• Polski
  • English
  • AA+A++
Książka Tomasza Kurasińskiego

Tomasz Kurasiński (ur. 1970) jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie archeologii. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach i monografiach zbio­rowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz był współautorem dwóch monografii: Wcze­snośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski (2012) i Cmen­tarzysko w Radomiu, stanowisko 4 (2016). Jego badawcze zainteresowania koncentrują się przede na wczesnośredniowiecznej obrzędowości pogrzebowej Słowiańszczyzny oraz woj­skowości tego okresu, zwłaszcza w aspekcie symbolicznym i społeczno-kulturowym. Ponad­to zajmuje się kulturą materialną i jej wykorzystaniem w rozpoznawaniu dawnych wierzeń i zachowań religijnych.

 

Czytelnik otrzymuje pracę, będącą szczegółowo potraktowanym i bogato zilustrowanym monograficznym katalogiem, w którym zebrano dane dotyczące możliwie wszystkich wczesnośredniowiecznych zespołów grobowych z ziem polskich zawierających elementy uzbrojenia. Uwzględniono ponadto militaria znalezione na terenie cmentarzysk, przypuszczalnie pochodzące ze zniszczonych pochówków. Stanowi ona tym samym uzupełnienie luki w polskim piśmiennictwie archeologicznym, gdyż jak dotąd nie podjęto próby zebra­nia podobnej tematycznie bazy źródłowej w tak szerokim zakresie.

 

Serdecznie zachęcamy do kupna

http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/...