• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr hab. Tomasz Purowski
Dr hab. Tomasz Purowski

Dr hab. Tomasz Purowski

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

tomasz@iaepan.edu.pl

 

https://pan-pl.academia.edu/TomaszPurowski
https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Purowski
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=9ba4lNcAAAAJ

Research interests:

My scientific interests pursued in my research concentrate on two topics. One of them are studies on objects made of the so called vitreous materials, meaning „faience”, „vitreous faience” and proper glass (primarily from 2nd-1st c. B.C., but also from the Early Medieval period); the other one concerns studies on settlement and funeral practices of the communities of the Lusatian and Pomeranian cultures and the Western Balts’ kurgans in the area of north-eastern Poland.

Selected bibliography:

Books:

Purowski T. (2019). Od fajansu do szkła.Kontakty ziem polskich z głównymi centrami cywilizacyjnymi w II-I tys. p.n.e. w świetle badań archeometrycznych tworzyw szklistych. Warszawa: WydawnictwoInstytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Purowski T. (2012). Wyroby szklane w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry. Studium archeologiczno-technologiczne. Warszawa: WydawnictwoInstytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Purowski T. (2003). Cmentarzysko kultury łużyckiej w Ożumiechu na północnym Mazowszu. Warszawa: WydawnictwoInstytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

Purowski T., Kępa L., Wagner B. (2018). Glass on the Amber Road: the chemical composition of glass beads from the Bronze Age in Poland. Archaeological and Anthropological Sciences, 10(6), 1283-1302.https://doi.org/10.1007/s12520-016-0443-8

Purowski T. (2018). Paciorki bursztynowe i szklane z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Krakowie-Bieżanowie, stan. 30. Archeologia Polski, 63, 99-117.

Kamyszek L., Kępa L., Purowski T., Wagner B., Żygadło L. (2018). Znaleziska związane z osadnictwem ludności kultury lateńskiej z Raciborza, stanowisko 426, woj. śląskie. Przegląd Archeologiczny, 66, 177-192. https://doi.org/10.23858/PA66.2018.007

Purowski T., Syta O., Wagner B. (2016). Italian leech-shaped glass fibula bow from the Hallstatt period, discovered in Poland. Archeologické rozhledy, 68, 109-118. http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/AR_2016_1_text-cover1.pdf

Purowski T., Wagner B. (2015). Badania składu chemicznego szkieł odkrytych na osadzie kultury lateńskiej w Podłężu koło Krakowa. Przegląd Archeologiczny, 63, 125-146.http://iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/przegladarcheologiczny/article/view/225

Kurasiński T., Purowski T., Skóra K. ([2010] 2015). Reuse of Prehistoric items in the Early Middle Ages. The example of the cemetery in Lubień,voivodeship Łódź. Archaeologia Polona, 48, 139-165.http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/article/773

Purowski T., Nowak A. ([2010] 2015). Chemical composition analysis of the glass of a horned eye-bead from Lubień. Archaeologia Polona, 48, 167-174.http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/article/774

Purowski T., Wagner B., Bulska E., Syta O., Dzierżanowski P. (2014). Glassy faience from the Hallstatt C period in Poland: a chemico-physical study. Journal of Archaeological Science, 50, 288-304. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.06.022

Purowski T. (2013). Wyroby ze szkła i „szklistego fajansu” odkryte na cmentarzysku kultur łużyckiej i regionalnej grupy kręgu halsztackiego w Domasławiu, pow. wrocławski. Archeologia Polski, 58(1-2), 23-87. http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=55372&from=publication

Purowski T., Dzierżanowski P., Bulska E., Wagner B., Nowak A. (2012). A study of glass beads from the Halstatt C-D from southwestern Poland: Implications for glass technology and provenance. Archaeometry, 54, 144-166. https://doi.org/10.1111/j.1475-4754.2011.00619.x

Lis V., Purowski T. (2012). Zagadkowe narzędzie z poroża jelenia, znalezione na osadzie obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Tarławkach, woj. warmińsko-mazurskie. Światowit, 7 (48)/B, 83-87 + Pl. 31-34.

Dzięgielewski K., Purowski T. (2011). Uwagi o datowaniu i technikach wykonania celtyckich ozdób szklanych z osady w Podłężu koło Krakowa (stanowisko 17). Przegląd Archeologiczny, 59, 75-135.http://rcin.org.pl/Content/50749/WA308_69711_PIII353_Uwagi-o-datowaniu_I.pdf

Purowski T. (2010). Paciorki szklane zdobione linią zygzakowatą odkryte w międzyrzeczu Odry i Wisły na stanowiskach z wczesnej epoki żelaza. Archeologia Polski, 55(1-2), 23-88. http://rcin.org.pl/Content/49526/WA308_66065_P321_Paciorki-szklane_I.pdf

Purowski T. (2008). Badania techniki wyrobu paciorków szklanych okresu halsztackiego metodami petrograficznymi. Archeologia Polski, 53(1), 7-24. http://rcin.org.pl/Content/49810/WA308_64270_P321_Badania-technik_I.pdf

Purowski T. (2008). Problemy badań wyrobów szklanych znanych ze stanowisk kultury łużyckiej na przykładzie pracyJ.T. Matysiaka i T. Prokopa (2005). Archeologia Polski, 53(2), 339-350. http://rcin.org.pl/Content/49842/WA308_65288_P321_Problemy-badan-wyrob_I.pdf

Purowski T. (2008). Wyniki badań wykopaliskowych osady obronnej w Tarławkach, pow. węgorzewski. Wiadomości Archeologiczne, 60, 335-360.

Purowski T. (2007). Evidence of winding technique on glass beads discovered at the Lusatian Culture stronghold in Wicina, site 1. Archaeologia Polona, 45, 27-34.

Purowski T. (2007). Przedmioty szklane odkryte na grodzie ludności kultury łużyckiej w Wicinie, stan. 1. Archeologia Środkowego Nadodrza, 5, 75-172.

Purowski T. (2003). Czy należy odrzucić termin „kubek typu elbląskiego?”. Archeologia Polski, 48(1-2), 244-248.

Purowski T. (2000). Kubek odkryty na cmentarzysku w Ożumiechu, gm. Krzynowłoga Mała, na tle naczyń typu „ulwóweckiego”. Światowit, 2(43)/B, 210-220.

Chapters in edited volumes:

Purowski T. (2018). Sklenené a „fajansové“ predmety odkryté na archeologických lokalitách z doby bronzovej a obdobia halśtatského v západnom Poľsku. W: D. Staššíková-Štukovská (red.),Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom skle III (61-69). Bratislava: Slovenská archeologická spoločnosť SAV a Slovenská sklárska spoločnosť s prispením Fondu na podporu umenia a Občianskym združením Antona Točíka.

Purowski T. (2016). Kolia szklanych paciorków z cmentarzyska w Legnicy. W: K. Nowak, T. Stolarczyk (red.), Metalurdzy znad Kaczawy. Cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu odkryte w Legnicy przy ul. Spokojnej (67-74). Legnica: Muzeum Miedzi w Legnicy.

Dekówna M.,   Purowski T. (2016). Paciorki szklane. W: A. Buko (red.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego (153-205). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Dekówna M., Purowski T. (2015). Glass Beads. W: A. Buko (red.), Bodzia. A Late Viking-Age elite cemetery in Central Poland (222-261). Brill.

Purowski T. (2015). Paciorki szklane z cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w Modlnicy. W: K. Dzięgielewski, M. Dzięgielewska, A. Sztyber (red.), Modlnica, stan. 5. Od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza (219-238), Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Purowski T., Nowak A., Wagner A., Bulska E. (2015). Badania składu chemicznego szkła paciorków z cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w Modlnicy. W: K. Dzięgielewski, M. Dzięgielewska, A. Sztyber (red.), Modlnica, stan. 5. Od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza (239-254), Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Purowski T. (2014). Bursztynowy rozdzielacz i szklane paciorki odkryte w obiektach kultury łużyckiej w Targowisku, pow. wielicki. W: J. Górski (red.),Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w
Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki (289-306), Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowychna trasie autostrady A4 w Małopolsce. Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Dekówna M.,  Purowski T. (2012). Znaleziska związane ze szklarstwem oraz okazy z kwarcu ze stanowiska Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki,  B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008, I:3 (65-260). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Purowski T. (2009). Ceramika z osady obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Tarławkach, pow. Węgorzewo. W: Ceramika bałtyjska. Tradycje i wpływy. Materiały z konferencji, Białystok 21-23 września 2005 roku (13-34). Białystok: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.

Purowski T. (2005). Problemy badań nad kulturą grobów kloszowych na Mazowszu. W: Archeologia Mazowsza i Podlasia w roku 2000. Osiągnięcia i problemy (93-107), Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, 2. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Purowski T. (2001). Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w latach 1980, 1982-1984 na cmentarzysku kultury łużyckiej w Ożumiechu, na północnym Mazowszu. W: Officina archaeologica optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (179-184). Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.