• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Alfred Twardecki
Dr Alfred Twardecki
Alfred Twardecki

Dr Alfred Twardecki, kustosz dyplomowany

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

alfredtwardecki@gmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/AlfredTwardecki

Research interests:

Archaeology, classical history and philology, archaeology and history of northern Black Sea costs, Greek epigraphy, history of Antique art (Greece and Rome).

Selected bibliography:

Catalogues:

Łajtar A., Twardecki A. (2003a). Catalogue des inscriptions Grecques du Musée National de Varsovie, Supplement II, The Journal of Juristic Papyrology, Varsovie.

Bekhter A., Matkovskaya T., Tokhtasev S., Twardecki A. (2009a). Bosporan Funerary Stelae 2nd century BC – 3rd century AD, From the Collection of the Kerch History and Culture Reserve, Lapidary Collection, vol. III, book 2, part 1=Supplement I Bulletin of the National Museum in Warsaw, Kiev-Warsaw 2009 / Т. Матковская, А. Твардецки, С. Тохтасьев, А. Бехтер, Боспорские надгробия II в. до н.э. – III в.н.э. Из собрания керченского историко-культурного заповедника. Лапидарная коллекция. Книга 2. Часть I=Супплемент I Bulletin of the National Museum in Warsaw, Киев-Варшава (Russian-English bilingual edition). (lektura i komentarze ponad połowy greckich inskrypcji).

Exhibition guides:

Twardecki A. (2002a). Produkcja wina w starożytności.W: Dionizos w życiu i kulcie. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (katalog wystawy), Sosnowiec, 29–35.

Twardecki A. (2003a). Inskrypcje greckie, folder Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa

Twardecki A. (2004a). Kariery zawodowych sportowców w starożytności w świetle źródeł epigraficznych. W: Sport i igrzyska olimpijskie w starożytności, [Katalog wystawy: Olimpiada. Sport w sztuce greckiej od VI w. p.n.e. do V w. n.e.; Muzeum Narodowe w Warszawie 15.05.2004-15.07.2004] Warszawa, 44–49; noty katalogowe inskrypcji greckich No 2 (epitafium Apolloniosa), No 152 (Epitafium Filona), No 153 (Epitafium sportowca Rufusa), No 154 (Inskrypcja dotycząca akweduktu św. Sokrata), No 155 (Epitafium Theodotosa).

Twardecki A. (2007a). Galeria Sztuki Starożytnej. Egipt, Bliski Wschód. Przewodnik, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa (opis greckich inskrypcji, ostrakonów i papirusów).

Twardecki A. (2010). Wieża Babel. Rzecz o językach i formach ich zapisu. wyd. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (katalog wystawy): Język grecki: s. 29–32, noty katalogowe: s. 33, 35; Język łacński: s. 48–51, noty katalogowe: s. 52, 53, 55; Paleografia str. 56-59.

Twardecki A. (2015). Hoplici. O sztuce wojennej starożytnej Grecji / Hoplites. On the art of war of Ancient Greece, Warszawa.

Articles:

Twardecki A. (1987). Grecja a Wschód w świetle liryki archaicznej.Meander, 7-8, 375ff.