• Polski
  • English
  • AA+A++

Konferencja OSTRAKON 2024 - projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

coments closed

W dniach 12-14 czerwca 2024 roku, w Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta oraz w Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN, planowane jest Szóste Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON. Tym razem będzie ono przebiegać pod hasłem: „Ceramika i Szkło w relacjach interkulturowych”.

 

 

Celem konferencji jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się na ceramice i szkle zabytkowym, które powszechnie występują na stanowiskach archeologicznych i stanowią niebywale cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Na gruncie badań interdyscyplinarnych często zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia, co związane jest z niedostateczną ilością spotkań naukowych. Bezpośrednie rozmowy uczestników w trakcie konferencji, jak i w trakcie imprez im towarzyszących, zaowocują nie tylko wymianą doświadczeń, lecz także nawiązaniem bliższych kontaktów na polu międzynarodowej współpracy naukowej. Szeroki pod względem tematycznym zakres Szóstego już Sympozjum niewątpliwie pozwoli na  interdyscyplinarny charakter konferencji i wymianę doświadczeń badaczy z różnych dziedzin.  Do czynnego udziału w nim po raz kolejny zaprosimy archeologów, antropologów, artystów technologów, historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D.

 

Do udziału w Sympozjum zostaną zaproszeni naukowcy, studenci i doktoranci, z kraju i Europy, archeolodzy, antropolodzy, artyści technolodzy, historycy, historycy sztuki, muzealnicy i kolekcjonerzy, muzykolodzy, chemicy, fizycy, pasjonaci, specjaliści w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D.

 

 

Partnerami Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Akademia Sztuk Pięknych im. Eudeniusza Gepperta we Wrocławiu,

 

 

 

Głównymi realizatorami projektu są:
dr Sylwia Siemianowska,
dr Krystian Chrzan,

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Dosknała Nauka II"

 

 

 

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Akademia Sztuk Pięknych im. Eudeniusza Gepperta we Wrocławiu

International Academic Conference (In)Visible Russian (Anti-)War Migration March 13-15, 2024, Warsaw

coments closed

 International Academic Conference

(In)Visible Russian (Anti-)War Migration

March 13-15, 2024, Warsaw

 

 

 

The full-scale aggression of the Russian state against Ukraine on February 24, 2022 triggered new migration, refugee, humanitarian and political crises in European and Asian countries. Russia's aggression forced Ukrainians to flee from the war, but also pushed Russians to leave their country en masse. Russian (anti-)war migrants are people of various social, religious and national backgrounds with different views and attitudes towards Putin’s regime. Their migration affects not only the migrants themselves and the host societies, but also the broader situation in Russia itself. The conference will provide a platform for discussion among researchers from various disciplines and academic backgrounds to approach various dimensions of the Russian (anti-)war migration and investigate responses to it on micro-, meso- and macro- levels.

 

 

Organisational information:

 

Language of the conference: English

Location: the Library of Warsaw University, Warsaw, Poland

Dates: 13-15 March, 2024

To apply please send the following documents to: invisible.migration@gmail.com

Deadline is 1 December 2023

  • Abstract (maximum 300 words)
  • Brief biographical note (up to 200 words)

 

 

Applicants will be notified of the results by 15 December 2023

 

 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project is co-funded by the state budget, granted by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland, under the programme "Excellent Science II - Support for scientific conferences" 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2024. PATTERNS & INSPIRATIONS” - projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

coments closed

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2024. PATTERNS & INSPIRATIONS” planowana jest w dniach 23-25 kwietnia 2024 r. Odbędzie się w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to czwarte z wydarzeń naukowych, organizowanych cyklicznie co dwa lata z inicjatywy międzynarodowego stowarzyszenia "Europa Postmediaevalis Research Group", w wybranych, europejskich ośrodkach akademickich. Konferencje skupiają wiodących badaczy specjalizujących się w studiach nad kulturą materialną okresu nowożytnego (tj. z XV/XVI-XIX w.), zwłaszcza nad szeroko pojętymi wyrobami ceramicznymi. Wybór Polski jako miejsca organizacji kolejnej sesji świadczy o znaczeniu wkładu polskich archeologów w studia nad kulturą materialną doby nowożytnej i zainteresowaniu zagranicznych naukowców polskimi badaniami i kolekcjami zabytków.

 

 

Archeologia okresu nowożytnego jest dyscypliną coraz prężniej rozwijającą się w ostatniej dekadzie, przede wszystkim ze względu na znaczenie tej epoki dla kształtowania się dzisiejszego, kulturowego i geopolitycznego obrazu Europy. Planowana konferencja nie tylko znakomicie wpisuje się w ten aktualny trend badawczy, ale jest też odpowiedzią na zapotrzebowanie międzynarodowego środowiska naukowego. Dlatego też głównym - obok prezentacji wyników najnowszych badań i znalezisk archeologicznych - celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, zwłaszcza badaczy z krajów Europy środkowej i wschodniej. Obrady stworzą możliwość nie tylko wzmocnienia współpracy międzynarodowej, ale też podjęcia wspólnych projektów interdyscyplinarnych.

 

 

Obrady zaplanowano w ciągu trzech dni, w związku z czym liczbę aktywnych uczestników (referentów) ograniczono do około 40 osób. Konferencja planowana jest w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line). Obradom towarzyszyć będzie sesja posterowa. Przewidziane są także warsztaty ceramologiczne, pozwalające zapoznać się uczestnikom ze zbiorami znalezisk ceramiki z różnych stanowisk polskich, uzupełnione prezentacją kolekcji i wystaw archeologicznych w dwóch stołecznych instytucjach - w Muzeum Warszawy i w Zamku Królewskim. W zamyśle organizatorów działania te mają służyć także promocji dorobku polskich naukowców.

 

 

 

Partnerami Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Stowarzyszenie "Europa Postmediaevalis Research Group"

 

 

 

Głównymi realizatorami projektu są:
dr Magdalena Bis,
dr Maciej Trzeciecki,

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II"

 

 

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja "Sporne kolekcje w Europie Środkowej i Wschodniej: Więcej niż dziedzictwo pokazów etnograficznych" - 26–27 października 2023 r. Ryga

coments closed
Instytut Historii Łotwy Uniwersytetu Łotewskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję
"Sporne kolekcje w Europie Środkowej i Wschodniej: Więcej niż dziedzictwo pokazów etnograficznych"
która odbędzie się w dniach 26–27 października 2023 w Rydze, Kalpaka bulwar 4.
Podczas konferencji zgromadzą się historycy, badacze dziedzictwa kulturowego, etnografowie, antropolodzy, historycy sztuki, muzealnicy, na różnych etapach kariery naukowej. Dwa przewodnie wykłady i 23 prezentacje będą poświęcone różnym rodzajom kolekcji spornych: wirtualnym, prywatnym, muzealnym, uniwersyteckim, etc. Na potrzeby konferencji kolekcje sporne definiowane są jako zbiory obiektów pozaeuropejskich, które zostały pozyskane i włączone do kolekcji środkowo- i wschodnioeuropejskich w XIX i XX wieku, a w których motywy obcości, dzikości, prymitywizmu, egzotyki i rasizmu odgrywają zasadniczą rolę. Złożona historia tego typu zbiorów i współczesne ‘splątania’ związane z ich statusem, postrzeganiem i interpretowaniem będą głównymi tematami wystąpień konferencyjnych prezentowanych w ujęciu porównawczym, międzyregionalnym i dialogicznym.
Konferencja organizowana jest dzięki środkom z Projektu Rozwoju Akademickiego Uniwersytetu Łotewskiego oraz przy wsparciu finansowym Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Szczegółowe informacje oraz księga abstraktów znajduje się na stronie
The Institute of Latvian History, University of Latvia, and the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, cordially invite for the international conference
"Contentious Collections in Central and Eastern Europe: The Legacy of Ethnographic Shows and Beyond"
which will take place on October 26–27, 2023 at  Kalpaka boulevard 4, Riga.
The conference will gather researchers in history, cultural heritage studies, ethnography and anthropology, art, and museology, at different stages of their careers. Two keynote lectures and 23 presentations will address concerns about various types of contentious collections: virtual, private, museum, university, etc. For the purpose of the conference, contentious collections are defined as groups of non-European objects that were purchased and incorporated into Central and Eastern European collections in the 19th and 20th century, in which the themes of Otherness, savagery, primitivism, exoticism, and racism played a significant role. The complex history of contentious collections, together with the contemporary entanglements of their status, perception, and interpretation, will be the main topics of conference presentations discussed from a comparative, interregional, and dialogical standpoint.
The conference is organized with the support of the Academic Development Project of the University of Latvia and the financial assistance of the Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences.
Detailed information and the abstract book can be found on the website 👇

3rd MERC Postgraduate and early career conference in medieval archaeology - projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

coments closed

W dniach 24-26.04.2024 roku we Wrocławskim Muzeum Archeologicznym planowana jest konferencja „3rd MERC Postgraduate and early career conference in medieval archaeology“. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Medieval Europe Research Community (MERC) oraz Uniwersytetem Wrocławskim, Muzeum Archeologicznym Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz Instytutem Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

 

 

 

Ideą przewodnią konferencji jest wytworzenie międzynarodowego forum dla doktorantów i młodych badaczy z dziedziny archeologii średniowiecza, które pozwoli nawiązać  międzynarodowe kontakty w celu nawiązania dalszej współpracy. Nieoceniona jest również
możliwość zapoznania się z realizowanymi projektami w innych krajach i uczelniach,
wykorzystywanym metodom badawczym oraz stawianym pytaniom.

 

 

 

 

MERC obecnie jako stowarzyszenie, jest kontynuatorem idei realizowanych w trakcie kongresów Medieval Europe, które odbywały się w Yorku, Brugii, Bazylei i Paryżu w latach 1992-2007 i przyświecają mu te same cele. Ma przede wszystkim na celu promowanie badań z zakresu archeologii średniowiecznej (AD 400-1600) w Europie, stanowiąc pomoc dla stowarzyszeń i badaczy, wspomagając rozwój tej dziedziny nauki. Jej etosem jest archeologia średniowieczna bez granic. MERC jako organizacja międzyuczelniana i międzynarodowa, będąca od 2012 roku częścią największej organizacji archeologicznej w Europie European Association of Archaeologist, zapewnia wsparcie merytoryczne i swoimi zasięgami pozwala na odpowiednie nagłośnienie wydarzenia.

 

 

 

Jest to już trzecia konferencja organizowana z tego cyklu, za każdym razem w innym kraju.
Poprzednie edycje, które odbyły się odpowiednio w Puli (Chorwacja, 2019) oraz Pradze (Czechy, 2022) cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, gromadząc każdorazowo przynajmniej 40 uczestników z 14 krajów. Referaty z ostatniego spotkania zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii dostępnej w trybie Open Access.

 

 

 

Planowany jest udział około 40 młodych badaczy z zakresu archeologii i nauk pokrewnych.
Organizowanie jej w przyszłym roku w Polsce, będzie doskonałą okazją promocji polskiej archeologii średniowiecza oraz szeroko rozumianej mediewistyki.

 

 

 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do młodych badaczy, którzy nie zawsze mogą pozwolić sobie na udział w dużych międzynarodowych konferencjach (jak European Association of Archaeologists, czy International Medieval Congress in Leeds). Oczekiwana liczba uczestników wynosi około 40 osób, a planowany budżet zakłada pomoc w finansowaniu przyjazdu doktorantów i studentów z mniej zamożnych krajów, jako że celem jest integracja środowiska z całej, nie tylko zachodniej Europy.

 

 

 

 

Partnerem Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:
Medieval Europe Research Community,
Uniwersytet Wrocławski,
Muzeum Archeologicznym Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia,
Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Głównym realizatorem projektu jest dr Jakub Sawicki.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Dosknała Nauka II"

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Spotkanie z cyklu "In gremio- in praxi" - 15 listopada 2023 r.

coments closed

Serdecznie zapraszany na kolejne spotkanie z cyklu "In gremio – in praxi", które odbędzie się 15 listopada 2023 r. Organizatorami są Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Instytut Archeologii UMK w Toruniu

Formularz zgłoszeniowy

29th European Association of Archaeologists (EAA) Annual Meeting w Belfaście

coments closed
W ramach konferencji 29th European Association of Archaeologists (EAA) Annual Meeting, która odbyła się w dniach 30 sierpnia- 2 września 2023 r. w Belfaście pracownicy Instytutu zaprezentowali dwa referaty.
Pierwszy pt. Reconstruction of the Kuyavian settlement network in the second half of V millennium cal. BC dotyczy projektu realizowanego w IAE PAN pt. „Długie domy jako element złożonego krajobrazu kulturowego. Rekonstrukcja sieci osadniczej Kujaw w 2 poł. V tys. cal BC użyciem najnowszych metod teledetekcyjnych." pod kierownictwem Michała Jakubczaka, projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18
(2019/35/B/HS3/02941). Autorami referatu byli F. Zoń, M. Jakubczak, L. Czerniak, M. Leloch, J. Woreta i M. Pisz.
Drugi referat pt. Ancient agricultural landscapes in Poland, zaprezentowany został przez Michała Jakubczaka z Laboratorium Bio- i Archeometrii PAN. Jest on częścią rozprawy doktorskiej prelegenta

Konferencja NEW USES, OLD PLACES The Transformations of Religious Buildings in Contemporary Europe

coments closed
W dniach 27 - 30 września 2023 w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbędzie się konferencja:
NOWE ZASTOSOWANIA, STARE MIEJSCA
Przeobrażenie budynków sakralnych we współczesnej Europie
Organizatorzy:
Agnieszka Halemba, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Polska
Carlo Nardella, Wydział Nauk Społecznych i Politycznych, Uniwersytet w Mediolanie, Włochy
Barbora Spalová, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy.
NEW USES, OLD PLACES
The Transformations of Religious Buildings in Contemporary Europe
Vienna Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences
September 27-30, 2023
Organisers:
Agnieszka Halemba, Institute of Archaeology and Ethnology at the Polish Academy of Sciences, Poland
Carlo Nardella, Department of Social and Political Sciences University of Milan, Italy
Barbora Spalová, Faculty of Social Sciences at Charles University in Prague, Czech Republic.