• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Dorota Cyngot

Mgr Dorota Cyngot

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych (OIBA)

 

dorota@iaepan.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

Archeolog i redaktor publikacji archeologicznych, absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów polonistycznych i edytorskich w Instytucie Badań Literackich PAN.

Uczestniczka wieloletnich badań terenowych (powierzchniowych i wykopaliskowych) na Sandomierszczyźnie (stanowiska neolityczne Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie, Kichary Nowe, kierownik badań dr Hanna Kowalewska-Marszałek) oraz w Kaliszu (wczesnośredniowieczne grodzisko Kalisz-Zawodzie, osada Stare Miasto, kierownik badań dr hab. Tadeusz Baranowski). W latach 2014-2019 uczestniczyła w projekcie NCN dotyczącym archeologii I wojny światowej frontu wschodniego („Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury”, kierownik projektu dr hab. Anna Zalewska).

Zainteresowania: archeologia wczesnego średniowiecza, archeologia współczesności (zwłaszcza okresu I wojny światowej), relacje między archeologią a językoznawstwem (metody stosowane w obu dyscyplinach, język archeologii jako dyscypliny, relacja słowo- rzecz).

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Cyngot D. (2005). Kościane łyżwy z Kalisza Starego Miasta. Badania 2001–2004. [część artykułu: Baranowski T., Cyngot D., Kędzierski A., Miłek S., Wyczółkowski D., Ziąbka L., Badania wykopaliskowe na terenie Starego Miasta w Kaliszu w latach 2001–2004 (s. 39–93)]. Rocznik Kaliski, 30, 57–61.

Cyngot D. (2006). Wykopaliska i psy. Historia studni, w której znaleziono szczątki psów. Kalisia nowa, rok XIII, wrzesień-październik 2006, nr 9–10 (123), 20–21.

Cyngot D., Tabaczyński S., Zalewska A. (2006). Editorial [Special theme: Archaeology – anthropology – history. Parallel tracks and divergences]. Archaeologia Polona, 44, 1–9.

Cyngot D. (2010a). [rec.] Klaus Ebbesen, The Origins of the Indo-European Languages. De indoeuropæiske sprogs oprindelse, København 2009, 69s. Archeologia Polski, 55(1–2), 119–130. https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/49528?id=49528.

Cyngot D., Zalewska A. (2012). Retoryczne środki językowe jako wskaźniki postaw poznawczych badaczy przeszłości. Archeologia Polski, 57(1–2), 57–78,

http://rcin.org.pl/Content/49556/WA308_P321_67295_Retoryczne-srodki_I.pdf.

Cyngot D., Zalewska A. (2015b). O kluczowych dla archeologii zagadnieniach i terminach. W dialogu ze Stanisławem Tabaczyńskim. Archeologia Polski, 60, 207–227.

http://rcin.org.pl/Content/61954/WA308_81686_P320_O-kluczowych-dla-arc_I.pdf.

Cyngot D., Zalewska A. (2016b). …Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. Doktor archeologii, Maestra Eleonora Tabaczyńska in memoriam. 5 sierpnia 1931 – 15 czerwca 2015. Archeologia Polski, 61, 307–358. http://rcin.org.pl/Content/64343/WA308_83277_P320_Kiedy-myslimy-o-kims_I.pdf.

Cyngot D. (2017a). Ewolucja łyżew – od form kościanych do żelaznych. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 13, 191–224.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-cb491962-2701-47d1-a157-9ae42f220420.

Zalewska A., Cyngot D. (2017b). Problem zanikania pamięci o miejscach spoczynku żołnierzy poległych w walkach nad Rawką i Bzurą w latach 1914–1915. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 32, 119–156 http://dx.doi.org/10.18778/0208-6034.32.06.

Zalewska A., Cyngot D., Czarnecki J., Kiarszys G. (2018). Czysto ludzka sprawa? Archeologiczne przywracanie pamięci o trudnej przeszłości przez tropienie naturo-kulturowych przemian cmentarzy wojennych. Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 189–229.

[https://doi.org/10.14746/fpp.2018.23.09; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/19731 ].

Cyngot D. (2019a). Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko i toponimia Pomorza Zachodniego, czyli o współpracy językoznawcy z archeologami. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria 15.

Cyngot D., Kowalewska-Marszałek H. i in. (2019b). Bogdan Balcer we wspomnieniach. Archeologia Polski, 64.

Cyngot D., Zalewska A. (2012, in print). The specificity of archaeological research. Encounters with Stanisław Tabaczyński and his life. Archaeologia Polona, 50, 2012 [Special theme: Archaeologists in the 20th century], ed. A. Rzeszotarska-Nowakiewicz.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Cyngot D., Zalewska A. (2010). Słowo i obraz na archeologicznej wystawie „Pradzieje ziem polskich”. W: red. M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.), Wiedza między słowem a obrazem (189-208). Seria: Studia nad Wiedzą, t. III. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Cyngot D., Marciniak A., Tabaczyński S., Zalewska A. (2012a). Wstęp. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (5–14). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Cyngot D., Zalewska A. (2012b). Zmienność i dynamiczność podziałów tematycznych w archeologii. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (193–206). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Cyngot D. (2012c). Archeologia a językoznawstwo. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (791–802). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Cyngot D. (2016). Komory celne we wczesnym średniowieczu. Możliwość identyfikacji archeologicznej na przykładzie szlaku bużańsko-wiślanego. W: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, with B. Józefów-Czerwińska (ed.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko (67–77, fig. 10). Seria Acta Archaeologica Pultuskiensia, t. V. Pułtusk: Akademia Humanistyczna.

Kowalewska-Marszałek H., Cyngot D., Tragarz Z. (2017). Katalog obiektów i warstw ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu. W: H. Kowalewska-Marszałek, D. Cyngot (red.), Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie. Neolityczna osada obronna. Badania 1981–1989. Cz. 2: Katalog źródeł (8–146). Seria: Vetera et nova, t. VIII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Zalewska A.I., Cyngot D., Klęczar B. (2017). Cel–pal: ulotność żołnierskiej codzienności na Froncie Wschodnim Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą. Między archiwum ziemi a archiwum miejskim (1915–2015). W: W. Borkowski, W. Brzeziński, J. Wysocki (red.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska, t. 5: Dziedzictwo militarne (87–106). Seria: Archaeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii UKSW. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tabaczyński S., Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018). Stratygrafia stanowiska z reliktami tetrakonchosu. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski oraz D. Cyngot (red.), Zawichost wczesnośredniowieczny (156–160). Seria: Origines Polonorum, t. XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018a). Aneks 1 (do rozdz. XII): Zawichost, stanowisko „NMP”. Badania 1996-1999. Wykaz jednostek stratygraficznych. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski oraz D. Cyngot (red.), Zawichost wczesnośredniowieczny (płyta CD, 6 ss.). Seria: Origines Polonorum, t. XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018b). Aneks 2 (do rozdz. XVI): Katalog grobów z cmentarzyska przy kościele Świętego Maurycego w Zawichoście. Badania 1996-1999. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski oraz D. Cyngot (red.), Zawichost wczesnośredniowieczny (płyta CD, 21 ss.). Seria: Origines Polonorum, t. XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Zalewska A. I., Cyngot D., Czarnecki J., Kiarszys G. (2018). Miejsca spoczynku poległych w toku Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą – ich zaistnienie, trwanie i zanik … oraz poznanie i ochrona. W: M. Karczewska (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony (71–102). Seria Archeologia Pamięci, t. V. Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.

Cyngot D. (2019a). Rejon walk nad Rawką i Bzurą: charakterystyka przyrodnicza obszaru badań archeologicznych. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) (137–141). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Cyngot D. (2019b). Stan badań archeologicznych przed podjęciem realizacji projektu Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) (143–154). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Zalewska A.I., Cyngot D. (2019). Problem masowej śmierci i (nie)obecności miejsc spoczynku żołnierzy poległych w rejonie Rawki i Bzury w latach 1914–1915. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) (317–324). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Cyngot D., Tabaczyński S., Zalewska A. (red.). (2006). Special Theme: Archaeology – Anthropology – History. Parallel Tracks and Divergences. Archaeologia Polona 44 (416s.). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Tabaczyński S., Marciniak A., Cyngot D., Zalewska A. (red.). (2012). Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (1330s.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kowalewska-Marszałek H., Cyngot D. (red.) (2017). Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie. Neolityczna osada obronna. Cz. 2: Katalog źródeł (303s.). Seria: Vetera et nova, t. VIII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Tabaczyński S., Wyczółkowski D. oraz Cyngot D. (red.) (2018). Zawichost wczesnośredniowieczny (400s. + płyta CD). Seria: Origines Polonorum, t. XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

- „Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)”. Numer projektu: 2013/10/E/HS3/00406. Kierownik projektu: dr hab. Anna Zalewska. Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Źródło finansowania projektu: Narodowe Centrum Nauki, 2014-2018. Strona projektu: http://www.archeomemory.pl/ .

- „Kontynuacja serii wydawniczej Origines Polonorum”. Numer projektu: 1aH 15 0272 83, Kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk. Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015.

- „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”. Dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Poddziałanie nr 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17.

 

Wybrane ukończone projekty:

- „Vetera et nova. Opracowywanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami badawczymi”. Kierownik projektu: dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. nadzw. IAE PAN. Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015.