• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Sylwia Siemianowska
Dr Sylwia Siemianowska

Dr Sylwia Siemianowska

Centre for Late Antique and Early Medieval Studies

sylwia@arch.pan.wroc.pl

 

https://iaepan.academia.edu/SylwiaSiemianowska

Research interests:

My interests and scientific issues I deal with during the last few years follow a double track. On one side they concern the Medieval and Early Modern glassworking in Silesia, on the other side they concern pottery: primarily the Pre-Columbian and the Early and Late Medieval. These two issues are only seemingly detached, since they are connected by an important feature – namely the high temperature technology. Works I carried out are based on elaborated source materials (ceramics and glass) and archaeometric studies. Nevertheless the examined relics are most often the starting point for further studies serving to find a solution to a bigger problem. This is visible in the topics of may latest publications as well as conference presentations. Pottery as well as glass, apart from the fact that they often are the only determinant of culture and chronology, allow us to proceed with several various studies, beginning with old techniques and technologies of production and workshop organization, through examining its various forms, ornaments or the original or secondary intended use of the product, and ending with research which is historical or ethnographic-historical in character. If right questions are asked – sherds may be a perfect tool or means serving the solution of a wider historical, social or economic or even a sociotopographic problem.

Selected bibliography:

Books:

Pankiewicz A., S. Siemianowska, K. Sadowski (2017). Wczesnośredniowieczna biżuteria szklana z piastowskich ośrodków grodowych Śląska (Wrocław, Opole, Niemcza),In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne, t. 3,Wrocław. https://ww3.archeo.uni.wroc.pl/2017-2/Pankiewicz/ips3-www1.pdf

Articles:

Pankiewicz A., Siemianowska S. (2018). Czy na wrocławskim Ostrowie Tumskim istniała pracownia szklarska?. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 60, 141-165. DOI: 10.34616/ssa.2018.60.2.141.165

Pankiewicz A., Siemianowska S. (2018). Problem obecności wczesnośredniowiecznej pracowni szklarskiej w obrębie niemczańskiego kompleksu osadniczego. Przegląd Archeologiczny, 66, 237-260. https://www.academia.edu/38133138/PA_66_Pankiewicz_Siemianowska-compressed.pdf

Siemianowska S., Pankiewicz A., Sadowski K. (2018).On technology and production techniques of early medieval glass rings from Silesia. Archaeometry (doi: 10.1111/arcm.12440) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/arcm.12440

Pankiewicz, Siemianowska S., K. Sadowski. (2018). Jak interpretować 8-kilogramowy depozyt szkła z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu?. Historické sklo, 6, 21-50. https://www.academia.edu/38582576/Jak_interpretowa%C4%87_8-kilogramowy_depozyt_szk%C5%82a_z_Ostrowa_Tumskiego_we_Wroc%C5%82awiu

Kowalczyk E., Siemianowska S. (2018). Mysterious glass face beads from Głogów in Lower Silesia. Historické sklo,6, 51-64. https://www.academia.edu/38582506/Mysterious_glass_face_beads_from_G%C5%82og%C3%B3w_in_Lower_Silesia

Pankiewicz A., Siemianowska S. (2017). W kwestii istnienia pracowni szklarskiej w Opolu-Ostrówku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 59, 127-146. https://www.academia.edu/36724617/W_kwestii_istnienia_pracowni_szklarskiej_w_Opolu-Ostr%C3%B3wku_

S. Siemianowska, K. Sadowski (2017). Medieval mosque lamps from Ostrów Tumski (Cathedral Island) in Wrocław and Opole- Ostrówek. Archeologia Polona, 55, 133-145. https://www.academia.edu/36729480/Medieval_mosque_lamps_from_Ostr%C3%B3w_Tumski_Cathedral_Island_in_Wroc%C5%82aw_and_Opole-Ostr%C3%B3wek

Siemianowska S. (2015). Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949-1961, 1963, Silesia Antiqua, 50, 203-286.

Siemianowska S., Sadowski K. (2015). Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1949-1961, 1963. Komentarz technologiczny. Silesia Antiqua, 50, 287-297.

Chapters in edited volumes:

Sadowski K., Siemianowska S., Sobczyk M. (2018). Algunos aspectos del material cerámico del sitio de Maucallacta-Pampacolca, (dep. Arequipa, Perú). El análisis preliminar de la investigación petrográfica sobre la cerámica ceremonial de los basurales. Actas I Congreso Internacional de arqueologia del area centro sur andina, 250-265, Arequipa-Peru. https://www.academia.edu/37919521/Algunos_aspectos_del_material_cer%C3%A1mico_del_sitio_de_Maucallacta-Pampacolca_dep._Arequipa_Per%C3%BA_._El_an%C3%A1lisis_preliminar_de_la_investigaci%C3%B3n_petrogr%C3%A1fica_sobre_la_cer%C3%A1mica_ceremonial_de_los_basurales

Pankiewicz A., Siemianowska S., Sadowski K. (2018). The Problem of Metallurgy Development in Early Medieval Strongholds Based on Finds From Ostrów Tumski in Wrocław, W:. P. Kouřil, R. Procházka et al. (red.), Moravian and Silesian strongholds of the tenth and eleventh centuries in the context of Central Europe, Brno, 319-341.

Siemianowska S. 2017. Domniemana karczma i „dom kupca” w śląskim grodzie. Socjotopografia wczesnośredniowiecznego Opola-Ostrówka w świetle znalezisk szklanych i przedmiotów towarzyszących, W: D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz (red.), Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej, Wrocław,https://www.academia.edu/36236442/Domniemana_karczma_i_dom_kupca_w_%C5%9Bl%C4%85skim_grodzie._Socjotopografia_wczesno%C5%9Bredniowiecznego_Opola-Ostr%C3%B3wka_w_%C5%9Bwietle_znalezisk_szklanych_i_przedmiot%C3%B3w_towarzysz%C4%85cych 151-158.

Siemianowska S. (2017). Bliska obcość. Ceramika jako identyfikator kontaktów handlowych i politycznych czy wspólnoty kultur wczesnośredniowiecznych zespołów osadniczych Słowiańszczyzny. Uwagi z perspektywy studiów nad dziesiątowieczną ceramika z Obiszowa k. Głogowa. W: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, 51-82.

Sasak S., Siemianowska S., Sadowski K. (2017). Naczynie typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy szczątków do cyfrowej rekonstrukcji, W: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, 405-417.

Paternoga M., Rzeźnik P., Siemianowska S. (2017). Naczynia Solniki-Lipowiec. Lokalna grupa ceramiki całkowicie obtaczanej w północnej części W: S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, 83-105

Siemianowska S. (2015). Analiza zabytków szklanych i szkliwionych z badań św. Idziego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. W: A. Limisiewicz, A. Pankiewicz (red.)In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1 Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. św. Idziego, , Uniwersytet Wrocławski, 261-284.

Edited volumes:

S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (eds.) 2017. Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław.

S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan, A. Rzeszotarska-Nowakiewicz (eds.) 2017. Archeologia Polona, 55.