• Polski
 • English
 • AA+A++
Misja Archeologiczna Wilczyce

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu:: Człowiek środowisko, gospodarka: Ekonomiczne wykorzystanie mikroregionu Wilczyce w neolicie i epoce brązu.

Kierownik projektu: Dr Tomasz Boroń
Jednostka prowadząca projekt: IAE PAN
Źródło finansowania projektu: IAE PAN, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach - Oddział w Sandomierzu, Karpacka Spółka Gazownicza - Oddział w Sandomierzu, Marszałek Wojewódzka Świętokrzyskiego.
Kontakt:
- e-mail: boron@iaepan.edu.pl
- telefon: 502 102 754

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

 • IAE PAN w Warszawie,
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach - Oddział w Sandomierzu,
 • Karpacka Spółka Gazownicza - Oddział w Sandomierzu,
 • Marszałek Wojewódzka Świętokrzyskiego,
 • Władze Lokalne gminy Wilczyce

Osoby zaangażowane w projekt:

 • dr Tomasz Boroń
 • mgr Halina Królik
 • studenci UW
 • Zakres obowiązków: studenci - eksploracja, inwentaryzacja znalezisk, rysowanie planów

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Wilczyce 10, województwo świętokrzyskie są znane jako jedno z najważniejszych stanowisk schyłkowej epoki lodowej w Europie. Kolekcja wydobytych na stanowisku artefaktów kultury magdaleńskiej jest zarazem unikatowa i ogromna. Rezultaty badań osadnictwa późnopaleolitycznego zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Sukces naukowy badań w Wilczycach spowodował że władze lokalne postanowiły zbudować w tym miejscu skansen oraz muzeum.
Dalsze prace wykopaliskowe wynikające z planowanych inwestycji zabudowy gospodarczej tego obszaru ujawniły zdumiewające i unikatowe ślady osadnictwa neolitycznego. Wykopaliska dostarczyły kilka tysięcy zabytków krzemiennych, ceramicznych, kości konsumpcyjnych zwierząt oraz mnóstwo mikro i makroszczątków roślinnych.

Cele szczegółowe projektu:

Projekt zakłada opracowanie dotychczas pozyskanych źródeł z tego okresu oraz wymaga pozyskania dalszych materiałów archeologicznych. Sprzyjające zachowaniu się zabytków organicznych warunki geomorfologiczne umożliwią dokładną rekonstrukcję środowiska oraz wgląd w gospodarkę zamieszkujących tu ludzi. Niezbędny jest jednak szeroki zakres analiz specjalistycznych. Wejdą w skład przygotowanego maszynopisu wyników badań - podstawy pod przyszłą monografię.

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Niewątpliwie wyjątkowa wartość poznawcza i naukowa pozostałości osadniczych na stanowisku Wilczyce 10 jest istotnym czynnikiem uzupełniającym naszą wiedzę na temat populacji neolitycznych w Polsce południowej. Kompleksowe badania na stanowisku w Wilczycach mają także niezwykle istotną wartość w skali mikroregionalnej.

Harmonogram projektu:

Projekt przewiduje kilkuletnie badania wykopaliskowe

Osiągnięte rezultaty:

Odkrycie wyjątkowego obiektu sepulkralnego kultury ceramiki sznurowej zawierającego 13 całych naczyń, 6 toporów, 6 siekier, 29 grocików; naszyjnik z kłów psa i wiele wytworów kościanych i rogowych.

Planowane rezultaty:

Wydanie monografii osadnictwa neolitycznego w mikroregionie Wilczyce