• Polski
  • English
  • AA+A++
Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne

Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium archeologiczne

Duinicz Marek

Warszawa 2001, ss. 232, ryciny, mapy

ISBN 83-85463-89-5

 

Opis

 

U progu średniowiecza, w północnej części Europy Środkowej, wyludnionej po okresie wędrówek ludów, pojawiają się Słowianie. W VI wieku docierają na południe Polski. Dalszych dwóch stuleci potrzebowali, by zagospodarować ziemie leżące między dolną Wisłą i dolną Łabą. Archeolodzy odkrywają tam ślady ich obecności, obserwują nasilające się kontakty z sąsiadami. Prowadzą one do przemiany egalitarnej i ubogiej kultury Słowian w kulturę różnorodną i szybko się rozwijającą. Postęp badań i zastosowanie nowych metod datowania pozwoliły na podjęcie próby odtworzenia najstarszych dziejów tej części Słowiańszczyzny.

 

Od autora

 

OD AUTORA

Książka ta jest rezulatem moich zainteresowań kulturą Słowian wczesnego średniowiecza, a zwłaszcza archeologicznymi śladami ich najstarszego osadnictwa na terenach Słowiańszczyzny Zachodniej. Inspiracją do jej napisania był intensywny rozwój badań nad tą problematyką, szczególnie widoczny w ostatnich trzech dziesięcioleciach dzięki pracom Michała Parczewskiego i Wojciecha Szymańskiego oraz dokonaniom Kazimierza Godłowskiego, osiągnięcia którego - mimo, iż dotyczyły przede wszystkim schyłku starożytności - dały impuls nowemu spojrzeniu na okoliczności kształtowania się Słowiańszczyzny. Jednocześnie ostatnie lata wykazały, iż studia nad początkami osadnictwa w północnej części Słowiańszczyzny Zachodniej nie posunęły się naprzód tak bardzo, jak prace dotyczące innych jej regionów. Na ten niekorzystny stan rzeczy zwracano uwagę w niektórych publikacjach. Nie prowadzono jednak zakrojonych na szerszą skalę działań, zmierzających do zmiany tej sytuacji, być może między innymi dlatego, iż podjęcie tego tematu wymagało w równym stopniu sięgnięcia do rezultatów prac polskich i niemieckich pra- historyków. Istotnym czynnikiem, sprzyjającym podjęciu przeze mnie tego zadania, były także przemiany polityczne ostatnich lat. Umożliwiały one swobodne kontakty naukowe, studia nad zabytkami i nieskrępowaną wymianę poglądów. Wszystko to sprawiło, że zdecydowałem się na podjęcie próby scharakteryzowania i odtworzenia najstarszego etapu zasiedlania przez Słowian ziem północno-zachodniej Polski i północnej części Słowiańszczyzny Połabskiej.