• Polski
  • English
  • AA+A++

Zapraszamy do udziału w konferencji "ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY”

coments closed

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w II Międzynarodowej Konferencji pt.

„ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY”

(“ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS”),

która odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2023 roku w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

Tematyka Konferencji skupia się wokół problematyki najstarszego osadnictwa terenów górskich na tle przemian środowiska naturalnego.

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – uczestnicy powinni zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym, czy planują wziąć udział zdalnie, czy osobiście.

 

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów (do 500 słów w języku angielskim) prezentacji ustnych lub plakatów.

 

Tematyka powinna być związana z badaniami archeologicznymi w regionach górskich, metodami badań archeologicznych lub najnowszymi wynikami analiz zbiorów archeologicznych, a także badaniami środowiskowymi bezpośrednio związanymi z problematyką archeologiczną.

 

Prezentacje ustne nie powinny przekraczać 20 minut.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 15.04.2023 r.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/SXExZw58sp6XGCvw7

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Artykuły pokonferencyjne będą publikowane w Acta Archaeologica Carpathica.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: archaeologyofthemountains@gmail.com

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Krzysztof Tunia, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

PhDr. Marián Soják, PhD., Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk

 

Patronat naukowy:

International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP),

Human Occupations in Mountain Environments Commission

 

Komitet Organizacyjny:

Michał Murzyn, Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane

Magdalena Gryguś, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane

Katarzyna Kerneder-Gubała, Sylwia Buławka (Doktorantka), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Magda Kowal, Anna Kraszewska, Jakub Skłucki, Michał Wojenka, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Paweł Kocańda, Muzeum Ziemi Bieckiej, Biecz

 

 

 

 

 

 

Dear Sir or Madam, Dear Colleagues,

 

We are pleased to announce that the 2nd International Conference,

“ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS”,

will be held on 14-16 June 2023 at the Main Building Tatra Museum in Zakopane, Poland.

 

The subject of the conference focuses on the issue of the oldest settlement of mountainous areas on the background of transformations of the natural environment.

The official language of the conference is English.

The Conference will be held in a hybrid format

– participants should select in the registration form whether they plan to participate digitally or in person.

 

We welcome abstract submissions (up to 500 words in English) for oral presentations or posters.

Topics should be related to the archaeological research in mountainous regions, methods of archaeological research or the latest results of analysis of archaeological collections, as well as the environmental studies directly connected with archaeological problems.

The oral presentations should not exceed 20 minutes.

 

The deadline for abstract submissions is 15.04.2023.

Please use the official form for registration: https://forms.gle/SXExZw58sp6XGCvw7

 

We warmly invite you to participate in the Conference.

 

There will be no fee, and we will host you with refreshments and beverages.

On the last day, there will be a special guided terrain session and workshops

that will be held in the Tatry and Pieniny Mountains surroundings.

 

Conference papers will be published in the Acta Archaeologica Carpathica journal.

For additional questions, please contact us at the following e-mail address:

 

archaeologyofthemountains@gmail.com

 

Scientific Committee:

Professor Paweł Valde-Nowak, PhD, Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Cracow

Professor Renata Madyda-Legutko, PhD, Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Cracow

Krzysztof Tunia, PhD, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences in Cracow

PhDr. Marián Soják, PhD., Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences

 

Scientific Patronage:

International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP),

Human Occupations in Mountain Environments Commission

 

Organising Committee:

Michał Murzyn, Director of the Tatra Museum, Zakopane

Magdalena Gryguś, the Tatra Museum, Zakopane

Katarzyna Kerneder-Gubała, Sylwia Buławka (PhD Candidate), Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Magda Kowal, Anna Kraszewska, Jakub Skłucki, Michał Wojenka, Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Cracow

Paweł Kocańda, Director of the Museum of Biecka Land, Biecz

Zaproszenie na konferencję „Archeologia Trójmorza: badania nad epoką brązu w strefie bałtyckiej”

coments closed
Zapraszamy na międzynarodową konferencję pod tytułem „Archeologia Trójmorza: badania nad epoką brązu w strefie bałtyckiej”
 
Konferencja odbędzie się w piątek 09 grudnia 2022, w godzinach 12.00-15.30. Konferencję będzie można śledzić przez Internet za pomocą platformy Zoom.
Link do konferencji w programie Zoom
Identyfikator spotkania: 844 8588 3250
Kod dostępu: 565486
Konferencja odbędzie się w ramach posiedzenia Komisji Archeologii Trójmorza Neolitu i Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polska Akademia Nauk
Na konferencji referaty przedstawią:
Przemysław Muzolf
"Obiekt obrzędowy (?) kultury trzcinieckiej ze stanowiska Wrząca-Parcela 1, pow. pabianicki, woj. łódzkie, na tle osadnictwa kultury trzcinieckiej w środkowym biegu rzeki Ner"
Jacek Górski, Mikołaj Orzechowski, Halina Taras
"Kurhanowe cmentarzysko kultury trzcinieckiej w Guciowie, pow. zamojski. Stare i nowe badania"
Krzysztof Żurek, Tomasz Kalicki, Adam Wawrusiewicz
"Interakcje człowiek-środowisko społeczności kultury łużyckiej w północno- wschodniej Polsce w świetle analizy geosystemów"

Zaproszenie na konferencję "Steppe invaders vs local residents (4th-3th millennia BC)"

coments closed

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji

 

"Steppe invaders vs local residents (4th-3th millennia BC)"

 

organizowanej przez dr hab. Piotr Włodarczak prof. IAE PAN w zamku w Niepołomicach w dniach 2-3 grudnia 2022 r.

 

Konferencja jest finansowana ze środków Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka oraz środków Instytut Archeologii i Etnologii PAN


II Konferencja „Archeologia Gór” „Archeology of the Mountains. Research, methods, analysis”

coments closed

W dniach 14-16 czerwca 2023 w Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja „ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS”.

Idea cyklu Konferencji zrodziła się w 2017 roku i była dedykowana Profesorowi Andrzejowi Żakiemu (1923-2017). Był on jednym z pionierów i wieloletnim badaczem najstarszego osadnictwa obszarów górskich, współtwórcą czasopisma Acta Archaeologica Carpathica, twórcą Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej z siedzibą w Krakowie. „Archeologia gór” to termin zdefiniowany przez Niego na łamach pierwszego numeru czasopisma Acta Archaeologica Carpathica. Problematyka ta koncentruje się wokół najstarszego osadnictwa obszarów górskich na tle przemian środowiska
przyrodniczego.

Celem konferencji jest zrzeszenie i umożliwienie wymiany doświadczeń badaczy obszarów górskich oraz prezentacji lokalnych stanowisk archeologicznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji. Szczegóły wraz z terminami nadsyłania zgłoszeń ogłosimy w kolejnym poście.

Organizatorzy: Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Ziemi Bieckiej, we współpracy z Instytutem Archeologii Słowackiej Akademii Nauk (Archeologický ústav Slovenská Akadémia Vied)

 

 

.

The 2nd International Conference “ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS” will be held on 14 - 16 June 2023 at the Tatra Museum in Zakopane, Poland.

The idea of the Conference series was born in 2017 and it was then dedicated to Professor Andrzej Żaki (1923 - 2017). He was one of the pioneers and long-time researchers of the oldest settlement of mountain areas, co-founder of the journal Acta Archaeologica Carpathica and founder of the Carpathian Archaeological Expedition based in Krakow. “Archaeology of the mountains” is the term he defined in the first volume of Acta Archaeologica Carpathica.

 

The subject focuses on the issue of oldest settlement of mountain areas on the background of transformations of the natural environment. The Conference aims to bring together and enable researchers of mountain areas to exchange experiences and to present local archaeological sites and areas of historical, geological or palaeobotanical interest.

 

We warmly invite you to participate in the Conference. The details and submission deadlines will be announced in the next post.

 

Organisers: the Tatra Museum in Zakopane,  the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University in Cracow, , the Museum of Biecka Land in Biecz with the cooperation of the Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences.

 

Transmisja on-line konferencji: OSTRAKON 5 – Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym

coments closed
Już w najbliższą środę startuje konferencja:
"OSTRAKON 5 – Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym”
Więcej informacji o konferencji, w tym jej program znajdziecie pod tym linkiem:
Transmisję na żywo z konferencji będziecie mogli obejrzeć na kanale Archeo.TV za pośrednictwem YouTube. Do transmisji prowadzi poniższy link: https://youtu.be/DpzP29BOTa8
Transmisja wystartuje około godziny 10.30 i potrwa z przerwami do 19.00. Drugi dzień konferencji również będzie transmitowany na Archeo.TV. Link do transmisji udostępnimy niebawem.
Konferencja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach programu "Doskonała Nauka".

Konferencja "OSTRAKON" będzie transmitowana na żywo na YouTube, na kanale ArcheoTV

coments closed

Przypominamy, że już w najbliższą środę (21 września) startuje

"V międzynarodowe sympozjum ceramiki i szkła. OSTRAKON. Z miłości do wysokich temperatur. Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym"

Konferencja będzie streamowana na żywo za pośrednictwem YouTube. Stream będziecie mogli obejrzeć na kanale Archeo.TV

Link udostępnimy Wam już w najbliższy poniedziałek

Zapraszamy na konferencję OSTRAKON - „Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym”

coments closed
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN
oraz
Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
zapraszają do udziału w Piątym Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem: "„Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym”.
Celem Sympozjum jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się na ceramice i szkle zabytkowym. Znaleziska ceramiki i szkła, powszechnie występujące na stanowiskach archeologicznych, stanowią bowiem niebywale cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Na gruncie badań interdyscyplinarnych często zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia, co związane jest z niedostateczną ilością spotkań naukowych, w trakcie których badacze mogliby wymieniać się doświadczeniami. Niniejsze Sympozjum ma na celu wypełnienie tej luki. Bezpośrednie rozmowy uczestników w trakcie konferencji, jak i w trakcie imprez im towarzyszących, zaowocują nie tylko wymianą doświadczeń, lecz także nawiązaniem bliższych kontaktów na polu międzynarodowej współpracy naukowej. Szeroki pod względem tematycznym zakres Piątego Sympozjum niewątpliwie pozwoli na interdyscyplinarny charakter konferencji i wymianę doświadczeń badaczy z różnych dziedzin. Do czynnego udziału w konferencji zaprosimy archeologów, antropologów, artystów technologów, historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D.
Konferencja jest już piątą odsłoną cyklu sympozjów, których głównym tematem jest historyczna ceramika i szkło. Każda edycja odbywa się we Wrocławiu, co stawia nasze Miasto i instytucje naukowe w nim zlokalizowane na pozycji jednego z czołowych w skali europejskiej ośrodka badań nad wspomnianą problematyką. Konferencja ma charakter otwarty i każda zainteresowana osoba może wysłuchać referatów oraz uczestniczyć w dyskusji. Dodatkowo konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale Archeo.TV w serwisie YouTube.

Atrakcyjność wizualna wykładów oraz ich merytoryczna wartość niewątpliwe przyczynią się do zwiększenia wiedzy o wspomnianej tematyce wśród wszystkich uczestników. Dodatkowym walorem, przede wszystkim dla mieszkańców Wrocławia, jest miejsce obrad, czyli Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, w którym będzie możliwość zapoznania się z pracą wrocławskich artystów skupionych wokół rzeczonej Instytucji. Liczymy również na zwrócenie uwagi wrocławskiej młodzieży na archeologię lub sztukę jako dalszych kierunków zawodowego rozwoju. Ponadto zamieszczenie informacji o konferencji i relacji z niej na tak wielu portalach oraz sprawozdania i relacje zagranicznych uczestników konferencji niewątpliwie przyczynią się do wzmocnienia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki.

Program konferencji znajdą Państwo w slajdach po lewej stronie.


Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Doskonała Nauka".

"In gremio – in praxi. Leather without borders"

coments closed

As we announced earlier, on December 11, 2020, the Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences will organize an online meeting under the theme of  In gremio – in praxi. Leather without borders.  The meeting will start at 10 AM.

Here below we present eight abstracts of lectures that will be delivered:

Varvara Busova, Russia
Study of collections of archaeological leather from Tuva (Sayno-Altay region of Russia, 8th-2th cc. B.C.)
The Scythians were nomadic people who inhabited the steppes between Crimea and northern China in the millennium BC. A common cultural code for these peoples was the use of quite specific Scythian type of arms (akinakes, arrows and axes), horse equipment and animal style decoration made of bronze, gold, stone, and organic materials (Scythian triad). In my report, I will talk about leather items from the territory of the Sayano-Altay region dated to 8th-2th cc. BC. It will be a talk about the different categories of leather/fur objects and the methods we used to study them. Some of them come from the world-famous Pazyryk burial mounds (Republic of Altay) and have good preservation, the enhanced potential for researchers. Some of them come from the small barrows of the Republic of Tuva and their preservation is very bad, but the research potential can be also significant.

 

Roman Vavra, Slovakia
Fish Skin and Archaeology
From both ethnographical and historical records it is known that peoples around the globe utilised the skins of freshwater and marine fish as a material. Some still continue to do so and fish leather is steadily becoming more common even in the modern fashion industry. We can make assumptions that these crafts might have been around since Prehistory, but due to the perishable nature of fish skin products, archaeology does not possess the same amount of evidence as other disciplines mentioned. There are, however, several archaeological finds of fish skin, or fish leather, to be precise. In my presentation I will sum up the general observations I made about the ethnographical and historical fish skin use and outline the potential avenues of further research. There is still a lot of work to be done and new archaeological discoveries are critical for the better understanding of how this material might have been used and whether it could have been used at all. Meanwhile museum collections can be browsed for more fish skin or fish leather artefacts.

 

Marloes Marloes Rijkelijkhuizen, Elisabeth de Campenhout, the Netherlands
Riding tall in the saddle- A 16th-century traveller’s saddle from Delft
Saddles are not often found, or correctly identified in archaeological contexts. This is in part due to the fact that many of the constituent parts of a saddle are often made from perishable organic materials, for example wood, textile, leather and rawhide, which are often subject to a variety of degradation processes. Where organic materials do survive, such as in anaerobic waterlogged environments, due to the lack of complete parallels, identification of the often-partial fragments as parts of a saddle can prove difficult. Furthermore, riding a horse, and thus using a saddle, was seen as a symbol of prestige and status. A saddle was not an everyday item readily accessible to all, and is therefore not an object expected to be frequently found in archaeological contexts.
During excavations in 2015, as part of the redevelopment of the area just outside the city centre of Delft after the replacement of the railway viaduct with a tunnel, a remarkable discovery was made. In a ditch, which was filled at the beginning of the 16th century, were several large fragments of a leather saddle skirt, saddle padding and possibly part of a saddle seat.  Looking at the broader archaeological context of the saddle found in Delft, the evidence suggests that the function of the saddle found in Delft was likely for travel as opposed to war or tournament. Within a discussion of the material culture of travel the question becomes for whom?

 

Janne Hajrula, Finland
The organic components of swords from Turku, SW Finland
A medieval sword was much more than a weapon made of steel. It was customary to sheath sword blades in a rigid housing (scabbard) in order to protect them, and those wearing them, from harm. It was also typical to cover the hilt to improve the grip (grip coverings). Thirdly, it was important to cover the mouth-end of the scabbard (rain guards). In my presentation, I will discuss these three essential organic components of swords in the light of late medieval – 14th to 15th  century – finds from archaeological excavations carried out in the town of Turku. Besides the description of finds and their attributes, I will ask, what these finds can tell us about the actual swords rarely found together with their organic components. Finally, I will discuss the possible relation of the fragments to a special craft of a sword-polisher.

 

Franklin Pereira, Portugal
Leather in Iberian Peninsula – trades, crafts, aesthetics
The presentation is focused on the Iberian Peninsula in the Middle Ages – particularly tanning, cordovan skin, routes of commerce and the trades dealing with leather. It considers the presence of the craftsmen of the Three Religions of the Book: Christians, Jews and Muslims. Manufacture of practical objects – bags, saddles, leggings – as well as for the elite – wall covers, seats – are taken into account, showing aesthetics and the travels the patterns imply.

 

Anna B. Kowalska, Poland
Archaeology and archeozoology about the mediaeval leather production. A method of research
The rich excavation materials comprise a fine source for researching such important, from the point of view of the social and economic development, questions as production character or organization, technique and production technology development, or goods assortment. The deepened analysis of a selected relic category can be used for the purpose of both the reconstruction of the process and conditions of the early medieval trade formation and the presentation of their role and significance in activity structure of inhabitant’s of medieval towns. Such an attempt to grasp the rules governing the development of one of the most important production branches – leather trades has been undertaken on the basis of leather objects which can be found on a mass scale in the Szczecin’s cultural layers dated for the period from the early 10th till the mid-13th century.

 

Karolina Blusiewicz, Poland
Single-piece shoes from late medieval Pułtusk – case study
The stronghold in Pułtusk was built around 1230 and functioned until 1368. During the archaeological investigation in the 1980s, numerous remains of organic materials were discovered. Among them, a small collection of single-piece shoes, which has no similarly dated analogies in the territory of present-day Poland. This early-medieval type of footwear has also some interesting improvements in cutting patterns and stitching. This is the furthest to the west found collection of late medieval single-piece footwear and their unusual form may indicate the origin of some of the inhabitants of this proto-urban site.

 

Małgorzata Grupa, Mikołaj Dobek, Poland
Types of leather shoes in the so-called Polish costume
Research in crypts supplements or is the only information on grave clothing, including shoes, in the past. It often happens to be removed by thieves looking for valuable items in coffins. It would seem that an indication of what kind of footwear the deceased should have on their feet is a type of their grave dress – whether the cut is Polish or Western in origin. However, it is not so easy. It is perfect only if the deceased has shoes on their feet and the degree of clothing preservation allows for full interpretation. But in the archaeological research ideal situations are very rare, and it remains to be presumed on the basis of “the well-established” knowledge. This also applies to types of footwear in grave equipment.

The meeting will be held via Microsoft Teams

Click here to join the meeting