• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Dorota Cyngot
Mgr Dorota Cyngot

Mgr Dorota Cyngot

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

dorota@iaepan.edu.pl

 

Research interests:

Archaeologist and editor of archaeological publications, graduate of the Institute of Archaeology of the Warsaw University and the post-graduate of the Polish and Editorial Studies at the Institute of Literary Studies PAS.
For many years a participant of field research (geological prospection and archaeological excavations) in Sandomierz lands (Neolithic sites: Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie, Kichary Nowe, research leader: dr Hanna Kowalewska-Marszałek) and in Kalisz (early medieval stronghold at Kalisz-Zawodzie, settlement Stare Miasto, research leader: dr hab. Tadeusz Baranowski). During the years 2014-2019 she participated in an NSC project regarding archaeology of the 1st WW on the eastern front („Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury”, project leader: dr hab. Anna Zalewska).
Interests: archaeology of the Early Middle Ages, modern archaeology (especially of the 1st WW), relations between archaeology and linguistics (methods applied in both disciplines, the language of archaeology as a discipline, the relation between a word and a thing).

Selected bibliography:

Articles:

Cyngot D. (2005). Kościane łyżwy z Kalisza Starego Miasta. Badania 2001–2004. [część artykułu: Baranowski T., Cyngot D., Kędzierski A., Miłek S., Wyczółkowski D., Ziąbka L., Badania wykopaliskowe na terenie Starego Miasta w Kaliszu w latach 2001–2004 (s. 39–93)]. Rocznik Kaliski, 30, 57–61.

Cyngot D. (2006). Wykopaliska i psy. Historia studni, w której znaleziono szczątki psów. Kalisia nowa, rok XIII, wrzesień-październik 2006, nr 9–10 (123), 20–21.

Cyngot D., Tabaczyński S., Zalewska A. (2006). Editorial [Special theme: Archaeology – anthropology – history. Parallel tracks and divergences]. Archaeologia Polona, 44, 1–9.

Cyngot D. (2010a). [rec.] Klaus Ebbesen, The Origins of the Indo-European Languages. De indoeuropæiske sprogs oprindelse, København 2009, 69s. Archeologia Polski, 55(1–2), 119–130. https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/49528?id=49528.

Cyngot D., Zalewska A. (2012). Retoryczne środki językowe jako wskaźniki postaw poznawczych badaczy przeszłości. Archeologia Polski, 57(1–2), 57–78,
http://rcin.org.pl/Content/49556/WA308_P321_67295_Retoryczne-srodki_I.pdf.

Cyngot D., Zalewska A. (2015b). O kluczowych dla archeologii zagadnieniach i terminach. W dialogu ze Stanisławem Tabaczyńskim. Archeologia Polski, 60, 207–227.
http://rcin.org.pl/Content/61954/WA308_81686_P320_O-kluczowych-dla-arc_I.pdf.

Cyngot D., Zalewska A. (2016b). …Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. Doktor archeologii, Maestra Eleonora Tabaczyńska in memoriam. 5 sierpnia 1931 – 15 czerwca 2015. Archeologia Polski, 61, 307–358. http://rcin.org.pl/Content/64343/WA308_83277_P320_Kiedy-myslimy-o-kims_I.pdf.

Cyngot D. (2017a). Ewolucja łyżew – od form kościanych do żelaznych. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria, 13, 191–224.
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-cb491962-2701-47d1-a157-9ae42f220420.

Zalewska A., Cyngot D. (2017b). Problem zanikania pamięci o miejscach spoczynku żołnierzy poległych w walkach nad Rawką i Bzurą w latach 1914–1915. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 32, 119–156 http://dx.doi.org/10.18778/0208-6034.32.06.

Zalewska A., Cyngot D., Czarnecki J., Kiarszys G. (2018). Czysto ludzka sprawa? Archeologiczne przywracanie pamięci o trudnej przeszłości przez tropienie naturo-kulturowych przemian cmentarzy wojennych. Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 189–229.
[https://doi.org/10.14746/fpp.2018.23.09; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/19731 ].

Cyngot D. (2019a). Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko i toponimia Pomorza Zachodniego, czyli o współpracy językoznawcy z archeologami. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria 15.

Cyngot D., Kowalewska-Marszałek H. i in. (2019b). Bogdan Balcer we wspomnieniach. Archeologia Polski, 64.

Cyngot D., Zalewska A. (2012, in print). The specificity of archaeological research. Encounters with Stanisław Tabaczyński and his life. Archaeologia Polona, 50, 2012 [Special theme: Archaeologists in the 20th century], ed. A. Rzeszotarska-Nowakiewicz.

Chapters in edited volumes:

Cyngot D., Zalewska A. (2010). Słowo i obraz na archeologicznej wystawie „Pradzieje ziem polskich”. W: red. M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.), Wiedza między słowem a obrazem (189-208). Seria: Studia nad Wiedzą, t. III. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Cyngot D., Marciniak A., Tabaczyński S., Zalewska A. (2012a). Wstęp. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (5–14). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Cyngot D., Zalewska A. (2012b). Zmienność i dynamiczność podziałów tematycznych w archeologii. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (193–206). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Cyngot D. (2012c). Archeologia a językoznawstwo. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (791–802). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Cyngot D. (2016). Komory celne we wczesnym średniowieczu. Możliwość identyfikacji archeologicznej na przykładzie szlaku bużańsko-wiślanego. W: J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, with B. Józefów-Czerwińska (ed.), Meetings at the borders. Studies dedicated to Professor Władysław Duczko (67–77, fig. 10). Seria Acta Archaeologica Pultuskiensia, t. V. Pułtusk: Akademia Humanistyczna.

Kowalewska-Marszałek H., Cyngot D., Tragarz Z. (2017). Katalog obiektów i warstw ze stanowiska Wzgórze Zawichojskie w Sandomierzu. W: H. Kowalewska-Marszałek, D. Cyngot (red.), Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie. Neolityczna osada obronna. Badania 1981–1989. Cz. 2: Katalog źródeł (8–146). Seria: Vetera et nova, t. VIII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Zalewska A.I., Cyngot D., Klęczar B. (2017). Cel–pal: ulotność żołnierskiej codzienności na Froncie Wschodnim Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą. Między archiwum ziemi a archiwum miejskim (1915–2015). W: W. Borkowski, W. Brzeziński, J. Wysocki (red.), Konserwacja zapobiegawcza środowiska, t. 5: Dziedzictwo militarne (87–106). Seria: Archaeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii UKSW. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tabaczyński S., Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018). Stratygrafia stanowiska z reliktami tetrakonchosu. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski oraz D. Cyngot (red.), Zawichost wczesnośredniowieczny (156–160). Seria: Origines Polonorum, t. XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018a). Aneks 1 (do rozdz. XII): Zawichost, stanowisko „NMP”. Badania 1996-1999. Wykaz jednostek stratygraficznych. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski oraz D. Cyngot (red.), Zawichost wczesnośredniowieczny (płyta CD, 6 ss.). Seria: Origines Polonorum, t. XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wyczółkowski D., Cyngot D. (2018b). Aneks 2 (do rozdz. XVI): Katalog grobów z cmentarzyska przy kościele Świętego Maurycego w Zawichoście. Badania 1996-1999. W: S. Tabaczyński, D. Wyczółkowski oraz D. Cyngot (red.), Zawichost wczesnośredniowieczny (płyta CD, 21 ss.). Seria: Origines Polonorum, t. XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Zalewska A. I., Cyngot D., Czarnecki J., Kiarszys G. (2018). Miejsca spoczynku poległych w toku Wielkiej Wojny nad Rawką i Bzurą – ich zaistnienie, trwanie i zanik … oraz poznanie i ochrona. W: M. Karczewska (red.), Cmentarze wojenne I wojny światowej po stuleciu. Stan badań i ochrony (71–102). Seria Archeologia Pamięci, t. V. Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.

Cyngot D. (2019a). Rejon walk nad Rawką i Bzurą: charakterystyka przyrodnicza obszaru badań archeologicznych. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) (137–141). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Cyngot D. (2019b). Stan badań archeologicznych przed podjęciem realizacji projektu Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) (143–154). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Zalewska A.I., Cyngot D. (2019). Problem masowej śmierci i (nie)obecności miejsc spoczynku żołnierzy poległych w rejonie Rawki i Bzury w latach 1914–1915. W: A. I. Zalewska (red.), Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) (317–324). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Edited volumes:

Cyngot D., Tabaczyński S., Zalewska A. (red.). (2006). Special Theme: Archaeology – Anthropology – History. Parallel Tracks and Divergences. Archaeologia Polona 44 (416s.). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Tabaczyński S., Marciniak A., Cyngot D., Zalewska A. (red.). (2012). Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (1330s.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Kowalewska-Marszałek H., Cyngot D. (red.) (2017). Sandomierz – Wzgórze Zawichojskie. Neolityczna osada obronna. Cz. 2: Katalog źródeł (303s.). Seria: Vetera et nova, t. VIII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Tabaczyński S., Wyczółkowski D. oraz Cyngot D. (red.) (2018). Zawichost wczesnośredniowieczny (400s. + płyta CD). Seria: Origines Polonorum, t. XII. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.