• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Dariusz Krasnodębski

Mgr Dariusz Krasnodębski

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych

 

krasnodebskid@poczta.onet.pl

https://pan-pl.academia.edu/DariuszKrasnod%C4%99bski

Zainteresowania badawcze:

Archeologia regionu północno-wschodniej Polski. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu środkowego Bugu i górnej Narwi. Grodziska wczesnośredniowiecznego Podlasia. Archeologia Puszczy Białowieskiej. Archeologia lotnicza.

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Krasnodębski D., Małkowski W. (2018), Badania archeologiczne grodziska w Zbuczu, gm. Czyże, pow. hajnowski, Historia Slavorum Occidentis, 17(2), 105-121.

Olczak H., Krasnodębski D., Samojlik T., Jędrzejewska B. (2018). Osada kultury ceramiki kreskowanej z produkcją żelaza na Polanie Berezowo w Puszczy Białowieskiej, Wiadomości Archeologiczne, 69, 149-175.

Tkačoŭ A. Ȗ, Krasnodębski D., Mizerka J., Velent-Ščèrbač S.S. (2017). Archealagìčnyâ dasledavanni u kv. 805, na pomniku Âzvinka-1 na tèrytoryì NP. „Belavežskaâ Pušča” u 2017, Belavežskaâ Pušča Issledovanìâ, 16, 223-236.

Krasnodębski D., Olczak H. (2017). Puszcza Białowieska jako przykład badań archeologicznych na obszarach leśnych – wyniki i problemy przeprowadzonej w 2016 r. inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego, Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, 13, 5-63.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Sto lat badań archeologicznych w polskiej części puszczy białowieskiej, W: V. V. Danìlowìč (red.), Mìnuae ì sučasnasc’ Svislackago Krajȗ, (38-52), Nacyânal’naâ Akademia Navuk Belarusi, Instytut Gistoryi.

Olczak H., Krasnodębski D. (2018). Osada grupy suraskiej kultury ceramiki kreskowanej oraz ślady osadnictwa z innych okresów na stanowisku 37 w miejscowości Suraż, gm. Loco, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (107-169). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Olczak H., Krasnodębski D., Jaremek A. (2018). Osada wczesnośredniowieczna i pozostałości osadnictwa z innych okresów na stanowisku 6 w Daniłowie Małym, gm. Łapy, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (191-261). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Krasnodębski D., Olczak H., Wójcik A. (2018). Osada wczesnośredniowieczna i pozostałości osadnictwa z innych okresów na stanowisku 7 w Daniłowie Małym, gm. Łapy, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (263-314). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Gołembnik A., Krasnodębski D., Trzeciecki M. (2018). Nowożytna wieś i ślady osadnictwa starożytnego na stanowisku 4 w Leonowiczach, gm. Michałowo, W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (315-353). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

http://rcin.org.pl/dlibra/publication/87323

Krasnodębski D., Skrzyńska K., Olczak H. (2019). Badania nieinwazyjne wybranych mikroregionów osadniczych, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk (33-53). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Kontynuacja osadnictwa czy ponowne wykorzystanie starszych nekropoli? Dwa cmentarzyska kurhanowe w Uroczysku Szczekotowo w Puszczy Białowieskiej oraz cmentarzyska kurhanowe i z grobami w obstawach kamiennych w Zbuczu, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzysk (55-67). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Olczak H. , Krasnodębski D. (2019). Wschodniosłowiańskie szkieletowe cmentarzysko kurhanowe w Puszczy Białowieskiej na Uroczysku Jelonka, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (67-72). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Olczak H. , Krasnodębski D. (2019). Osobliwości obrzędowości funeralnej na przykładzie cmentarzyska z grobami w obstawach kamiennych i kurhanami w Szczytach-Dzięciołowie, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (72-77). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Olczak H., Krasnodębski D., Bieńkowska K. (2019). Daniłowo Małe i Suraż: dwa cmentarzyska płaskie nad górną Narwią – nowe spojrzenie na wyniki badań, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (77-90). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Problemy datowania nekropoli kurhanowych na Podlasiu: przykład cmentarzyska w Koźlikach nad Narwią, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (90-94). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Krasnodębski D., Olczak H. (2019). Zbucz i Mołoczki: wczesnośredniowieczne miejsca kultu w międzyrzeczu Narwi i Bugu, W: A. Buko (red.), Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim w świetle wyników badań wybranych cmentarzy (94-99). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.). (2018) Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (315-353). Warszawa: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 

Aktualnie prowadzone projekty:

„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej”. Umowa z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

„Puszcza Białowieska – wspólne dziedzictwo”. Umowa z Państwową Naukową Instytucją „Instytutem Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi” w Mińsku.

 

Wybrane ukończone projekty:

„Suraż i Liškiava – średniowieczne ośrodki władzy na pograniczu Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego” – kierownik projektu MNiSW (NPRH).

„Początki chrześcijaństwa na pograniczu mazowiecko-ruskim” – główny wykonawca projektu MNiSW (NPRH).

„Culture 2000 – European Landscapes: Past Present and Future” – wykonawca tematu pt. Archeologia lotnicza w północno-wschodniej Polsce.