• Polski
  • English
  • AA+A++
Sprawozdania Archeologiczne

Redaktor czasopisma: prof. Piotr Włodarczak
ISSN: 0081-3834
Częstotliwość wydań: Rocznik
Kontakt: e-mail: wlodarczak.piotr@gmail.com

Strona internetowa: http://journals.iaepan.pl/sa

Język publikacji: angielski i niemiecki

 

 

O czasopismie

 

Sprawozdania Archeologiczne są recenzowanym rocznikiem archeologicznym, w którym publikowane są artykuły w języku angielskim i niemieckim. Pismo wydawane jest przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i jest adresowane głównie do środowisk polskich i środkowoeuropejskich archeologów. Jego głównym celem jest prezentacja szerokiego spektrum zagadnień związanych ze współczesną archeologią oraz udostępnienie materiałów i wyników badań terenowych.

Publikujemy materiały, w których zawarte są:

(a) wszelkie problemy i zagadnienia związane z wykopaliskowymi archeologicznymi na stanowiskach w Polsce oraz w środkowej i południowo-wschodniej Europie, niezależnie od opoki i okresu, z którego pochodzą badane relikty i zabytki,

(b) rozważania na temat wszelkich metod poszukiwania, wykopalisk, analizy i interpretacji zabytków archeologicznych,

(c) zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu archeologa i jego miejsca w społeczeństwie

(d) recenzje książek, dyskusje, wypowiedzi krytyczne i kronika wydarzeń związanych z archeologią.

 

Sprawozdania Archeologiczne znajdują się na liście Scopus, ERIH - European Reference Index for the Humanities, CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

 

Prace były realizowane w ramach zadania: „Digitalizacja bieżących tomów czasopisma „Sprawozdania Archeologiczne” i ich udostępnienie przez platformę Open Journal System - typ zdania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy Nr 980/P-DUN/2016.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, umowa nr 651/P-DUN/2019

logo mnisw