• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Łukasz Antosik, MA
Łukasz Antosik, MA

Łukasz Antosik, PhD

Department Research on Ancient Technologies

e-mail: l.antos@wp.pl

https://iaepan.academia.edu/%C5%81ukaszAntosik

 

Research interests:

  • Epoch and geographic area: Middle Ages; Modern Times (Poland, Central and Eastern Europe)

Issues:

  • textile history, medieval and modern material culture, settlement
    Selected bibliography:

 

Articles:

Antosik Ł., Troszczyńska M., (2010). Archeolodzy łódzcy poszukujących mogił oficerów polskich pomordowanych na wschodzie. Wędrownik. Kwartalnik Krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi, 54(1), 61-62.

Troszczyńska-Antosik M., Antosik Ł. (2010). Fragmenty ceramicznych naczyń malowanych z grodziska stożkowatego w Barłogach. Komunikat. Konińskie Zeszyty Muzealne, 6, 37-40.

Antosik Ł. (2010). (rec.) Milena Bravermanová, Geometricky zdobená tkanina z královské hrabky v katedrze sv. Vίta, Archćologia Historica, t. 34, 2009, s. 463-481, 13 ryc., streszcz. ang., niem. W: K. Skóra, T. Kurasiński (red.), Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne, Acta Archaeologica Lodziensia, 56, 107-108.

Antosik Ł. (2010). Nowożytne tekstylia z trumny znalezionej w kolegiacie w Jarosławiu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 31, 129-133. (http://www.archeologia.univ.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2013/05/materialy_31/12_Antosik.pdf)

Antosik Ł. (2010). Odcisk tekstylny z fragmentu kafla znalezionego w Jarosławiu. Rocznik Przemyski, Archeologia, 46(2), 131-134.

Antosik Ł., Troszczyńska-Antosik M. (2010). Ratusz w Sulmierzycach. Wędrownik. Kwartalnik Krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi, 54 (3/4), 47.

Antosik Ł., Słomska J. (2011). (rec.) ‘Cord’ ornaments on pottery in the Vistula and Dnieper interfluvial region: 5th – 4th mill. BC, Baltic-Pontic Studies, t. 15, red. A. Kośko, M. Szmyt, Poznań 2010, ss. 170. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 59(3-4), 443-445.

Antosik Ł., Troszczyńska-Antosik M. (2011). Garnki rosnące w ziemi”. Próba interpretacji nowożytnych naczyń glinianych odnalezionych na polach. W: W. Świętosławski (red.), Terra incognita. Archeologiczne studia nad późnośredniowieczną i nowożytną wsią, Acta Archaeologica Lodziensia, 57, 23-30.

Antosik Ł., Słomska J. (2011). (rec.) The medieval broadcloth. Changing trends in fashions, manufacturing and consumption, edited by Kathrine Vestergård Pedersen and Marie-Louise B. Nosch, “Ancient Textiles Series” vol. 6, Oxford 2009, ss. 159, liczne ryciny, tabele, fotografie (w tym kolorowe). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 59(1), 115-116.

Antosik Ł. (2010-2011). Nowożytne tekstylia ze studni kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu. Wschodni Rocznik Humanistyczny, 7, 9-15.
(http://wrh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/011_PDFsam_wrh2011.pdf)

Antosik Ł. Muzolf B., Troszczyńska-Antosik M. (2011). Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku. Biuletyn Szadkowski, 11, 5-21.

Antosik Ł., Rychter M. (2011). Wyobrażenia siedemnastowiecznej wsi polskiej w rycinach Erica Jonssona Dahlberga. W: W. Świętosławski (red.), Terra incognita. Archeologiczne studia nad późnośredniowieczną i nowożytną wsią, Acta Archaeologica Lodziensia, 57, 31-47.

Antosik Ł. (2011). Wyroby włókiennicze znalezione w Chojnicach. W: Ł. Trzciński, Badania archeologiczne prowadzone w Chojnicach przy ul. 31 stycznia 8. Baszta, 11, 123-125.

Antosik Ł., Muzolf B. (2010-2012). Analiza technologiczna nowożytnych fragmentów tekstylnych z Lutomierska, pow. pabianicki, województwo łódzkie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria archeologiczna, 45, 427-435.

Antosik Ł., Słomska J. (2012). (rec.) Wearing the cloak. Dressing the Soldier in Roman Times, edited by Marie-Louise Nosch, “Ancient Textiles Series”, vol. 10, Oxford-Oakville 2012, ss. 144, liczne rekonstrukcje, schematy, ryciny i fotografie (w tym kolorowe). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 60(3), 523-525.

Antosik Ł. (2013). (rec.) Medieval Urban Textiles in Northern Europe, red. Riina Rammo, “Muinasaja Teadus 22”, Tartu 2012, ss. 173. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 61(3), 490-491.

Antosik Ł., Rychter M. (2013). Tekstylia pochodzące z grobu nr 17, odkrytego w dawnej kolegiacie w Jarosławiu (woj. podkarpackie)/Textiles from Grave 17, discovered in the former collegiate church in Jarosław (Podkarpackie Voivodeship). Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 33, 58-62. (http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk33.pdf)

Antosik Ł., Słomska J. (2013). Najstarsze zabytki włókiennicze z terenu Łodzi. Kronika Miasta Łodzi, 3(63), 180-183.

Antosik Ł., Krawczyk M. (2014). Tekstylia z badań archeologicznych średniowiecznej i nowożytnej Nysy. Wstępne wyniki analiz. Nyskie Szkice Muzealne, 7, 7-19, 153-154 (fot. 1-6).

Antosik Ł., Słomska J. (2014). Tekstylia z okresu halsztackiego z terenu Opolszczyzny. Opolski Rocznik Muzealny, 20, 103-109.

Antosik Ł. (2015). Średniowieczne tekstylia archeologiczne z terenu ziemi wieluńskiej. Rocznik Wieluński, 15, 31-40.

Antosik Ł., Siemianowska S. (2015). Wczesnośredniowieczne fragmenty tkanin z wykopu VI i VII na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Silesia Antiqua, 50, 101-115.

Antosik Ł., Ginter A. (2015). XIV-wieczne wyroby włókiennicze pozyskane w trakcie badań archeologicznych na zamku w Siewierzu. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, seria archeologiczna, 20, 29-46.

Antosik Ł., Iwanowska G. (2015). Tekstylia z cmentarzyska kultury kurhanów wschodniolitewskich w Żwirblach. W: B. Kontny (red.), Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, Światowit Supplement Series B: Barbaricum, 11 (25-36), Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Antosik Ł. (2016). Medieval Textile Fragments from Spytkowice, Małopolskie Voivodeship. Materiały Archeologiczne, 41, 273-276.

Antosik Ł., Rybarczyk A. (2016). The Silk Textiles from the Medieval Town of Nysa in Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29 (11-16), From Studies in the Culture of Medieval Europe,. (http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=61235)

Antosik Ł., Słomska J. (2017). Nowe odkrycia tekstylne z cmentarzyska kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Łabędach-Przyszówce w pow. gliwickim, na stanowisku 4. Raport, 12, 89-96.

Antosik Ł., Maik J. (2017). Późnośredniowieczne krosna tkackie w świetle środkowoeuropejskich znalezisk archeologicznych. Archaeologia Historica Polona, 25, 285-299. doi.10.12775/AHP.2017.013.
(http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2017.013)

Antosik Ł., Słomska J. (2018). Early Medieval Weaving Looms in the Modern Territory of Poland in the Light of Archaeological Finds. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31 (115-124), Dynamics and Organization of Textile Production in Past Societies in Europe and the Mediterranean. doi.10.23858/FAH31.2018.009.
(http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=67587&from=publication)

Antosik Ł. (2018). Fragmenty wełnianej tkaniny znalezionej w Piotrkowie Trybunalski, woj. łódzkie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 33, 197-205. doi. 10.18778/0208-6034.33.10.
(http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/27852)

Słomska J., Antosik Ł. (2018). The Hallstatt textiles from the bi-ritual cemetery in Świbie. Światowit, 56 (129-135), Archeologia Powszechna. Tradycje i innowacje w technologii włókienniczej w epoce brązu w Europie i basenie morza śródziemnego/World Archaeology. Tradition and Innovation in Textile Technology in Bronze Age Europe and the Mediterranean. doi.10.5604/01.3001.0012.8481.
(https://swiatowitwuw.pl/resources/html/article/details?id=184249&language=en)

Antosik Ł., Kurasiński T. (2018). Textile from the Early medieval cemetery in Glinno, Sieradz District. New data for the reaserch on textile production in Central Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31 (125-133), Dynamics and Organization of Textile Production in Past Societies in Europe and the Mediterranean. doi. 10.23858/FAH31.2018.010.
(http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=67588&from=publication)

Antosik Ł., Słomska J., Zawilski P. (2018). Średniowieczne kabłączki skroniowe z pozostałościami nitek z Łowicza, woj. łódzkie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, 33, 189-196. doi. 10.18778/0208-6034.33.09.
(http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/27862)

Słomska J., Antosik Ł., (2018). W jakim stroju na swój pogrzeb, czyli próba interpretacji funkcji tekstyliów archeologicznych odkrywanych w grobach z wczesnej epoki żelaza z terenu Polski. Przegląd Archeologiczny, 66, 57-75. doi.10.23858/PA66.2018.004.
(http://rcin.org.pl/Content/67442/WA308_87447_PIII149_W-jakim-stroju-na-sw_I.pdf)

 

Chapters in edited volumes:

Antosik Ł. (2012). Nowożytny obiekt związany ze wstępną obróbką lnu - tzw. Moczydło. W: R. Grygiel (red.), Lutomiersk – Koziówki, stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny (258-259), Łódź: Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 39.

Antosik Ł., Pałaczewska P., Troszczyńska-Antosik M. (2012). Osadnictwo nowożytne. W: R. Grygiel (red.), Lutomiersk – Koziówki, stanowisko 3a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny (247-258), Łódź: Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 39.

Antosik Ł. (2013). Analiza technologiczna fragmentów tekstylnych z obiektu nr 9, z Brzyna, stan. 12, pow. Pucki, woj. pomorskie. W: E. Fudzińska (red.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1 Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Materiały z konferencji 16 – 18 listopada 2011 (171-174). Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku.

Antosik Ł. (2013). Appendix. The technological analysis of the fragment of textile covering of the brigandine from the Museum of the Polish Army in Warsaw. W: M. Glinianowicz, The brigandine from Polish Army Museum in Warsaw - some thoughts about its provenance and chronology, Weapon brings peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe, L. Marek (red.), Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, 18 (169), Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Antosik Ł. (2015). Analiza zdobnictwa odcisków sznura na fragmentach naczyń ceramicznych ze stanowiska 1, 2 w Zgórzu, gm. Strzelce, woj. łódzkie. Aspekt techniczny. W: B. Muzolf, M. Frączak, P. Muzolf, D. K. Płaza, Wyniki badań archeologicznych wielokulturowego stanowiska nr 1, 2 w miejscowości Zgórze, gm. Strzelce, pow. kutnowski, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1), Via Archaeologia Lodziensis, 5 (271-272), Łódź: Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego.

Antosik Ł., Ginter A., Rybarczyk A. (2015). Tekstylia z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Sadowej 1 w Gdańsku. Wstępne rozpoznanie. W: A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński (red.), XIX Sesja Pomorzoznawcza. Szczecin, 21-22 listopada 2013 r., Acta Archaeologica Pomoranica, 5 (435-444), Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Szczecinie.

Słomska J., Antosik Ł. (2016). Hallstatt textiles from Poland. Analysis of textile finds from the bi-ritual cemetery in Świbie. W: 22nd Annual Meeting of the EAA. 31st August-4th September 2016 Vilnius. Abstracts (101), Vilnius: The European Association of Archaeologis, Public Institution The Academy of Cultural Heritage.
(https://www.e-a-a.org/EAA/Conferences/Past_Conferences/EAA/Navigation_conferences/Past_conferences.aspx)

Antosik Ł., Słomska J. (2017). Early medieval weaving looms in the Polish teritory in the light of archaeological finds. W: A. Ulanowska, M. Grupa, M. Siennicka (red.), Dynamics and Organization of Textile Production in Past Societies in Europe and the Mediterranean, 21-22 June 2017, Lodz – Poland. Book of Abstracts (26), Łódź.

Słomska J., Antosik Ł. (2017). Cemetery in Świbie. Source of Information on Textile Production in the Iron Age. W: H. Březinová, M. Bravermanová, M. Pechočiaková (red.), NESAT XIII, 22-26 May 2017, Liberec, Czech Republic. Book of Abstracts, 24, Liberec.

Antosik Ł., Zawilski P. (2017). Odcisk wyrobów włókienniczych na naczyniu kultury wielbarskiej pochodzącym ze stanowiska XXV w Ostródzie, woj. warmińsko-mazurskie. W: A. Marciniak-Kajzer, A. Golański, S. Rzepecki, M. Wąs (red.), Nie tylko krzemienne - Not only flints. Studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70 rocznicę urodzin (447-450), Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi.

Słomska J., Antosik Ł. (2017). Textile Products from Świbie. Clues to textile production in the Early Iron Age in modern Poland. W: M. Bravermanová, H. Březinová, J. Malcolm-Davies (red.), Archaeological Textiles – Links Between Past and Present, NESAT XIII - North European Symposium for Archaeological Textiles (31-38, 331, fig. 3A-C), Liberec-Praha: Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, Institute of Archaeology of the CAS, Prague.

Antosik Ł. (2018). Średniowieczne tekstylia archeologiczne ze Śląska. Stan i perspektywy badań. W: Archeologia włókiennictwa w Polsce – nowe badania, nowi badacze, 27 – 28 marca 2018, Warszawa. Konferencja ogólnopolska. Książka abstraktów (2), Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
(http://www.archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload2157.pdf)

Antosik Ł., Rybarczyk A., Słomska J. (2018). Analiza technologiczna i surowcowa tekstyliów z Czerwonego Dworu, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie, stanowisko XXI. W: P. Szymański, Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów, „Światowit” Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages, 20, 233-242, Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Antosik Ł., Maik J., Rybarczyk A., Słomska J. Wtorkiewicz-Marosik E. (2018). Tekstylia. W: J. Piekalski, K. Wachowski (red.), Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, cz. 2, Wratislavia Antiqua. Studia z dziejów Wrocławia, 23 (875-904), Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
(http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl/index.php?sw=231)