• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr Maciej Trzeciecki
Dr Maciej Trzeciecki

Dr Maciej Trzeciecki

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

misiek042003@gmail.com

 

https://iaepan.academia.edu/MaciejTrzeciecki

Research interests:

Archaeology of cities, historical archaeology, archaeology of recent past, archaeology of landscape, ceramology

Selected bibliography:

Books:

Trzeciecki M. (2016). Ceramika płocka między XI a XIX wiekiem. Studium archeologiczne. Warszawa: IAE PAN.

Articles:

Trzeciecki M. (2005). Znaleziska ceramiki w grobach na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych na ziemiach polskich. Študijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskiej Akadémie Vied, 38, 53-70.https://www.academia.edu/1956348/ZNALEZISKA_CERAMIKI_W_GROBACH_NA_WCZESNO%C5%9AREDNIOWIECZNYCH_CMENTARZYSKACH_SZKIELETOWYCH_NA_ZIEMIACH_POLSKICH_POTTERY_FOUND_IN_GRAVES_ON_THE_EARLY_MEDIEVAL_POLISH_INHUMATION_CEMETERIES_

Auch M., Trzeciecki M. (2008). Średniowieczne importy ceramiczne z badań na dziedzińcu głównym pałacu pod Blachą. Kronika Zamkowa, 53-54, 127-154.https://www.academia.edu/1781622/%C5%9AREDNIOWIECZNE_IMPORTY_CERAMICZNE_Z_BADA%C5%83_NA_DZIEDZI%C5%83CU_G%C5%81%C3%93WNYM_PA%C5%81ACU_POD_BLACH%C4%84

Auch M., Trzeciecki M. (2010). Ceramika ze stanowiska nr 6 w Radomiu. Biuletyn Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 44(1-4), 129-196.https://www.academia.edu/10370915/Ceramika_ze_stanowiska_nr_6_w_Radomiu_Pottery_from_the_site_6_in_Radom_

Bugaj U., Lutovac P., Bogacki M., Trzeciecki M., Novak M. (2013). Bronze-Age stone tumuli on Planinica hill, obš. Tuzi, Montenegro. Sprawozdania Archeologiczne, 65, 425-431.https://www.academia.edu/6373589/Urszula_Bugaj_Predrag_Lutovac_Miron_Bogacki_Maciej_Trzeciecki_Mario_Novak_BRONZE-AGE_STONE_TUMULI_ON_PLANINICA_HILL_OBS._TUZI_MONTENEGRO

Bugaj U., Lutovac P., Polak Z., Trzeciecki M. (2013). Relics of masonry structures on Đuteza hill. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 24, 1-18.https://www.academia.edu/5841575/Urszula_Bugaj_Predrag_Lutovac_Zbigniew_Polak_Maciej_Trzeciecki_RELICS_OF_MASONRY_STRUCTURES_ON_%C3%90UTEZA_HILL

Bugaj U., Novak M., Trzeciecki M. (2013). Skeletal evidence of a post-mortem examination from the 18th/19th century Radom, central Poland. International Journal of Palaeopathology, 3(4), 310-314.https://www.academia.edu/10371008/Skeletal_evidence_of_a_post-mortem_examination_from_the_18th_19th_century_Radom_central_Poland

Bugaj U., Naumov G., Trzeciecki M., Chwiej M., Przybyła M., Szczepanik P., Podsiadło M. (2014). Archaeological, Geophysical and Topographic Survey on the Neolithic Tells in Pelagonia. Sprawozdania Archeologiczne, 66, 221-240.

Bugaj U., Lutovac P., Trzeciecki M., Bogacki M., Chwiej M., Novak M., Polak Z. (2014). Remains of the Neglected Past. Ottoman Forts on Planinica Hill, Montenegro. Sprawozdania Archeologiczne, 66, 385-398.https://www.academia.edu/9487986/Remains_of_the_neglected_past._Ottoman_forts_on_Planinica_hill_Montenegro

Trzeciecki M. (2015). Mazowsze w XIII wieku – spojrzenie archeologa. Fontes Archaeologici Posnanienses, 51, 151-168.https://www.academia.edu/27253083/Mazowsze_w_XIII_wieku_-_spojrzenie_archeologa

Trzeciecki M., Affelski J. (2016). Relikty zabudowy bloku śródrynkowego lokacyjnego Ciechanowa (XVI-XVIII w.). Raport, 11, 171-187. https://www.academia.edu/31855647/Relikty_zabudowy_bloku_%C5%9Br%C3%B3drynkowego_lokacyjnego_Ciechanowa_XVI-XVIII_w._

Trzeciecki M. (2017). Naczynia gliniane z XVII–XVIII wieku, z badań zespołu podworskiego w Niegowie pod Wyszkowem. Przyczynek do poziomu życia szlacheckiej prowincji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 65(2), 169-187.https://www.academia.edu/36798531/Pottery_from_the_17th-18th_c._found_in_the_manor_complex_in_Nieg%C3%B3w._A_note_on_the_life_standard_of_provincial_gentry

Trzeciecki M. (2017). Płock, Czersk i Radom – badania „millenijne” i prace weryfikacyjne. Przegląd Archeologiczny, 65, 225-239.https://www.academia.edu/36798508/P%C5%82ock_Czersk_and_Radom_the_millennial_studies_and_verification_research

Trzeciecki M., Affelski J. (2017). Osadnictwo wczesnośredniowieczne i z okresu nowożytnego na stanowisku nr 4 w Zambrzycach Starych, gm. Rutki, woj. podlaskie. Raport, 12, 169-197. https://www.academia.edu/35885295/Osadnictwo_wczesno%C5%9Bredniowieczne_i_z_okresu_nowo%C5%BCytnego_na_stanowisku_nr_4_w_Zambrzycach_Starych_gm._Rutki_woj._podlaskie

Trzeciecki M. (2018). Późnośredniowieczne piece produkcyjne z grodziska Piotrówka w Radomiu – możliwości interpretacji. Archaeologia Historica Polona, 25, 59-77.

Trzeciecki. M.(2018). Grody „plemienne” i „wczesnopaństwowe” na Mazowszu (IX-XI w.). Stan badań, problematyka i możliwości interpretacji. Historia Slavorum Occidentis, 17(2), 42-67.

Trzeciecki M. (2019). The Stronghold on St. Peter’s Hill in Radom (Poland). Archaeology, Biography of the Place, and Practices of Memory. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 13, 309-332.https://www.academia.edu/40153661/Analecta_Archaeologica_Ressoviensia_volume_13

Chapters in edited volumes:

Trzeciecki M. (1996). Celtic Settlement at Dalewice. W: Z. Woźniak (red.), Kontakte längs der Bernsteinstrasse zwischen Caput Adriae und den Ostseegebieten in der Zeit um Christi Geburt (257-266). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Gołembnik A., Trzeciecki M. (1998). Stosowanie wykrywaczy metali podczas prac wykopaliskowych. W: W. Brzeziński, Z. Kobyliński (red.), Wykrywacze metali a archeologia (145-150). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.

Trzeciecki M. (2000). Kultura materialna średniowiecznego Płocka. W: A. Gołembnik (red.), Historia Płocka w ziemi zapisana (87-133). Płock: Stowarzyszenie Starówka Płocka.https://www.academia.edu/10371360/Kultura_materialna_%C5%9Bredniowiecznego_P%C5%82ocka_Material_culture_of_medieval_P%C5%82ock_

Trzeciecka A., Trzeciecki M. (2002). Ceramika wczesnośredniowieczna z badań na terenie posesji Szklary 1 – Szklary 5. W: A. Gołembnik (red.), Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne. Tom Drugi (99-134). Warszawa: IA UW.https://www.academia.edu/10371169/Ceramika_wczesno%C5%9Bredniowieczna_z_bada%C5%84_na_terenie_posesji_Szklary_1-Szklary_5_w_Gda%C5%84sku_Early_Medieva_pottery_from_the_excavations_on_plots_Szklary1-5_in_Gda%C5%84sk_

Trzeciecka A., Trzeciecki M. (2002). Późnośredniowieczne naczynia gliniane z badań na terenie posesji Szklary 1 – Szklary 5. W: A. Gołembnik (red.), Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne. Tom Drugi (135-206). Warszawa: IA UW.https://www.academia.edu/10371089/P%C3%B3%C5%BAno%C5%9Bredniowieczne_naczynia_gliniane_z_bada%C5%84_na_terenie_posesji_Szklary_1-Szklary_5_w_Gda%C5%84sku_Late_Medieval_pottery_form_the_excavations_on_plots_Szklary_1-5_in_Gda%C5%84sk_

M. Trzeciecki (2002). Ceramika wczesnośredniowieczna z terenu grodu i osady targowej w Płocku. W: A. Gołembnik (red.), Wczesnośredniowieczny Płock (111-180). Warszawa: DiG.

Trzeciecki M. (2006). Ceramika biała w średniowiecznym i nowożytnym Płocku. W:A. Buko, L. Kajzer (red.), Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej (73-82). Kielce: Urząd Gminy Łagów, ROBiDZ Kielce.https://www.academia.edu/10370974/Ceramika_bia%C5%82a_w_%C5%9Bredniowiecznym_i_nowo%C5%BCytnym_P%C5%82ocku

Auch M., Dzieńkowski T., Gołub S., Trzeciecki M. (2008). Wczesnośredniowieczny Chełm i Stołpie. W: W. Chudziak, S. Moździoch (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później (429-442). Toruń-Wrocław: IAE PAN, IA UMK.

Bukowska A., Trzeciecki M. (2008). Wzgórze Tumskie w Płocku. Relikty architektury „na dziedzińcu dawnego opactwa” – perspektywy badawcze. W: A. Buko, W. Duczko (red.), Na pograniczu czasu. Księga pamiątkowa ku czci prof. Jerzego Gąssowskiego (191-219). Pułtusk: Akademia Humanistyczna w Pułtusku.

Bukowska A., Trzeciecki M. (2009). Relikty architektury kamiennej na Wzgórzu Tumskim w Płocku – wyniki badań weryfikacyjnych. W: T. Janiak (red.), Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje (295-322) Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego.https://www.academia.edu/9747993/Relikty_architektury_kamiennej_na_Wzg%C3%B3rzu_Tumskim_w_P%C5%82ocku_Relics_of_masonry_architecture_at_Wzg%C3%B3rze_Tumskie_in_P%C5%82ock_-_results_of_veryfing_research

Trzeciecki M. (2009). Stare i nowe w garncarstwie wczesnośredniowiecznego Płocka. W: S. Moździoch (red.), Stare i nowe w średniowieczu. Pomiędzy tradycją a innowacją (295-322). Wrocław: IAE PAN.https://www.academia.edu/9748116/Stare_i_nowe_w_garncarstwie_wczesno%C5%9Bredniowiecznego_P%C5%82ocka_Das_Alte_und_das_Neue_im_T%C3%B6pferhandwerk_des_fr%C3%BChmittelalterlichen_P%C5%82ock_

Trzeciecki M. (2010). Stanowisko 6 w Radomiu – wstępne wyniki badań terenowych i analiz materiałów. W: A. Buko, D. Główka (red.), Radom: korzenie miasta i regionu. Tom 1: badania 2009 (115-142). Warszawa: IAE PAN.

Trzeciecki M. (2011). Przestrzeń publiczna średniowiecznego Płocka jako przedmiot badań archeologa. W: J. Piekalski (red.), Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej (63-76). Wrocław: IA UWr.https://www.academia.edu/1996148/PRZESTRZE%C5%83_PUBLICZNA_%C5%9AREDNIOWIECZNEGO_P%C5%81OCKA_JAKO_PRZEDMIOT_BADA%C5%83_ARCHEOLOGA_P%C5%81OCK_MEDIEVAL_PUBLIC_SPACE_AS_AN_OBJECT_OF_ARCHAEOLOGICAL_RESEARCH_

Trzeciecki M. (2011). Początki Płocka. W: A. Gołembnik (red.), Płock Wczesnośredniowieczny (55-100). Warszawa: IAE PAN.https://www.academia.edu/3475788/POCZ%C4%84TKI_P%C5%81OCKA_THE_BEGININGS_OF_P%C5%81OCK_

Trzeciecki M. (2011). Gród na Wzgórzu Tumskim. W: A. Gołembnik (red.), Płock Wczesnośredniowieczny (101-148). Warszawa: IAE PAN.https://www.academia.edu/3475813/GR%C3%93D_NA_WZG%C3%93RZU_TUMSKIM_THE_STRONGHOLD_ON_TUMSKIE_HILL_

Gołembnik A., Trzeciecki M. (2011). Stan badań nad aglomeracją płocką w okresie od XI w. do czasu powstania miasta samorządowego. W: A. Gołembnik (red.), Płock Wczesnośredniowieczny (27-38). Warszawa: IAE PAN.

Auch M., Trzeciecki M. (2011). Relikty umocnień obronnych odkrytych w 2010 roku na stanowisku 1 w Radomiu. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r. (35-69). Warszawa: IAE PAN.https://www.academia.edu/1956374/RELIKTY_UMOCNIE%C5%83_OBRONNYCH_ODKRYTYCH_W_2010_ROKU_NA_STANOWISKU_1_W_RADOMIU

Solarska K., Trzeciecki M. (2011). Relikty pomostu drewnianego odkryte w trakcie badań prowadzonych w 2010 roku na stanowisku nr 2 w Radomiu. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r. (113-135). Warszawa: IAE PAN.

Auch M., Bugaj U., Trzeciecki M. (2012). Archeologia w Radomiu - archeologia dla Radomia. Próba podsumowania pierwszych lat projektu "Park Kulturowy Stary Radom”. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Archeologia w obliczu wyzwań współczesności (9-40). Warszawa: IAE PAN.https://www.academia.edu/5841720/Micha%C5%82_Auch_Urszula_Bugaj_Maciej_Trzeciecki_ARCHEOLOGIA_W_RADOMIU_-_ARCHEOLOGIA_DLA_RADOMIA._PR%C3%93BA_PODSUMOWANIA_PIERWSZYCH_LAT_PROJEKTU_PARK_KULTUROWY_STARY_RADOM_

Auch M., Bogucki M., Jurkiewicz B., Trzeciecki M. (2012). Ślad osadniczy z późnego okresu wędrówek ludów na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008,Tom 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (9-22). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012). Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008,Tom 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (23-232). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Auch M., Bogucki M., Trzeciecki M. (2012). Osadnictwo średniowieczne i nowożytne na stanowisku Janów Pomorski 1. W: M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski, st. 1, gm. Elbląg. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008,Tom 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności (233-295). Elbląg: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Trzeciecki M., Solarska K. (2013). Grodzisko Piotrówka w Radomiu – badania w sezonie 2012. W: A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą (47-76). Warszawa: IAE PAN.https://www.academia.edu/10370845/Grodzisko_Piotr%C3%B3wka_w_Radomiu_badania_w_sezonie_2012_Stronghold_Piotr%C3%B3wka_in_Radom_-_excavations_in_2012_

Trzeciecki M. (2015). „Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi”. Źródła archeologiczne do socjotopografii średniowiecznego Płocka. W: S. Moździoch, K. Chrzan (red.), Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii (117-148). Wrocław: IAE PAN.

Trzeciecki M. (2015). Gród radomski na pograniczu Małopolski i Mazowsza – zarys problematyki badawczej. W: M. Żurek, M. Krasna-Korycińska (red.), Grody średniowiecznego Mazowsza. Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza (181-201). Warszawa: UKSW.https://www.academia.edu/19522438/Gr%C3%B3d_radomski_na_pograniczu_Ma%C5%82opolski_i_Mazowsza_zarys_problematyki_badawczej

Auch M., Trzeciecki M. (2015). Ceramika późnośredniowieczna i wczesnonowożytna. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007 (179-236). Warszawa: IAE PAN.

Trzeciecki M. (2016). Patterns of Diversity: Using Ceramics to Examine the Social Topography of the Medieval Town of Płock, Poland. W: B. Jervis, L. Broderick, I. Grau Sologestoa (red.), Objects, Environment and Everyday Life in Medieval Europe (113-136). Turnhout: Brepols.

Trzeciecki M., Polak Z. (2016). Archeologia o kulturowej i etnicznej tożsamości pierwszych mieszkańców Warszawy. W: K. Wagner, K. Zwierz, P. Piechociński (red.), Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy XIV-XXI wiek (19-38). Warszawa: Muzeum Warszawy.https://www.academia.edu/31485434/Archeologia_o_kulturowej_i_etnicznej_to%C5%BCsamo%C5%9Bci_pierwszych_mieszka%C5%84c%C3%B3w_Warszawy_Archaeology_on_cultural_and_ethnic_identities_of_the_first_Warsaw_inhabitants_

Trzeciecki M. (2016). Organizacja przestrzeni i zabudowa Wzgórza Zamkowego. W: P. Urbańczyk, M. Trzeciecki (red.), Czersk. Wzgórze Zamkowe. Badania 1974-1983 (131-165). Warszawa: IAE PAN.https://www.academia.edu/36829092/Space_organization_and_housing_of_Castle_Hill_in_Czersk

Trzeciecki M. (2016). The Emergence of the Territorial State. W: M. Trzeciecki (red.), The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. Volume 5: 500-1000 AD (342-416). Warszawa: IAE PAN.https://www.academia.edu/36798414/The_emergence_of_the_territorial_state

Trzeciecki M. (2017). Ceramika późnośredniowieczna z badań na placu Zamkowym w Warszawie. W: Z. Polak, K. Meyza (red.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne na placu Zamkowym w Warszawie w latach 1977-1983. Tom 1 (215-252). Warszawa: Muzeum Warszawy.https://www.academia.edu/36829139/Late-mediaeval_pottery_Warsaw_Castle_Square

Trzeciecki M. (2017). Nowożytne naczynia kuchenne z badań na placu Zamkowym w Warszawie. W: Z. Polak, K. Meyza (red.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne na placu Zamkowym w Warszawie w latach 1977-1983. Tom 1 (253-352). Warszawa: Muzeum Warszawy.https://www.academia.edu/36829164/Post-mediaeval_kitchenware_Warsaw_Castle_Square

Trzeciecki M., Polak Z. (2017). Miasta na Mazowszu książęcym – spojrzenie archeologów. W: J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski (red.), Dziedzictwo Piastów Mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze (199-220). Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie.https://www.academia.edu/36829118/Towns_in_the_Duchy_of_Masovia_an_archaeologist_s_perspective

Trzeciecki M. (2018). In portu Plocensi iuxta ecclesiam Beati Benedicti. Przyczynek do topografii wczesnośredniowiecznego Płocka. W: D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz (red.), Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marii Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej (137-150). Wrocław: IAE PAN, UWr.

Trzeciecki. M. (2018). Radomski zespół osadniczy między X a XIX wiekiem – stan badań. W: J. Tomczyk (red.), Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku (10-53). Warszawa: UKSW.

Trzeciecki M. (2018). Osuszanie bagna. Archeologia, przyroda, pamięć i polityka na grodzisku Piotrówka w Radomiu. W: A. Marciniak, M. Pawleta, K. Kajda (red.), Dziedzictwo we współczesnym świecie (125-148). Kraków: Universitas.

Bogucki M., Trzeciecki M. (2018). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu. W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, d. Błaszczyk (red.), Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (273-286). Warszawa: IAE PAN, IA UW.https://www.academia.edu/38358380/_co-author_Maciej_Trzeciecki_DENARIVS_SANDOMIRI_z_radomskiego_grodu

Gołembnik A., Trzeciecki M. (2018). Osada kultury trzcinieckiej na stanowisku 9 w Hieronimowie, gm. Michałowo. W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (97-106). Warszawa: IAE PAN.

Gołembnik A., Trzeciecki M. (2018). Miejsce kultowe z okresu wpływów rzymskich i osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 8 w Nowej Woli, gm. Michałowo. W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (171-190). Warszawa: IAE PAN

Gołembnik A., Krasnodębski D., Trzeciecki M. (2018). Nowożytna wieś i ślady osadnictwa starożytnego na stanowisku 4 w Leonowiczach, gm. Michałowo. W: A. Buko, D. Krasnodębski, W. Szymański (red.), Dawne osadnictwo Podlasia w świetle badań ratowniczych prowadzonych w latach 1996–2000 na trasie gazociągu jamalskiego (313-352). Warszawa: IAE PAN.

Trzeciecki M. (2019). “Mediaeval” grayware in post-mediaeval north-east Europe. Backwardness or genius loci? W: K. Matĕjková, G. Blažková (red.), Post-medieval pottery between (its) borders (153-166). Prague: Archaeopress.

Edited volumes:

Buko A., Główka D., Trzeciecki M. (red.) (2011). Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych 2010 r. Warszawa: IAE PAN.

Buko A., Główka D., Trzeciecki M. (red.) (2012). Archeologia w obliczu wyzwań współczesności. Warszawa: IAE PAN.

Buko A., Główka D., Trzeciecki M. (red.) (2013). Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Warszawa: IAE PAN.

Urbańczyk P., Trzeciecki M. (red.) (2016). Czersk. Wzgórze Zamkowe. Badania 1974-1983. Warszawa: IAE PAN.

Trzeciecki M. (red.) (2016). The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages. Volume 5: 500-1000 AD. Warszawa: IAE PAN

Nowakiewicz T., Trzeciecki M., Błaszczyk D. (red.) (2018). Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa: IAE PAN, IAUW.