:

1) „Badania archeologiczne terenów przeznaczonych pod budowę autostrady A2”.

W latach 2009-2012 uczestniczyłam w projekcie prowadzonym we współpracy z UW i PMA, kierowanym z ramienia IAE PAN przez mgr. D. Krasnodębskiego, a organizowanym i finansowanym przez GDDKiA. Moją rolą było opracowanie materiałów ceramicznych z fazy osadniczej kultury łużyckiej i kultury grobów kloszowych ze st. 5 w Nowym Drzewiczu, gm. Wiskitki.

2) „Badania archeologiczne terenów przeznaczonych pod budowę autostrady A1”.

W latach 2010-2012 uczestniczyłam w projekcie prowadzonym przez Zespół ds. Ratownictwa Archeologicznego kierowanym przez dr hab. I. Sobkowiak Tabakę z IAE PAN oddz. w Poznaniu. Badania organizowała i finansowala GDDKiA. Moim zadaniem było opracowanie materiałów archeologicznych dotyczących fazy osadniczej z epiki brązu i wczesnej epoki żelaza na st. 13 w Kruszynie, gm. Włocławek.

3) Projekt badawczy NPRH Nr 11H 11 021080 pt. „Vetera et nova. Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi”.

W latach 2012-2016 uczestniczyłam w projekcie dotyczącym opracowywanie nowymi metodami badawczymi materiałów ze starych badań terenowych prowadzonych przez IAE PAN (d. IHKM PAN). Projektem zorganizowanym przez IAE PAN Odz. Warszawa, a finansowanym przez MNiSW, kierowała dr hab. Z Sulgostowka. Do moich zadań należało opracowanie monograficzne stanowiska 3 w Słubicach pow. Płock oraz współredakcja jednego z tomów stworzonej na potrzeby projektu serii wydawniczej.