• Polski
  • English
  • AA+A++
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Redaktor czasopisma: Elżbieta Mazur dr hab. prof. IAE PAN
ISSN: 0023-5881
DOI: 10.23858/KHKM
Częstotliwość publikacji: Kwartalnik
Kontakt: kwartalnik@iaepan.edu.pl, telefon: 22 620-28-84, wew. 146
adres strony internetowej: http://journals.iaepan.pl/khkm

 

 

O czasopiśmie

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej ukazuje się nieprzerwanie od roku 1953.
Pismo ma charakter interdyscyplinarny, integrując zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów, zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikowane materiały dotyczą głównie materialno-technicznej strony procesów produkcji, konsumpcji i wymiany, zachodzących od pradziejów po wiek XX na ziemiach polskich oraz zagranicą, szczególnie w krajach Europy Środkowej.

 

Na łamach czasopisma zamieszczane są artykuły w języku polskim i w językach kongresowych, zróżnicowane pod względem tematyki oraz formy, a także pozycje o charakterze recenzyjnym i sprawozdawczym.
Dotyczą one wielu rozmaitych zagadnień z zakresu źródłoznawstwa, dziejów osadnictwa, gospodarki wiejskiej, rzemiosła i przemysłu, budownictwa i architektury, wymiany i pieniądza, transportu i komunikacji, konsumpcji, higieny, medycyny i zdrowotności, sztuki wojskowej, metodologii kultury materialnej, metod badawczych, ochrony zabytków, organizacji nauki, muzeów i wystaw, demografii i antropologii oraz środowiska geograficznego.

 

Zamieszczane są one w kilku podstawowych działach: „Studia i Materiały”, „Komunikaty Naukowe”, „Metody badawcze”, „Źródła” oraz „Polemiki i dyskusje”. Istotną i integralną część naszego pisma stanowią „Recenzje”, „Sprawozdania i zapiski”, a także „Kronika naukowa”.

 

KHKM jest czasopismem, którego zasięg oddziaływania przekracza granice kraju. Publikowane są artykuły badaczy polskich reprezentujących wiele różnych ośrodków, placówek naukowych i muzealnych, zarówno centralnych, jak i regionalnych. Autorzy zagraniczni to w większości przedstawiciele krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Wszystkie artykuły polskojęzyczne opatrzone są streszczeniami w języku angielskim, a obcojęzyczne polskim.

 

Punkty MNiSW 2019: 70

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:  Index Copernicus Journals Master List, CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum, European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus)