• Polski
  • English
  • AA+A++
Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie

Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie

Kowalska Anna Bogumiła

Szczecin 2010,

ISBN 978-83-89499-77-6

 

Opis

 

Prace wykopaliskowe przeprowadzone na terenie Starego Miasta w Szczecinie przy-niosły niezmiernie cenny materiał źródłowy do badań nad początkami i rozwojem miasta we wczesnym średniowieczu. Wyjątkowe walory źródeł archeologicznych - zwłaszcza ich masowość i różnorodność - zapewniają odpowiednie podłoże do podjęcia złożonych studiów nad kulturą życia mieszkańców, technikami i technologią wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, a w konsekwencji nad stosunkami społeczno- gospodarczymi, w tym zróżnicowaniem społecznym mieszkańców oraz określeniem roli działalności wytwórczej w handlu i wymianie o lokalnym i dalszym zasięgu. Pogłębiona analiza wybranej kategorii zabytków stwarza dodatkowe możliwości interpretacyjne w rekonstrukcji procesu i warunków krystalizowania się wczesnośredniowiecznych rzemiosł oraz ukażania ich roli i znaczenia w strukturze zajęć mieszkańców Taka właśnie próba uchwycenia reguł rządzących rozwojem jednej z ważniejszych dziedzin wytwórczości wczesnośredniowiecznej - skórnictwa - podjęta została w tej pracy w oparciu o przedmioty wykonane ze skóry, masowo występujące w nawarstwieniach kulturowych Szczecina, datowanych na okres od początku X do połowy XIII stulecia.