• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Michał Auch

Dr Michał Auch

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych, IAE PAN

 

michal.auch@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują sie na szeroko rozumianej archeologii wczesnego średniowiecza, a w szczególności pogranicza polsko–ruskiego w tym okresie. Specjalizuję się również w opracowywaniu licznych zbiorów ceramiki wczesnośredniowiecznej, w tym szczególnej kategorii znalezisk, którą stanowią naczynia szkliwione. W swej pracy badawczej wykorzystuję rezultaty badań specjalistycznych, zwłaszcza składu chemicznego mas ceramicznych i szkliw.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Auch M. (2017). The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) Pottery finds. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010) Ceramika naczyniowa. Leipzig, Warszawa, Rzeszów: Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Auch M. (2016). Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu Małopolski. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły w czasopismach:

Auch M. (2012). Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu zachodniej Małopolski. Archeologia Polski, 57(1-2), 199-246.

Auch M. (2009). Średniowieczna ceramika szkliwiona z Przemyśla. Rocznik Przemyski Archeologia, 45(2), 141-162.

Auch M. (2007). Produkcja średniowiecznej ceramiki szkliwionej w osadzie garncarskiej w Przemyślu na Zasaniu. Archeologia Polski, 52(1-2), 131-175.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Auch M. (2018). Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko (191-206). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Auch M., Trzeciecki M. (2015). Ceramika późnośredniowieczna i wczesnonowożytna. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin - zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (179-236). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Auch M. (2012). Charakterystyka technologiczna wczesnośredniowiecznego naczynia szkliwionego z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. Aneks nr 9. W: T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. Piotrkowski (359-369). Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Auch M., Bugaj U., Trzeciecki M. (2012). Archeologia w Radomiu - archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu „Park Kulturowy Stary Radom”. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radom: Korzenie miasta i regionu. Tom 3: Archeologia w obliczu wyzwań współczesności (9-39). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Auch M., Bogucki M., Jurkiewicz B., Trzeciecki M. (2012). Ślad osadniczy z późnego okresu wędrówek ludów na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki badań archeologicznych w latach 2007-2008, t. I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (9-22), Elbląg: Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Elblągu.

Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012), Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1, W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki badań archeologicznych w latach 2007-2008, t. I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (23-232), Elbląg: Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Elblągu.

Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012), Osadnictwo średniowieczne i nowożytne na stanowisku Janów Pomorski 1, W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki badań archeologicznych w latach 2007-2008, t. I:2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (233-278), Elbląg: Muzeum Archeologiczno–Historyczne w Elblągu.

Aktualnie prowadzone projekty:

1) Drugi etap projektu: „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych” (Nr 12H 12006481). W ramach projektu opracowane zostaną (wspólnie z M. Trzecieckim) materiały ceramiczne z dawnych badań w Gródku Nadbużnym (ok. 115 tys. fragmentów) oraz część ceramiki z Czermna pozyskanej w 1952 r. (ok. 90 tys. fragmentów)

Wybrane ukończone projekty (maks. 3 projekty i maks. 1000 znaków na projekt):

1. Pierwszy etap projektu (2013-2016): „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych” (Nr 12H 12006481). W ramach projektu opracowano i opublikowano liczny (ponad 60 tys. fragmentów) zbiór ceramiki z badań prowadzonych w Czermnie w latach 1940-1997.

2. „Zespół rezydencjonalno – sakralny na Górze Katedralnej w Chełmie” (Nr 1981/B/T02/2010/38). W ramach projektu opracowano i przygotowano do publikacji liczny (ponad 50 tys. fragmentów), zbiór ceramiki z Wysokiej Górki w Chełmie, pozyskany w trakcie badań prowadzonych w latach 2010-2016.

3. „Vetera et nova. Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi” (Nr 11H 11021080). W ramach projektu opracowano i opublikowano (wspólnie z M. Trzecieckim) zbiór ceramiki późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej z zamku w Tykocinie (badania 1961-2007).

Nagrody i stypendia:

2011-2013 – Stypendium MNISW dla wybitnych młodych naukowców.