• Polski
  • English
  • AA+A++
Archeo-baza

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Archeo-baza. Cyfrowe archiwum Zespołu Archeologicznych Badań Ratowniczych we Wrocławiu

Numer projektu: 11H 13 0214 82

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Bogusław Antoni Gediga

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Źródło finansowania projektu: Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po nazwą „Narodowy program rozwoju humanistyki” w latach 2012-2015

Kontakt:

e-mail: bge@arch.pan.wroc.pl
telefon (22) 620-28-81 do 86

Wykonawcy:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Charakterystyka

 

Zamierzeniem projektu jest opracowanie i utrwalenie w nowoczesnych środkach elektronicznych, a następnie udostępnienie w formie bazy danych, poprzez sieć Internet, pełnej dokumentacji naukowej powstałej podczas wieloletnich prac prowadzonych na 47 stanowiskach archeologicznych przez Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych we Wrocławiu. W wielu przypadkach rezultaty badań na tych stanowiskach zweryfikowały dotychczasowe ustalenia dotyczące wybranych aspektów pradziejów, nie tylko w skali krajowej, ale także na tle środkowoeuropejskim. Powstała ogromna dokumentacja polowa: opisowa, rysunkowa i fotograficzna. Wykonano liczne analizy specjalistyczne. Niektóre wyniki zostały już opublikowane w postaci monografii źródłowych, ale jest to wciąż skromna część całego zbioru. Projekt bazy ma mieć w zamierzeniu autorów charakter długofalowych prac dokumentacyjnych, a propozycja edycji w tej formie, być alternatywą dla tradycyjnych publikacji. Naszym zdaniem jest to jedyny sposób kompleksowego i szczegółowego przedstawienia wyników badań zakrojonych na tak wielką skalę, który w przyszłości może się stać wiodącą formą udostępnienia źródeł archeologicznych. W obecnej chwili takie podejście do gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych archeologicznych jest innowacyjne. Ponadczasowa digitalizacja oraz archiwizacja bogatych zasobów danych źródłowych ma na celu zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom wspólnego dziedzictwa, niewątpliwie należącego do kategorii nieodtwarzalnych. Powstała baza stanowiłaby cenne archiwum danych służące do poznania przeszłości naszych ziem, wzbogacające jej obraz i stanowiące podstawę do rozwiązywania problemów badawczych z różnych dziedzin nauki. Stworzenie i udostępnienie w Internecie bazy danych zawierającej wszystkie informacje dotyczące zarówno przeprowadzonych badań, sporządzonej dokumentacji, opracowania zabytków i wykonanych analiz specjalistycznych umożliwiłoby szerokiemu gronu odbiorców naukowych pełny i szybki dostęp do tych źródeł. Zaprezentowanie bogatej części graficznej zasobów umożliwia również odbiorcom spoza środowisk naukowych wgląd w odkrycia o fundamentalnym charakterze dla poznania pradziejów Śląska czy Polski. Przyczyni się to niewątpliwe do poznania i rozpowszechnienia wiedzy o przeszłości naszych ziem. Poznając przeszłość, również tę najdawniejszą, buduje się wszak i utrwala tożsamość narodową. Szeroki zestaw informacji tekstowych i graficznych zawartych w bazie obejmować będzie: lokalizacje stanowisk, plany przebadanych archeologicznie obszarów, plany obiektów nieruchomych odkrytych na stanowiskach, dokumentację rysunkową pozyskanych zabytków, dokumentację fotograficzną z badań oraz rysunki, fotografie, rekonstrukcje trójwymiarowe, wyniki analiz specjalistycznych oraz listę publikacji związanych ze stanowiskiem. Baza będzie przyjazna użytkownikom poprzez dwujęzyczny interfejs, zaawansowane mechanizmy wyszukiwania i prezentacji danych, także w formie tematycznych galerii. Dodatkowo będzie ona wyposażona w struktury monitorowania wydajności i gromadzenia danych statystycznych o zainteresowaniu danymi oraz pełną dokumentację techniczną. Baza będzie miała charakter otwarty co umożliwi w przyszłości uzupełnianie jej o kolejne dane z wszystkich badań przeprowadzonych przez Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych z Wrocławia.