• Polski
  • English
  • AA+A++
THE PAST SOCIETIES

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: THE PAST SOCIETIES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages

Numer projektu: 11H 11 0186 80

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015

Kontakt:

e-mail: uprzemek@iaepan.edu.pl
telefon (22) 620-28-81 do 86

Wykonawcy:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 

Charakterystyka

 

Celem projektu jest opracowanie i opublikowanie syntezy pradziejów ziem polskich w języku angielskim. Ma ona stanowić aktualne kompendium wiedzy o procesach kulturowych od pojawienia się tu pierwszych grup ludzkich przed ponad pół milionem lat aż do powstania stabilnej organizacji państwowej, która około roku 1000 stała się integralną częścią Europy łacińskiej. W ostatnich latach wskutek ogromnej intensyfikacji prac terenowych nastąpiło gwałtowne zwiększenie ilości nowych materiałów archeologicznych i szereg rewelacyjnych często odkryć. Zaszły też zasadnicze zmiany w samym sposobie uprawiania archeologii. Jest to częściowo skutkiem rozwoju podstaw teoretycznych i perspektyw metodologicznych, co umożliwiło nowe spojrzenie, nie tylko na procesy społeczno-kulturowe, ale i na samą systematykę źródeł. Od czasu opublikowania „Prahistorii ziem polskich” (1975-1979) nastąpiły też kolosalne zmiany w zakresie naszej wiedzy o wszystkich epokach. Nowa synteza pradziejów ziem polskich powinna wyjść poza zabiegi klasyfikacyjno-chronologizujące i podjąć próbę nowej interpretacji odległej przeszłości. Opracowanie ma być skierowane w równym stopniu do archeologów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin (głównie historyków). Końcowym wynikiem projektu będzie wydanie pięciotomowej publikacji w języku angielskim. Ponadto przygotowana zostanie wersja elektroniczna publikacji (e-book).