• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Łukasz Miechowicz
Dr Łukasz Miechowicz

Dr Łukasz Miechowicz

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

archeologia.chodlik@gmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/LukaszMiechowicz

Research interests:

Archaeology of the Middle Ages, the methodics of archaeological research and of relic documentation.

Selected bibliography:

Articles:

(2018). Wczesnośredniowieczne grody nad Chodelką i ich zaplecze osadnicze, Historia Slavorum Occidentis, 17(2), 11-41.
https://www.academia.edu/37529523/Wczesno%C5%9Bredniowieczne_grody_nad_Chodelk%C4%85_i_ich_zaplecze_osadnicze

(2019). Obol zmarłych w średniowiecznej i nowożytnej Europie Wschodniej, Wiadomości Numizmatyczne, w druku.

Chapters in edited volumes:

(2018). Wczesnośredniowieczne grody w Kotlinie Chodelskiej. W: E. Banasiewicz-Szykuła (red.),Grody z okresu plemiennego na Lubelszczyźnie, 25-70.
https://www.academia.edu/37996515/Wczesno%C5%9Bredniowieczne_grody_w_Kotlinie_Chodelskiej

(2017). Nieznany wał podłużny w Kotlinie Chodelskiej. Przyczynek do studiów nad obroną stałą oraz granicami we wczesnym średniowieczu. W: M. Dzik, G. Śnieżko (red.),Fines Testis Temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, 265-278.
https://www.academia.edu/36060852/Nieznany_wa%C5%82_pod%C5%82u%C5%BCny_w_Kotlinie_Chodelskiej._Przyczynek_do_studi%C3%B3w_nad_obron%C4%85_sta%C5%82%C4%85_oraz_granicami_we_wczesnym_%C5%9Bredniowieczu
Prezes Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku