• Polski
 • English
 • AA+A++

AKTUALNOŚCI

KONKURS NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO/ KSIĘGOWEJ W OŚRODKU BADAŃ NAD KULTURĄ PÓŹNEGO ANTYKU I WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA WE WROCŁAWIU


Konkurs na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS

Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN

 

 

 

zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko doktorantki/doktoranta w ramach grantu NCN SONATA BIS

Alkohol, trzeźwość i pijaństwo: dyskursy o granicach picia w Polsce porozbiorowej w XIX wieku (2023/50/E/HS3/00234),

 

 

 

 

kierowniczka projektu: dr Dorota Dias-Lewandowska

 

 

 

Nazwa stanowiska: doktorantka/doktorant (1 osoba)

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS

 

 

Opis projektu: Na podstawie XIX-wiecznych źródeł drukowanych (prasa, literatura specjalistyczna, literatura piękna) i rękopiśmiennych (akta sądowe, korespondencja, pamiętniki, etc.) chcemy zbadać w jaki sposób granice między ekscesywną konsumpcją a trzeźwością były społecznie tworzone, kontestowane i przesuwane pod wpływem aktywności aktorów politycznych, religijnych, kulturowych i naukowych reprezentowanej w dyskursach o pijaństwie i trzeźwości. Naszym celem jest zrozumienie tego co w przypadku przekraczania norm w piciu stanowiło problem, jakie działania podejmowano w celu rozwiązania tego problemu i jakie były skutki tych działań. Chcemy również przeanalizować w jaki sposób określona była odpowiedzialność jednostki za stan upojenia i jak zmieniała się ona w czasie.

Zespół projektowy będzie składał się ze specjalistów w zakresie historii prawa, medycyny, mniejszości etnicznych, językoznawstwa historycznego, socjologii i antropologii kulturowej, którzy będą blisko współpracować z badaczami z Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii. Efektem projektu, poza publikacjami czy otwartą bazą danych źródłowych, będzie stworzenie interdyscyplinarnego centrum badań nad alkoholem.

 

 

 

Więcej o projekcie na stronie www.boundariesofdrinking.pl

 

 

 

Dyscyplina: historia

 

 

 

 

 

 

Zakres prac:

 • przygotowanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej związanej z tematyką projektu: społeczną i kulturową historią alkoholu, rozwojem medycyny w XIX wieku w kontekście używek i nałogów, regulacjami sprzedaży i konsumpcji alkoholu, historią miejsc konsumpcji i przestępczością, ruchami trzeźwościowymi etc.
 • uczestniczenie w pracach zespołu badawczego,
 • prowadzenie kwerend w archiwach na terenie Polski i w zasobach cyfrowych,
 • opracowanie źródeł na potrzeby bazy danych,
 • udział w konferencjach naukowych i spotkaniach z badaczami z partnerskich projektów,
 • publikacja wyników badań,
 • organizacja danych w projekcie i współtworzenie bazy danych.

 

 

 

 

 

 

Wymagania:

 • magisterium z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych (lub uzyskanie tytułu magistra do końca września 2024 roku),
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w nurcie antropologii historycznej lub znajomość metod badawczych umożliwiająca podjęcie tego typu badań
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz pisanie artykułów naukowych),
 • znajomość innych języków obcych (w zależności od wybranego obszaru badawczego i tematyki),
 • doświadczenie w pracy na źródłach rękopiśmiennych i drukowanych z XIX wieku,
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • chęć nabywania nowych umiejętności i pracy zespołowej,
 • motywacja do przygotowania własnego projektu badawczego i rozwoju kariery naukowej.

 

 

 

 

 

Oferujemy: 

 • pracę w interdyscyplinarnym i międzynarodowym zespole badawczym,
 • finansowanie wyjazdów na kwerendy źródłowe i konferencje naukowe,
 • wyjazdy na staże zagraniczne i współpracę z zespołami badawczymi we Francji - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Irlandii - University College Dublin i Wielkiej Brytanii - University of Bristol, w ramach projektów finansowanych min. przez ERC, Wellcome Trust,
 • dobrze wyposażoną bibliotekę związaną z tematyką badań oraz możliwość zakupu niezbędnej literatury,
 • wsparcie w rozwoju kariery naukowej,
 • w pełni wyposażone i dostępne stanowisko pracy w IAE PAN (+ komputer osobisty do dyspozycji w czasie trwania projektu).

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące stypendium:

 • Planowana data rozpoczęcia studiów doktoranckich: 1 października 2024 r.
 • Wysokość stypendium: 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 3 466,90 zł brutto); 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 5 340,90 zł brutto).
 • Czas pobierania stypendium: 48 miesięcy.
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz regulacjami przyjętymi przez Narodowe Centrum Nauki.

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej IAE PAN: http://iaepan.edu.pl/bip-2/ zakładka Anthropos) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:
  1. podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem IAE PAN jako instytutu, w którym kandydat będzie realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,
  2. a) projekt rozprawy doktorskiej lub b) list motywacyjny - jeśli kandydatka/kandydat zamierza realizować temat zaproponowany przez kierowniczkę projektu (list musi zawierać informacje o preferowanym zagadnieniu badawczym oraz potwierdzać posiadanie kompetencji do pracy w projekcie, a także napisania rozprawy doktorskiej - znajomość stanu badań, metod, źródeł)
  3. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
  4. dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy,
  5. dane kontaktowe pracownika naukowego (imię, nazwisko, adres e-mail), który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie,
  6. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku cudzoziemców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2024 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,
  7. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z ust 5 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: https://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf
 2. w osobnych plikach:
  1. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie: http://iaepan.edu.pl/bip-2/ zakładka Anthropos),
  2. fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację,
  3. kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu ust 9 pkt 1 §5 Zasad rekrutacji: https://iaepan.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/Anthropos_zasady-rekrutacji-IAE.pdf (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF),
  4. dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty* należy przesłać do 1.09.2024 r. pocztą elektroniczną na adresy:

Dokumenty, które zostaną przesłane po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do dwóch podmiotów (na adresy e-mail podane powyżej) wskazanych w ogłoszeniu.

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do 13.09.2024 r. Rozmowy kwalifikacyjne w odbędą się w dniach 17-19.09.2024 r. w siedzibie IAE PAN, Al. Solidarności 105 w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach rozmowy mogą odbyć się on-line.

Pytania dotyczące realizacji projektu można kierować na adres mailowy: d.dias@iaepan.edu.pl

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 31 oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 105, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/oinstytucie/ochrona-danych-osobowych/.


Wyniki rekrutacji na stanowisko doktoranta/doktorantki w grancie Sonata Bis

Informujemy, że rekrutacja na stanowisko doktoranta/doktorantki w grancie Sonata Bis „Alkohol, trzeźwość i pijaństwo: dyskursy o granicach picia w Polsce porozbiorowej w XIX wieku

(2023/50/E/HS3/00234)” została zakończona bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

 

Komisja konkursowa nie zakwalifikowała do drugiego etapu żadnej z nadesłanych kandydatur.

 

 

 

 

Konkurs zostanie ogłoszony ponownie.


Zaproszenie na międzynarodową konferencję „Chrzest Pomorza” w kontekście chrystianizacji krajów nadbałtyckich w dobie średniowiecza. W 900-lecie misji św. Ottona z Bambergu na Pomorzu - 17-19.06.2024 r. Wolin-Kamień Pomorski

W 2024 r. przypada 900. rocznica pierwszej z dwóch misji chrystianizacyjnych Pomorza, prowadzonych w latach 1124-1125 i 1128 przez św. Ottona z Bambergu z fundamentalnym wsparciem Bolesława
Krzywoustego.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, we współpracy z Gminą Wolin, Gminą Kamień Pomorski oraz Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie organizuje w dniach 17-19 czerwca 2024 roku jubileuszową konferencję pt.
„Chrzest Pomorza” w kontekście chrystianizacji krajów nadbałtyckich w dobie średniowiecza. W 900-lecie misji św. Ottona z Bambergu na Pomorzu,
która odbędzie się w Wolinie oraz Kamieniu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) w ramach VII Wolińskich Spotkań Mediewistycznych.
Konferencja zgromadzi specjalistów - archeologów i historyków - z północnej i środkowej Europy.
Zapraszamy do uczestnictwa na żywo i on-line (transmisja będzie dostępna na fb Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. https://www.facebook.com/Muzeum.Wolin/?locale=pl_PL

Konkurs na stanowisko Samodzielnego Księgowego/ Księgowej w Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu


Zaproszenie na konferencję "Remembrance, Religion and Secularity in Central and Eastern Europe and beyond" -12 - 15 czerwca 2024

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję

 

 

 

Remembrance, Religion and Secularity in Central and Eastern Europe and beyond,

 

 

 

 

która odbędzie się na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego w terminie 13 – 15 czerwca 2024 roku, oraz na poprzedzające konferencję w dniu 12 czerwca 2024, masterclasses dla studentów z Polski i zagranicy.

 

 

Konferencja jest organizowana przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Centrum Badań Figuracyjnych Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

Wydarzenie jest finansowane w ramach międzynarodowego grantu Post-secular approach to memory processes in Central-Eastern Europe finansowanego przez Visegrad Fund ID 22230096 oraz programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Partnerami konferencji są Centrum Badań na Pamięcią Społeczną (Uniwersytet Warszawski),  Working Goup on Lived Religion (Penn State University) oraz the KFG “Universalism and Particularism in European Contemporary History” (LMU Munich).

 

 

 

 

Link do konferencji online


Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 10 czerwca 2024 r., godz. 10.00

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 13 maja 2024 r., godz. 10.00

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Zebranie będzie transmitowane przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

 

W trakcie spotkania Pan mgr Paweł Wiktorowicz wygłosi referat pt.

 

Nowe metody dokumentacji archeologicznej z zastosowaniem

technik geodezyjnych i środowiska GIS na przykładzie badań

w Sudanie i Egipcie

 

Prof. dr hab. Michał Kara

Dr Maciej Jórdeczka

OSPiŚ IAE PAN

Ul. Rubież 46,

61-612 Poznań

 

Link do spotkania

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRjZDdjZmYtMDRmZS00YWY1LTlmYjQtODA3MTUzODI3MGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%223a9d1c42-3557-49b4-9bbc-a796b1115c00%22%7d

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?
Identyfikator spotkania: 367 373 763 978
Kod dostępu: YzBG9k

 


Przetargi ustne nieograniczone na najem pomieszczeń w budynku we Wrocławiu, ul. Więzienna 6


Zaproszenie na wykłady dr Kateriny Saveleva i dr Wiktorii Kotenko - 12.06.2024 r., godz. 11.00

W ramach rozliczania stypendiów Panie dr Katerina Saveleva i dr Wiktoria Kotenko - gościnie z Ukrainy przedstawią prezentacje podsumowujące rezultaty ich pracy w Polsce.

 

 

Obie Panie reprezentują Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Oba wykłady będą trwały około 45 minut.

Oba wykłady będą w języku angielskim.

 

 

 

Dr Katerina Saveleva będzie mówiła na temat:

Terracotta figurines from Olbia Pontika and Tyras at Hellenistic and Roman times (final report of the research project)

 

 

 

Dr Wiktoria Kotenko będzie mówiła na temat:

Archaeological Heritage of Crimea: Hellenistic Pottery from Myrmekion in the Collection of the National Museum in Warsaw (Final Report of Visegrad Fellowship Program).

 

 

 

Po każdym wykładzie będzie 15 minutowa dyskusja.

 

 

Wykłady rozpoczną się o 11.00 12.06.2024 w Sali 202 w IAE PAN. Przewidywany czas zakończenia spotkania - 13.00.

 

 

Spotkanie będzie również nagrywane

Link do spotkania : https://tiny.pl/d171p

 

 

Serdecznie zapraszamy!


Nagroda za książkę "Muzeum wychodzi z murów, czyli o wyjątkowości Muzeum Bambrów Poznańskich" dla dr hab. Agnieszki Szczepaniak-Kroll

Jest nam niezwykle miło poinformować, że książka
 "Muzeum wychodzi z murów, czyli o wyjątkowości Muzeum Bambrów Poznańskich ",
autorstwa dr hab. Agnieszki Szczepaniak-Kroll otrzymała w dniu 24 maja 2024 r. III nagrodę w konkursie "Izabella". Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce, w kategorii: "Działalność Naukowa i Wydawnicza".
 Wniosek złożyło Muzeum Bambrów Poznańskich. "Izabella" to prestiżowy konkurs wielkopolskiego środowiska muzealnego, organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W bieżącym roku złożono w nim 60 wniosków.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!