• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Łukasz Miechowicz

Dr Łukasz Miechowicz

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych

 

archeologia.chodlik@gmail.com

https://iaepan.academia.edu/LukaszMiechowicz

Zainteresowania badawcze:

Archeologia średniowiecza, metodyka badań archeologicznych oraz dokumentacji zabytków.

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

(2018). Wczesnośredniowieczne grody nad Chodelką i ich zaplecze osadnicze, Historia Slavorum Occidentis, 17(2), 11-41.

https://www.academia.edu/37529523/Wczesno%C5%9Bredniowieczne_grody_nad_Chodelk%C4%85_i_ich_zaplecze_osadnicze

(2019). Obol zmarłych w średniowiecznej i nowożytnej Europie Wschodniej, Wiadomości Numizmatyczne, w druku.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

(2018). Wczesnośredniowieczne grody w Kotlinie Chodelskiej. W: E. Banasiewicz-Szykuła (red.), Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie, 25-70.

https://www.academia.edu/37996515/Wczesno%C5%9Bredniowieczne_grody_w_Kotlinie_Chodelskiej

(2017). Nieznany wał podłużny w Kotlinie Chodelskiej. Przyczynek do studiów nad obroną stałą oraz granicami we wczesnym średniowieczu. W: M. Dzik, G. Śnieżko (red.), Fines Testis Temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, 265-278.

https://www.academia.edu/36060852/Nieznany_wa%C5%82_pod%C5%82u%C5%BCny_w_Kotlinie_Chodelskiej._Przyczynek_do_studi%C3%B3w_nad_obron%C4%85_sta%C5%82%C4%85_oraz_granicami_we_wczesnym_%C5%9Bredniowieczu

Aktualnie prowadzone projekty:

„Misja archeologiczna w Chodliku (Chodlik.edu.pl)” – badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego mikroregionu osadniczego w Kotlinie Chodelskiej na który składają się cztery grodziska, szereg osad i cmentarzysk kurhanowych.

Badania i ewidencja „miejsc cudownych” z zastosowaniem metod archeologicznych (Bozestopki.edu.pl).

 

Nagrody i stypendia:

2017 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt badawczo-dokumentacyjny „Miejsca cudowne Lubelszczyzny oraz Podkarpacia”.

2015 – Nagroda „Bilet na przyszłość” Towarzystwa National Geographic Polska – badania dziedzictwa kulturowego rzek, ekspedycja śladami Zygmunta Glogera.

2013 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt badawczy „Kiedy święci po ziemi chodzili – kamienie w wierzeniach ludowych na Mazowszu oraz Podlasiu” www.bozestopki.edu.pl.

2010 – Laureat 10 edycji konkursu „Nagroda Naukowa Polityki” za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Członkostwo w organizacjach:

Prezes Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku