• Polski
 • English
 • AA+A++

Konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w ramach grantu NCN Opus

coments closed
Konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w ramach grantu NCN OPUS
Nazwa jednostki: Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Warszawa
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant
Wymagania:
Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:
• status doktoranta na studiach z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych;
• doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych i/lub kwerend archiwalnych/muzealnych/bibliotecznych;
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne czytanie literatury naukowej i rozmowy na temat badań na konferencjach;
• zaangażowanie i silna motywacja do prowadzenia badań naukowych;
• komunikatywność i umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
Dodatkowymi atutami będą:
• doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych poza Polską;
• dobra znajomość języka niemieckiego i/lub rosyjskiego;
• staże w instytucjach muzealnych i/lub archiwalnych;
• autorstwo lub współautorstwo w recenzowanej publikacji z listy MEiN;
• autorstwo lub współautorstwo prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych.
Opis zadań:
Stypendysta/Doktorant będzie wykonywać zadania w ramach projektu OPUS pt. "Kolekcje sporne. Nowe podejście do dziedzictwa pokazów etnograficznych w Europie Środkowej i Wschodniej" kierowanego przez dr hab. Dagnosława Demskiego (opis popularnonaukowy projektu można przeczytać tu: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=543009)
1) planowanie badań, w tym przegląd literatury;
2) prowadzenie kwerend archiwalnych, muzealnych, bibliotecznych;
3) prowadzenie badań terenowych i przygotowywanie raportów z badań;
4) analiza danych;
5) uczestnictwo w spotkaniach zespołu badawczego;
6) przygotowywanie publikacji w języku polskim i angielskim (w tym co najmniej 1 rozdział w anglojęzycznej monografii zbiorowej i 1 artykuł anglojęzyczny w czasopiśmie recenzowanym);
6) popularyzowanie wyników badań, w tym prezentacje na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (finansowanych z grantu; co najmniej 2) oraz współpraca przy przygotowywaniu końcowej wystawy.
Typ konkursu NCN: OPUS
Termin składania ofert: *30 sierpnia 2023, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
• Stypendium: maksymalnie 30 miesięcy, 3 000,00 PLN brutto /m-c
• Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1. października 2023 r.
Stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej między jednostką a osobą zatrudnioną.
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
• życiorys, wraz z informacjami o dorobku naukowym, odbytych stażach i szkoleniach, udziale w projektach badawczych, konferencjach, informacjach o stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi;
• potwierdzenie statusu doktoranta;
• krótki opis zainteresowań naukowych;
• skany ewentualnych publikacji naukowych;
• dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata).
Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
Ewentualne pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Dagnosława Demskiego (ddemski@iaepan.edu.pl).
Oferty proszę kierować na adres e-mail: ddemski@iaepan.edu.pl;
*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 105.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest pani Weronika Krakówka. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@iaepan.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu

coments closed

Kierownik projektu: „Topory T-kształtne z poroża w mezolicie i neolicie Niżu Środkowoeuropejskiego”.

finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4 (nr projektu: 2022/47/O/HS3/00436)

oraz

Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 

 

ogłaszają konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Ośrodku Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu, w ramach zespołu Początki człowieka na Niżu Europejskim.

Praca doktorska będzie realizowana w Szkole Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN

Projekt:

Oferujemy stanowisko dla doktoranta w projekcie „Topory T-kształtne poroża w mezolicie i neolicie Niżu Środkowoeuropejskiego”.

Głównym celem projektu jest wielostronne scharakteryzowanie wytwarzania toporów T-kształtnych w szerokim kontekście osadnictwa mezolitycznego i neolitycznego Niżu Europy Środkowej. Projekt ma uwzględniać zarówno aspekt technologiczny ich wytwarzania, jak i ich chronologię, pochodzenie oraz kontekst kulturowy występowania. Streszczenie projektu znajduje się na stronie internetowej NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15du59ho/streszczenia/569642-pl.pdf

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) oraz Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych).

Wymagania stawiane kandydatom:

 • do konkursu przystąpić może osoba, która nie posiada stopnia doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej,
 • ukończone studia wyższe w zakresie archeologii w momencie przystąpienia do konkursu (kryterium formalne konieczne do spełnienia do dnia zakończenia rekrutacji włącznie),
 • znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pracy naukowej i dorobek publikacyjny związany z problematyką toporów T-kształtnych
 • udokumentowana znajomość metod analitycznych związanych z analizą technologiczną, typologiczną i surowcową toporów T-kształtnych
 • znajomość problematyki związanej z neolityzacją Europy Północnej
 • pożądana wiedza w zakresie przekształceń o charakterze użytkowym i post-depozycyjnym występujących na toporach T-kształtnych

 

Główne obowiązki i zadania:

W ramach projektu doktorantka lub doktorant:

 • będzie realizować zadania związane z realizacją projektu, w ścisłej współpracy z prof. dr. hab. Jackiem Kabacińskim;
 • przygotuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Kabacińskiego; tematyka dysertacji będzie ściśle związana z zakresem prac przewidzianych w projekcie;
 • przygotuje publikacje na tematy związane z projektem;
 • będzie brać czynny udział w życiu naukowym Instytutu oraz konferencjach krajowych i zagranicznych;

rozpocznie 1 października 2023 roku kształcenie w Szkole Doktorskiej Anthropos.

 

Warunki otrzymywania stypendium:

Doktorantka lub doktorant będzie otrzymywać stypendium w okresie 48 miesięcy, w następujący sposób:

a/. W wysokości: 5 000 zł brutto miesięcznie do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (I i II rok kształcenia w szkole doktorskiej) oraz

b/. W wysokości: 6 000 zł brutto miesięcznie po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej (III i IV rok kształcenia w szkole doktorskiej).

Okres rozpoczęcia prac i pobierania stypendium: 1 października 2023 r.

Szczegółowe zasady przyznania stypendium określa Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych będącego załącznikiem do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.

 

Termin składania wniosków upływa: 31 lipca 2023 r. godzina 15.00

Komplet dokumentów należy przesłać drogą mailową na adresy:

jacek.kabacinski@interia.pl; director@iaepan.edu.pl; szkola.anthropos@ihpan.edu.pl;

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. Formularz rekrutacyjny IAE PAN do Szkoły Anthropos (część 1 i 2) dostępny na stronie internetowej IAE PAN: http://iaepan.edu.pl/bip-2/
 2. Kwestionariusz osobowy IAE PAN (link: http://iaepan.edu.pl/bip-2/)

Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę osobiście lub za pomocą telekonferencji. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie (zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:  https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/