• Polski
  • English
  • AA+A++
Człowiek a środowisko. Rośliny użytkowe w gospodarce społeczności pradziejowych

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Człowiek a środowisko. Rośliny użytkowe w gospodarce społeczności pradziejowych.

Kierownik projektu: dr hab.Maria Lityńska-Zając prof. nadzw. IAE PAN

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Laboratorium Bio- i Archeometrii
Źródło finansowania projektu: statutowe

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Osoby zaangażowane w projekt:

dr hab.Maria Lityńska-Zając prof. nadzw. IAE PAN

 

Charakterystyka

 

Opis projektu:

Oczywistym jest twierdzenie, że od najdawniejszych czasów człowiek pozyskiwał rośliny ze stanu dzikiego. Służyły mu one do rozmaitych celów – spożywczych, technicznych, leczniczych, artystycznych i dekoracyjnych oraz magicznych. Różnorodne wykorzystanie roślin było i jest możliwe dzięki ich specyficznym i szerokim właściwościom. O znaczeniu roślin w dawnej gospodarce człowieka wypowiedzieć się możemy, między innymi, na podstawie interpretacji szczątków makroskopowych zachowanych na stanowiskach archeologicznych.

W trakcie realizacji zadania uwzględnione zostaną dane z literatury i badań własnych. Przeprowadzona będzie analiza roślin zachowanych na pradziejowych stanowiskach archeologicznych z Polski w celu wytypowania gatunków potencjalnie użytkowanych przez człowieka. Podstawowym kryterium oceny użyteczności gospodarczej gatunków jest wiedza o sposobie ich dzisiejszego wykorzystywania. Przy ocenie materiału bardzo pomocne będą informacje etnograficzne oraz zasób wiadomości płynący ze źródeł ikonograficznych i pisanych. W analizie uwzględniony zostanie również charakter znalezisk archeologicznych i sposób zalegania roślin w obiektach lub warstwach kulturowych (np. gatunki pojawiające się w jamach zasobowych i spichrzach służących do przechowywania pożywienia mogą świadczyć o gromadzeniu roślin w celach spożywczych, a znajdowane w grobach, o wykorzystywaniu ich w obrzędach pogrzebowych).

Planowane rezultaty:

  • Efektem realizacji projektu będzie monografia poświęcona znaczeniu roślin użytkowych w gospodarce społeczności pradziejowych.

 

Publikacje

 

Lityńska-Zając M. 2012. Nettle in Polish archaeological sites. Acta Palaeobotanica 52(1): 11-16.