• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Katarzyna Skrzyńska

Dr Katarzyna Skrzyńska

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych IAE PAN

 

kasiaskrzynska@tlen.pl

https://iaepan.academia.edu/KatarzynaSkrzy%C5%84ska

Zainteresowania badawcze:

Archeologia Europy środkowo-wschodniej doby wczesnego średniowiecza. Problematyka badawcza dotycząca wczesnośredniowiecznego obrządku pogrzebowego (aspekty socjologiczne i kulturowe, badania paleogenetyczne), konwersji wyznaniowej, kształtowania się pograniczy kulturowych i granic politycznych. Kontakty międzykulturowe i międzyetniczne (wczesnośredniowieczna Ruś i Skandynawia, ludy bałtyjskie i ugrofińskie, zachodnia Słowiańszczyzna).

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Skrzyńska-Jankowska K. (2006). Early Medieval portages on the trade route between the Baltic and Black Sea: a case study from the Polish-Rus' borderlands. W: Ch. Westerdahl (red.) The Significance of Portages, BAR International Series 1499 (199-207). https://www.academia.edu/32050847/Early_Medieval_portages_on_the_trade_route_between_the_Baltic_and_Black_Sea_a_case_study_from_the_Polish-Rus_borderlands.pdf

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Skrzyńska K. (2017). Cmentarzyska kurhanowe w Czekanowie, gm. Jabłonna Lacka w źródłach kartograficznych. W: G. Śnieżko, M. Dzik (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (307-323), Rzeszów. https://www.academia.edu/38085134/Cmentarzysko_kurhanowe_w_Czekanowie_gm._Jabłonna_Lacka_w_źródłach_kartograficznych

Skrzyńska K. (2018). Czekanowskie Lieu de Memoire – obraz archeologiczny. W: S. Rosik, S. Jędrzejewska, K. Kollinger (red.), Hierofanie, wierzenia, obrzędy… Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem. Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. II (215-250), Rzeszów. https://www.academia.edu/38903285/Czekanowskie_Lieu_de_Mémoire_obraz_archeologiczny_Archaeological_Picture_of_Lieu_de_Mémoire_at_Czekanov_the_Mazovian_Voivodship_Eastern_Poland_

Skrzyńska K. (2019). Wczesny etap chrystianizacji – pomiędzy historią i archeologią. W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim (273-294), Warszawa. https://www.academia.edu/38776187/_A._Buko_ed._Początki_chrześcijaństwa_na_pograniczu_mazowiecko-ruskim_w_świetle_wyników_badań_wybranych_cmentarzysk_The_beginnings_of_Christianity_on_the_Mazovian-Rus_borderland_in_the_light_of_the_analyses_of_selected_cemeteries_

Redakcje monografii zbiorowych:

T. Baranowski, K. Skrzyńska (red.) Osada na stanowisku 4, „Przestrzeń osadnicza Wczesnośredniowiecznego Radomia”, t. II, Warszawa 2019.

Aktualnie prowadzone projekty:

4319/18/FPK/NID „Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu” (http://www.iaepan.edu.pl/losice.html)

Projekt finansowany przez MKiDN przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. Jego celem jest analiza zjawiska translokacji ośrodków władzy i administracji na przykładzie wczesnośredniowiecznego grodziska w Dzięciołach, gm. Łosice i lokacyjnego miasta Łosic. W celu realizacji zadania wykonano nieinwazyjne badania geofizyczne i fotogrametryczne grodziska oraz weryfikacyjne badania powierzchniowe w dorzeczu górnej Tocznej. Na ich podstawie wykonano rekonstrukcje przemian zasiedlenia tego obszaru w okresie od VIII do XVI w. Wyniki konfrontowane są z ustaleniami dokonanymi na podstawie analizy źródeł historycznych i onomastycznych.

 

Wybrane ukończone projekty:

11H12033081 „Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim” – główny wykonawca.

2013/10/E/HS3/00406 „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)” – wykonawca.

 

Nagrody i stypendia:

2003: stypendystka Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie w ramach projektu badawczego pt. Locally Produced Pottery: Methods of identification and Analysis”, realizowanym przez prof. A. Buko i prof. J. Henninga.

2002, 2003: stypendystka Uniwersytetu w Yorku w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Monumental Barrows of Central Europe”, koordynowanego przez prof. P. Urbańczyka i prof. M. Carvera.

2007: stypendystka Nordic Centre for Medieval Studies, Bergen University. Studia porównawcze nad problematyką kształtowania się pograniczy kulturowych oraz badania nad procesem recepcji chrześcijaństwa.