• Polski
  • English
  • AA+A++
Prowincjusze i detaliści. Drobny handel i rzemiosło w rzeczypospolitej w XVII – początku XVIII wieku

Autor: Andrzej Klonder
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2020
Język:  polski, streszczenie angielskie
Liczba stron: 162
Format: 160 x 236 mm
Okładka:  miękka
ISBN:  978-83-66463-27-1

 

Andrzej Klonder historyk kultury materialnej dawnej Rzeczypospolitej od lat zajmuje się badaniami warunków życia jej mieszkańców, w szczególności kwestiami konsumpcji żywności i napojów, majątkiem ruchomym, standardem życia różnych grup społecznych. W swoich badaniach skupia uwagę głównie na mieszkańcach miast. Najnowsza książka Andrzeja Klondera dotyczy dwóch problemów w dotychczasowej historiografii traktowanych marginalnie. Po pierwsze – towarów i usług rzemieślniczych dostępnych w miastach (szczególnie w najliczniejszych w Koronie Polskiej ośrodkach małych i średnich); po drugie – oferty drobnego handlu detalicznego zarówno w miastach wielkich (np. Gdańsk, Warszawa, Kraków), jak i małych. Autor zagląda do wnętrza kramów, przedstawia asortyment towarów nabywanych przez mieszczan oraz klientów spoza miasta – szlachtę, chłopów. Analizuje przy tym zjawiska zachodzące w czasach burzliwych, w dobie wojen szwedzkich, kozackich, czy Wielkiej Wojny Północnej. Próbuje określić ich wpływ na stan usług i zaopatrzenia. Wreszcie porównuje ich standard z sytuacją w krajach sąsiednich, m.in. w Rzeszy Niemieckiej w XVII w. dotkniętej klęską Wojny Trzydziestoletniej (1618–1648).

 
„Oceniana praca wnosi istotny wkład do wiedzy o funkcjonowaniu wymiany handlowej w gospodarce małych miast, daje obraz popytu na wytwory i usługi rzemiosła, ukazuje wzajemne relacje między producentami i konsumentami”.

prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, UMCS Lublin

   
„Podstawę źródłową studium Andrzeja Klondera stanowią, nigdy jeszcze nie wykorzystywane w takiej skali taksy wojewodzińskie […] wykorzystał także […] liczne […] wilkierze miejskie, […] kupieckie inwentarze i testamenty […] miejskie akta kryminalne i skarbowe, traktaty gospodarcze oraz literaturę piękną”.

prof. dr hab. Andrzej Karpiński, IH PAN