• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Dariusz Wyczółkowski
Mgr Dariusz Wyczółkowski

Mgr Dariusz Wyczółkowski

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

darekw@iaepan.edu.pl

 

https://iaepan.academia.edu/DariuszWyczółkowski

Research interests:

My research concentrates primarily on the period of the Early Middle Ages and the Middle Ages. The area particularly interesting to me is Central Europe, and on Polish lands - Sandomierz lands, Great Poland as well as Warmia and Mazuria. Scientific topics are related to tracking the changes and settlement processes and the development of culture at the time between the 7th and 12th centuries on Slavic lands and lands of the Balts. The settlement processes which I try to observe are connected to several earlier cultures and phenomena. I am also interested in the problems of beliefs and their material manifestations as well as the issues of Christianization process at the intersection of various beliefs and religions.
Another field of my scientific interests is the development of city centers between the 13th and 15th century. I was able to observe the transition into an open settlement as related to the change of settlements’ topography and economy already during my work on Zawichost. Presently, I take part in the studies on the proto-city settlement at Kalisz Old Town. I presented a similar attitude during the research in the city centers in the area of Warmia and Mazuria – for example at Jeziorany, Bartoszyce, Mrągowo, when I paid attention to the differences in the process of urbanization and their connection to the environmental and economic conditions.
The range of my scientific interests also includes issues related to studies on burial places, religious architecture, and – in a wider way – with the early Christian and early medieval art, also with iconography.

Selected bibliography:

Articles:

Barnowski T., Cyngot D., Kędzierski A., Miłek S., Wyczółkowski D., Ziąbka L., (2004/2005). Badania wykopaliskowe na terenie Starego Miasta w Kaliszu w latach 2001-2004.Rocznik Kaliski, 30, 39-92.

Widawski M., Wyczółkowski D. (2005). Trójca koło Zawichostu i jej skarby.Z Otchłani Wieków, 60(1-4), 162-166.

Cieśliński A., Wyczółkowski D. (2008). Zapinka gąsienicowata z Tumian, pow. Olsztyński. Problem zaniku kultury wielbarskiej nad Łyną.Wiadomości Archeologiczne, 60, 179-187.

Kędzierski A., Wyczółkowski D. (2014). Toporki miniaturowe ze Starego Miasta w Kaliszu. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 15,99-106

Chapters in edited volumes:

Wyczółkowski D. (1999a). Sieć parafialna zaplecza Zawichostu.W: T. Dunin-Wąsowicz, S. Tabaczyński(red.), Szkice Zawichojskie(57-71).Zawichost: IAE PAN.

Wyczółkowski D. (1999b). Widok Zawichostu Fryderyka Jonsona Dahlbergha z kwietnia 1657 roku,w: Szkice Zawichojskie.W: T. Dunin-Wąsowicz, S. Tabaczyński (red.), Szkice Zawichojskie(103-116).Zawichost: IAE PAN.

Wyczółkowski D. (2000). Sieć parafialna a osadnictwo na terenie archidiakonatu zawichojskiego we wczesnym średniowieczu. W: A. Buko, P. Urbańczyk (red.), Archeologia w teorii i praktyce(571-585). Warszawa: IAE PAN.

Wyczółkowski D. (2004).Pochówki dziecięce związane z najstarszą fazą cmentarzyska przy koś­cie­le świętego Maurycego w Zawichoście.W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie– spotkanie 6(161-165). Poznań: SNAP.

Wyczółkowski D. (2005). Dar na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach Sandomierszczyzny.W:W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.),Do, ut des– dar, pochówek, tradycja. Funeralia Lednickie – spotkanie 7(293-299), Poznań: SNAP.

Rodzińska-Chorąży T., Wyczółkowski D. (2009). Kilka uwag na temat tetrakonchosu w Zawichoście. W: T. Janiak (red.), Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje (367-388). Gniezno: MPPP.

Tabaczyński S. ,Wyczółkowski D. (2009). Archeologia i antropologia cmentarzysk na wczesnośredniowiecznych obiektach wielowarstwowych. W: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie Spotkanie 11 (21-33). Poznań: SNAP.

Kędzierski A., Wyczółkowski D. (2013). Czy w skarbach z Wielkopolski z końca XI i początków XII wieku występowało srebro polskiego pochodzenia? W: P. Boroń (red.), Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII w.) (225-242). Wrocław: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Katowicach.

Wyczółkowski D. (2016a). Zawichost romański w XI–XIII wieku. W: T. Janiak, D. Stryniak (red.),Architektura sakralna w początkach Państwa polskiego (X-XIII wiek)(171-190). Gniezno: MPPP.

A. Kędzierski, D. Wyczółkowski (2016b). Stare Miasto Kalisz. 60 lat badań Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. W: A. Kędzierski (red.),Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu(81-103). Warszawa- Kalisz: IAE PAN.

Wyczółkowski D., Kędzierski A. (2016c). Przez Kalisz droga na Północ. W: A. Kędzierski (red.),Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu(121-133). Warszawa-Kalisz: IAE PAN.

Wyczółkowski D. (2017a). Einige Bemerkungen zur Lage und Topographie der Siedlung in Tumiany.W: T. Baranowski (red.), Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Tumiany (Daumen) im Kreise Allenstein. Tumiany, woj. warmińsko-mazurskie, osada. Warszawa: IAE PAN.

Kędzierski A., Wyczółkowski D. (2017b). Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego. W: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Śnieżko (red.), Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin(330-351). Warszawa: IAE PAN.

Wyczółkowski D. (2018a). Sieć parafialna zaplecza Zawichostu. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski, D. Cyngot (red.).Zawichost we wczesnym średniowieczu(86-93), Warszawa: IAE PAN.

Wyczółkowski D. (2018b) Topografia Zawichostu do czasu lokacji. Z perspektywy archeologii. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski, D. Cyngot (red.).Zawichost we wczesnym średniowieczu(122-145), Warszawa: IAE PAN.

Wyczółkowski D. (2018c) Chronologia stanowiska „NMP”. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski, D. Cyngot (red.).Zawichost we wczesnym średniowieczu(162-179), Warszawa: IAE PAN.

Wyczółkowski D. (2018d) Cmentarzysko przy kościele Świętego Maurycego w Zawichoście. Uwagi wstępne. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski, D. Cyngot (red.).Zawichost we wczesnym średniowieczu(216-229), Warszawa: IAE PAN.

Edited volumes:

Tabaczyński S., Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018).Zawichost we wczesnym średniowieczu. Warszawa: IAE PAN.