• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Jarosław Ościłowski
Dr Jarosław Ościłowski

Dr Jarosław Ościłowski

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

oscilowski@iaepan.edu.pl

 

Research interests:

- Epoch: Middle Ages;
- Geographic area: Poland, Rus’, Polabi, Prussia, Suduvia/Yotvingia;
- Issues: stronghold settlement, defensive elements in the landscape, stronghold net, settlement net, environmental and cultural conditioning of the settlement, armament, weapons, army in Mazovia

Selected bibliography:

Books:

Sadowska-Topór J. z udziałem M. Krystka, H. Młodeckiej, J. Ościłowskiego (2016). Ze źródeł do archeologii Mazowsza. cz. II. Studia nad ceramiką z wczesnego i późnego średniowiecza, Warszawa: IAE PAN Warszawa.

Articles:

Ościłowski J. (2005). Czy istniał wczesnośredniowieczny gród w Bielsku na Starym Mazowszu? Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 53(2), 181-189.

Ościłowski J. (2006) Sieć grodowa na Wysoczyźnie Kolneńskiej we wczesnym średniowieczu. Ze studiów nad pograniczem mazowiecko-prusko-jaćwieskim, Światowit, 6(47), fasc. B, 81-105.
http://www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r2006-t6_(47)-nB-s81-105.pdf

Ościłowski J., Purowski J. (2010). Bibliografia prac doc. dr hab. Marka Krzysztofa Dulinicza. Archeologia Polski, 55, 14-21.
http://rcin.org.pl/Content/49525/WA308_66045_P321_Bibliografia-prac_I.pdf

Ościłowski J. (2010). Strongholds of the northern Masovia and their geographical location, Archaeologia Polona, 48, 79-106.
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/article/770

Ościłowski J. (2011) Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów na północnym Mazowszu (X - pocz. XIII w.). Problematyka badań interdyscyplinarnych. Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 19, 7-40.
http://mazowsze.hist.pl/38/Rocznik_Muzeum_Mazowieckiego_w_Plocku/999/2011/36497

Ościłowski J. (2011). Wel i Wkra, czyli o pracach hydrotechnicznych na pograniczu mazowiecko-krzyżackim w XIV wieku, Nasze Korzenie, 1, 11-13.
http://mazowsze.hist.pl/39/Nasze_Korzenie/820/2011/27541/

Ościłowski J. (2013). Wysoczyzna Kolneńska we wczesnym średniowieczu. Nowe dane do dziejów osadnictwa, Studia Łomżyńskie, 24, 99-109.
Ościłowski J. (2013). Jeszcze w sprawie lokalizacji Wallewony-Wisenburga, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, 8, 271-286.
http://prussia.online/books/jeszcze-w-sprawie-lokalizacji-wallewony-wisenburga

Ościłowski J. (2014). Rządza, Czarna, Długa i Brodnia, czyli o zmianach w hydronimii i hydrografii lewego dorzecza dolnej Narwi, Nasze Korzenie, 5, 4-6.
http://mazowsze.hist.pl/39/Nasze_Korzenie/998/2013/36456/

Ościłowski J. (2015). Wody południowo-zachodniego Mazowsza w przeszłości i ich antropogeniczne przekształcenia, Nasze Korzenie, 8, 4-13.
https://issuu.com/muzeummazowieckie/docs/nasze_korzenie__nr_8

Ościłowski J. (2016). Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów na południowym Mazowszu (X-połowa XIII w.). Problematyka badań interdyscyplinarnych, Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 20, 72-118.

Ościłowski J. (2017). Two early medieval swords from the Masovian-Prussian borderland, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 30, 131-141.
http://www.rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=63765&from=publication

Ościłowski J. (2018). Miecz wczesnośredniowieczny z okolic Sztumu, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 3, 500-517.
http://www.obn.olsztyn.pl/komunikaty/2018/KMW_3_2018.pdf

Chapters in edited volumes:

Ościłowski J. (2005). Historia pogranicza polsko-ruskiego, między Liwcem i Bugiem w średniowieczu. M. Szulińska, J. Ościłowski, E. Popławska-Bukało, M. Laskowska- Adamowicz, M. Świątkowski and A. Marconi-Betka (red.) Dzieje i opis wartości kulturowych Sokołowa Podlaskiego. Opracowanie dokumentacyjne (11-13). Sokołów Podlaski- Warszawa: Sokołowski Ośrodek Kultury.

Ościłowski J. (2005). Badania archeologiczne na terenie Sokołowa Podlaskiego. M. Szulińska, J. Ościłowski, E. Popławska-Bukało, M. Laskowska-Adamowicz, M. Świątkowski, A. Marconi-Betka (red.), Dzieje i opis wartości kulturowych Sokołowa Podlaskiego. Opracowanie dokumentacyjne (35-39). Sokołów Podlaski-Warszawa: Sokołowski Ośrodek Kultury.

Dulincz M, współpraca: Dłubakowski Z., Krasnodębski D., Ościłowski J., Piotrowski R. (2006). Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Mazowsza. W. Chu­dziak, S. Moździoch (red.) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce — 15 lat później, (245–271), Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, IAE PAN.

Dulinicz M. Ościłowski J. (2008). Wczesnośredniowieczne osadnictwo w dorzeczu Sierpienicy i Wierzbicy. T. Kordala (red.) Śladami Franciszka Tarczyńskiego. Przeszłość gminy Gozdowo w świetle odkryć archeologicznych (27-34). Płock: Muzeum Mazowieckie.

Dulinicz, M., Ościłowski J. (2008). Co Włodzimierz Szafrański odkrył na dziedzińcu dawnego opactwa benedyktyńskiego w Płocku ? A. Buko, W. Duczko (red.) Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Jerzemu Gąssowskiemu (177- 190, 567-569). Pułtusk: Akademia Humanistyczna, IAE PAN Warszawa.

Ościłowski J. (2013). Patrząc na południe. Badania grodzisk Mazowsza północno-wschodniego. M. Hoffman, M. Karczewski, S. Wadyl (red.), Książka abstraktów. I Warmińsko-Mazurska Sesja Sprawozdawcza (za lata 2008-2012) poświęcona pamięci Prof. J. Okulicza-Kozaryna (67-69). Białystok-Gdańsk-Olsztyn-Toruń: IA UMK Toruń, IH i NP Uniwersytet Białystok, IH i SM UWM Olsztyn, OBEŚ-W Białystok.

Ościłowski J., Purowski T. (2015) Bibliografia prac Marka Dulinicza. M. Żurek, M. Krasna-Korycińska (red.) Grody średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza (Archaeologia Hereditas 04, red. Z. Kobyliński). (11-16). Warszawa-Zielona Góra: Fundacja Archeologiczna Zielona Góra, UKSW Warszawa, IAE PAN Warszawa.

Ościłowski J. (2015) Badania archeologiczne grodzisk północno-wschodniego Mazowsza w latach 2008-2009. M. Żurek, M. Krasna-Korycińska (red.). Grody średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza (Archaeologia Hereditas 04, red. Z. Kobyliński) (63-87). Warszawa-Zielona Góra: Fundacja Archeologiczna Zielona Góra, UKSW Warszawa, IAE PAN Warszawa.

Ościłowski J. (2015). Patrząc na południe. Badania wczesnośredniowiecznych grodzisk na północno-wschodnim Mazowszu. S. Wadyl, M. Karczewski, M. Hoffmann (red.) Materiały do Archeologii Warmii i Mazur, t. 1 (325-360). Warszawa-Białystok: IAUW Warszawa, IH i NP Uniwersytet Białystok.
http://www.archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload1765.pdf

Ościłowski J (2018). Jeszcze w sprawie lokalizacji warszawskiego Jazdowa. T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (361-367). Warszawa: IAE PAN, UW.

Edited volumes:

Szulińska M., Ościłowski J., Popławska-Bukało E., Laskowska-Adamowicz M., Świątkowski M., Marconi-Betka A. (red.). (2005). Dzieje i opis wartości kulturowych Sokołowa Podlaskiego. Opracowanie dokumentacyjne. Sokołów Podlaski-Warszawa: Sokołowski Ośrodek Kultury.