• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr hab. Teresa Stawiarska, prof. IAE PAN (emerytowana)
Dr hab. Teresa Stawiarska, prof. IAE PAN (emerytowana)

Dr hab. Teresa Stawiarska, prof. IAE PAN (emerytowana)

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

teresa.stawiarska@onet.pl

Research interests:

Roman industrial imports, history and technology of glassmaking (including chemical glass composition) from Antiquity to Modern Times, archaeology of Roman provinces, in particular the economic issues and the organization of glass production, methodology issues relating to glassmaking including classification and interpretation of sources (among others 1988, 2017), also: enamelwork of the eastern European circle (1981, 2009b), products made of the so called Egyptian faience (2007a), vessels and beads from the Migration Period (2000b, 2003, 2017), technology of modern glass (2000c).

Selected bibliography:

Books:

Stawiarska T. (1984). Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne. Bibliotheca Antiqua, 19. Wrocław: Ossolineum.

Stawiarska T. (1985). Paciorki szklane z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich. Biblioteka Archeologiczna, 28. Wrocław: Ossolineum.

Stawiarska T. (1987). Katalog paciorków szklanych z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich. Wrocław: Ossolineum.

Stawiarska T. (1999). Naczynia szklane okresu rzymskiego z terenu Polski. Studium archeologiczno-technologiczne. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Stawiarska T. (2014). Roman and Early Byzantine glass from Romania and Northern Bulgaria. Archaeological and technological study. Bibliotheca Antiqua, 24. Warsaw: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

Stawiarska T. (1988). Alkaline and calcium-magnesium raw-materials used for melt of Ancient Glass (methods of comparison). Archaeologia Polona, 25-26 (1987), 209-224.

Stawiarska T. (1991). Stan badań nad szkłem okresu rzymskiego i okresu wędrówek na ziemiach polskich. AUNC Arch. 18, Archeologia szkła, 4, 56-75.

Stawiarska T. (1993a). A study of scientific error: glass from Łęg Piekarski. Archaeologia Polona, 31, 229-242.

Stawiarska T. (1993b). Technological analyses of cut glasses from Central and East Europe from the Roman Period. Annales du 12e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. Vienne-Wien, 26-31 août 1991 (141-151). Amsterdam: Association Internationale pour l’Histoire du Verre.

Stawiarska T. (2000). Naczynia szklane z ornamentem „pętelkowym” z okresu wędrówek ludów znalezione w Polsce. W: W. Chudziak, A. Sosnowska A. (red.), Źródła archeologiczne i ich treści. Toruń. Archaeologia Historica Polona, 8, 153-182.

Stawiarska T. (2005a). Roman Period Glass beakers with thread decoration (Eggers 188-192) from Poland – technical examination. Annales du 16e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (75-79). Nottingam: Association Internationale pour l’Histoire du Verre.

Stawiarska T. (2005b). Zagadnienie fryty w szklarstwie starożytnym i średniowiecznym. AUNC Arch. 29, Archeologia Szkła, 9, 41-75.

Ciepiela S., Stawiarska T. (2005c). Nowożytne wyroby szklane z badań archeologicznych na Rynku Starego Miasta w Warszawie (komentarz technologiczny). AUNC Arch. 29, Archeologia Szkła, 9, 233-241.

Stawiarska T. (2007a). Paciorki „fajansowe” okresu rzymskiego z terenu Polski. Wstępne badania technologiczne. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3-4, 261-275.

Stawiarska T. (2007b). Colourless Romano-British vessel glass from the technological point of view. Archaeologia Polona, 45, 41-61.

Stawiarska T. (2009). Raw glass and its role in ancient glass industry. Problems of organization of production. A critical assessment. Archeologia, 58 (2007), 185-196.

Stawiarska T. (2015). Glass objects from the third Century open-court building in Palmyra in the light of formal analogies and results of physico-chemical analyses. Archeologia, 64 (2014), 25-34.

Stawiarska T. (2016). Kazimierz Tarczyński – budowniczy fortepianów, starożytnik (1802-1873). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 64(3), 339-362.

Stawiarska T. (2017b). The question of ash glasses in the Roman period focusing on finds from Poland. Archaeologia Polona, 55, 225-241.

Chapters in edited volumes:

Stawiarska T. (1981). Szklarstwo i emalierstwo. W: J. Wielowiejski (red.), Prahistoria Ziem Polskich, V, Późny okres lateński i okres rzymski (374-377). Wrocław: Ossolineum.

Onyscuk J., Stawiarska T. (2000). Eine spätkaiserzeitliche Gesichtsperle aus der Westukraine. W: M. Mączyńska, T. Grabarczyk (red.), Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit in Mittel-und Osteuropa [Berichte der Internationalen Tagung, 9.-11. November 1996, Łódź] (325-333). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Bitner-Wróblewska A., Stawiarska T. (2009a). Badania technologiczne wschodnioeuropejskich zabytków zdobionych emalią. W: A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska (red.), Bałtowie i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński In memoriam (303-351). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.

Stawiarska T. (2009b). Badania nad emalierstwem kręgu wschodnioeuropejskiego. Zarys problematyki. W: H. Taras, A. Zakościelna (red.), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historia dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi (339-346). Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Stawiarska T. (2017a). Glasperlen aus den Fundstellen in Tumiany. W: T. Baranowski (red.), Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Tumiany (Daumen) im Kreise Allenstein. /Tumiany woj. warmińsko-mazurskie, osada (289-304). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kordala T., Stawiarska T. (2018a). Tarczyński Franciszek. Polski Słownik Biograficzny, LII/2, 213 (219-221). Warszawa-Kraków: Instytut Historii PAN.

Stawiarska T., Wysocki P. (2018b). Tarczyński Hipolit Bogumił. Polski Słownik Biograficzny, LII/2, 213 (221-222). Warszawa-Kraków: Instytut Historii PAN.

Edited volumes:

Baranowski T., Stawiarska T. (red.) (2007). Glass and silver. Studies dedicated to Maria Dekówna. Archaeologia Polona, 45.