• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Grzegorz Śnieżko

Mgr Grzegorz Śnieżko

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych

 

grz.sniezko@gmail.com

 

https://pan-pl.academia.edu/Grzegorz%C5%9Anie%C5%BCko

 

Zainteresowania badawcze:

Numizmatyka średniowiecznej i nowożytnej Polski, archeologia pogranicza polsko-ruskiego, nowożytne dewocjonalia chrześcijańskie

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Zacher J. W., Śnieżko G., Zawadzki M. (2019). Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich. Medale polskie i z Polską związane z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej. Katalog zbiorów, t. 1 i 2. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich.

Gorlińska D., Suchodolski S., Bogucki M., Illisch P., Malarczyk D., Nowakiewicz T. (2015). Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar III, M. Bogucki, P. Illisch, S. Suchodolski (red.), Warszawa: IAE PAN – współpracownik

 

Artykuły w czasopismach:

Kotowicz P. N., Śnieżko G. (2018). Unikatowy trzewik pochwy miecza z Mielnika nad Bugiem na Podlasiu, Acta Militaria Mediaevalia, 14, 221–228.

https://www.academia.edu/38685760/Unikatowy_trzewik_pochwy_miecza_z_Mielnika_nad_Bugiem_na_Podlasiu_A_unique_sword_scabbard_chape_from_Mielnik_upon_Bug_in_Podlachia

Bogucki M., Dymowski A., Śnieżko G. (2017). The common people and material relics of Antiquity. The afterlife of ancient coins in the territory of present-day Poland in the Medieval and Modern periods. Studies in Ancient Art and Civilization, 21, 275–297.

https://www.academia.edu/37251821/The_common_people_and_material_relics_of_Antiquity._The_afterlife_of_ancient_coins_in_the_territory_of_present-day_Poland_in_the_medieval_and_modern_period

Kotowicz P., Śnieżko G. (2016). Clipped Prague groschen of John of Luxembourg (John of Bohemia) from the Medieval hillfort in Sanok–Biała Góra. Notae Numismaticae / Zapiski Numizmatyczne, 11, 221–242.

https://www.academia.edu/34282153/Clipped_Prague_groschen_of_John_of_Luxembourg_John_of_Bohemia_from_the_Medieval_hillfort_in_Sanok_Bia%C5%82a_G%C3%B3ra

Dzik M., Śnieżko G. (2016). Mielnik, woj. podlaskie. Badania w roku 2012. Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 10/B (2012), 291–296.

https://www.academia.edu/33752585/Mielnik_woj._podlaskie._Badania_w_roku_2012

Aniszewski M., Śnieżko G. (2016). Badania i konserwacja łodzi jednopiennej wydobytej z rzeki Bug w pobliżu wsi Stary Bubel / Examination and conservation of a log boat recovered from the Bug River near the village of Stary Bubel. Ochrona Zabytków, 2, 145–159.

https://www.academia.edu/33616363/Badania_i_konserwacja_%C5%82odzi_jednopiennej_wydobytej_z_rzeki_Bug_w_pobli%C5%BCu_wsi_Stary_Bubel_Examination_and_conservation_of_a_log_boat_recovered_from_the_Bug_River_near_the_village_of_Stary_Bubel_Ochrona_Zabytk%C3%B3w_No._2_2016_pp._145_159

Śnieżko G. (2016). Monety z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Prząsławiu, pow. jędrzejowski. Wiadomości Numizmatyczne, 60(1–2), 157–178.

https://www.academia.edu/33616253/Monety_z_wczesno%C5%9Bredniowiecznego_cmentarzyska_szkieletowego_w_Prz%C4%85s%C5%82awiu_pow._j%C4%99drzejowski_Wiadomo%C5%9Bci_Numizmatyczne_vol._LX_2016_No._1-2_pp._157_178

Śnieżko G. (2012). Fałszerstwa małych szelągów miedzianych Jana Kazimierza ze skarbu monet z miejscowości Idźki-Wykno, pow. wysokomazowiecki. Wiadomości Numizmatyczne 56(2), 193–236.

https://www.academia.edu/33615968/Fa%C5%82szerstwa_ma%C5%82ych_szel%C4%85g%C3%B3w_miedzianych_Jana_Kazimierza_ze_skarbu_monet_z_miejscowo%C5%9Bci_Id%C5%BAki-Wykno_pow._wysokomazowiecki_Wiadomo%C5%9Bci_Numizmatyczne_vol._LVI_No._2_194_2012_pp._193_236

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Śnieżko G. (2018c). Dewocjonalia z badań archeologicznych Cytadeli Warszawskiej w 2016 r. W: W. Borkowski, M. Zieleniewska-Kasprzycka (red.), Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej (171–201). Warszawa: Muzeum Wojska Polskiego.

Śnieżko G. (2018b). Monety z badań archeologicznych Cytadeli Warszawskiej w 2016 r.. W: W. Borkowski, M. Zieleniewska-Kasprzycka (red.), Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej (131–143). Warszawa: Muzeum Wojska Polskiego.

Śnieżko G. (2018a). Znaleziska monet Bolesława Krzywoustego na tle porównawczym. W: W. Garbaczewski, R. Macyra (red.), Pieniądz i banki w Małopolsce, Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, t. 4 (81–112). Poznań: Muzeum Narodowe.

Śnieżko G. (2017e). Nowe znaleziska łodzi jednopiennych ze wschodniego odcinka dolnego Bugu. W: M. Dzik, G. Śnieżko (red.), Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (379–393). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Miłośników Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

https://www.academia.edu/36092929/Nowe_znaleziska_%C5%82odzi_jednopiennych_ze_wschodniego_odcinka_dolnego_Bugu_in_Fines_testis_temporum._Studia_ofiarowane_Profesor_El%C5%BCbiecie_Kowalczyk-Heyman_w_pi%C4%99%C4%87dziesi%C4%99ciolecie_pracy_naukowej_eds_M._Dzik_G._%C5%9Anie%C5%BCko_Rzesz%C3%B3w_2017_s._379-393

Śnieżko G. (2017d). Monety z badań archeologicznych placu Zamkowego w Warszawie prowadzonych w latach 1977–1983. W: Z. Polak, K. Meyza (red.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, cz. 2, Archeologia dawnej Warszawy, t. IV (289–319). Warszawa: Muzeum Warszawy.

Śnieżko G. (2017c). The plague of forged coins – counterfeits of the copper shillings of Polish–Lithuanian Commonwealth in the second half of 17th century. W: M. Caccamo Caltabiano (red.), XV International Numismatic Congress. Proceedings, vol. I (1286–1288). Roma – Messina: University of Messina.

https://www.academia.edu/38207531/The_plague_of_forged_coins_counterfeits_of_the_copper_shillings_of_Polish_Lithuanian_Commonwealth_in_the_second_half_of_17th_century

Śnieżko G. (2017b). Monety. W: M. Majewski, K. Stań (red.), Archeologia Stargardu III. Badania na Rynku Staromiejskim (109–116). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

https://www.academia.edu/37157964/Monety

Śnieżko G. (2017a). Denary Bolesława Krzywoustego typu 1. W: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Śnieżko (red.), Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin (417–449). Warszawa: IAE PAN.

Śnieżko G. (2014). Srebrne monety zdobiące kufel. W: M. Majewski (red.), W czasach gdy Stargard był stolicą… O kuflu monetowym małżonków von Löckstadt w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie (55–82). Stargard: Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Dzik M., Śnieżko G. (red.). (2017). Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Miłośników Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Bogucki M., Garbaczewski W., Śnieżko G. (red.). (2017). Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin. Warszawa: IAE PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

1) Grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS 12 (nr 2016/23/B/HS3/00173) pt. „Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w średniowieczu i w okresie nowożytnym”. – wykonawca. Kierownik dr hab. Arkadiusz Dymowski. Projekt realizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Efektem będzie monografia poświęcona tytułowemu zagadnieniu, wydana w językach polskim i angielskim, której jestem współautorem i współredaktorem naukowym.

2) Uczestnictwo w badaniach archeologicznych na terenie Kotliny Chodelskiej (woj. lubelskie), których kierownikiem jest dr Łukasz Miechowicz. http://chodlik.edu.pl/

3) Badania archeologiczne w Mielniku nad Bugiem, woj. podlaskie.

Mielnik jest obecnie siedzibą gminy wiejskiej położonej nad Bugiem przy granicy polsko-białoruskiej. W przeszłości stanowił jedno z trzech najważniejszych miast historycznego województwa podlaskiego. Pierwsza pewna wzmianka źródłowa pochodzi z kroniki halicko-wołyńskiej i odnosi się do końca 1258 lub początku 1259 r.

Dotychczas przeprowadzono pięć sezonów badawczych – w latach 2012, 2013 i 2015 wspólnie przez dr. Michała Dzika i G. Śnieżko, a w 2017 i 2019 r. przez G. Śnieżko. Badania pozwoliły na odkrycie nieznanego wcześniej grodziska średniowiecznego oraz pierwsze archeologiczne rozpoznanie dawnego rynku miejskiego. W ich rezultacie powstała jedna publikacja naukowa (kolejne w przygotowaniu), szereg popularnonaukowych oraz wystawa prezentująca wyniki badań eksponowana w Mielniku, Warszawie i w Korczewie (woj. mazowieckie).

 

Wybrane ukończone projekty:

1) Grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM 7 (nr 2014/13/N/HS3/04588), kierownik projektu pt. „Mennictwo księcia polskiego Bolesława III Krzywoustego” realizowanego w IAE PAN pomiędzy 2 III 2015 a 1 III 2017.

2) Projekt badawczy nr 11 H11 019980 pt. „Polskie Skarby Wczesnośredniowieczne – Inwentarz. Rejestracja znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI – połowa XII w.)”, realizowany przez IAE PAN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – wykonawca.

 

Nagrody i stypendia:

2015 – grant wyjazdowy Międzynarodowej Komisji Numizmatycznej na sfinansowanie uczestnictwa w XV Międzynarodowym Kongresie Numizmatycznych w Taorminie na Sycylii.

2013 i 2014 – stypendia dla najlepszych doktorantów IAE PAN.

2009 i 2010 – stypendia naukowe za wyniki w nauce (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.