• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Prof. dr. hab. Stanisław Suchodolski (emerytowany)
Prof. dr. hab. Stanisław Suchodolski (emerytowany)

Prof. dr. hab. Stanisław Suchodolski (emerytowany)
suchodol7@gmail.com

Interdisciplinary Center of Archaeological Research

 

Research interests:

Early Middle Ages: archaeology, history, history of money, numismatics; coinage: the beginnings of coinage in Poland, Central, Northern and Eastern Europe; history of coinage in Poland in the 11th-13th c.; magnate and church coin; coin and money circulation in Post-Roman and Carolinian Europe; coin finds, their inventory and analysis; monetary circulation; obolus of the dead.

Selected bibliography:

Books:

1967 Moneta polska i obca w X/XI wieku (Mieszko I i Bolesław Chrobry). Warszawa [Wiadomości Numizmatyczne, 11(2-3)].

1971 Początki mennictwa w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej. Wrocław: Ossolineum.

1973 Mennictwo polskie w XI i XII wieku, Wrocław: Ossolineum.

1974 (współautorzy: M. Dekówna i J. Reyman) Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca, t. II: Monety bizantyjskie, monety zachodnioeuropejskie, ozdoby, podsumowanie, Wrocław: Ossolineum.

1981 Denar w kalecie. Trzy pierwsze stulecia monety polskiej, Wrocław: Ossolineum.

1982 Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej, Wrocław: Ossolineum.

1984 (współautorzy: B. Haczewska, R. Kiersnowski, S. Kubiak) Mennictwo średniowieczne (Zarys mennictwa europejskiego, t. VII), Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.

1987 Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej, Wrocław: Ossolineum.

2012 Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym, Warszawa: Trio. [Wybór prac z uzupełnieniami].

2014 (współautorzy: D. Rozmus, J. Tokaj), Wczesnośredniowieczny „skarb hutnika” z Dąbrowy Górniczej-Łośnia. Dąbrowa Górnicza: Muzeum Miejskie „Sztygarka”.

2015 (współautorzy: D. Gorlińska et al.) Frühmittelalterliche Münzfunde aus Masowien, Podlachien und Mittelpolen (= Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar III). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

2017 Moneta polska i obca w średniowieczu. Wybór prac. Warszawa:Collectio archaeologica, historica et ethnologica, Vol. 6. Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

1959 Z badań nad techniką bicia monet we wczesnym średniowieczu, Wiadomości Numizmatyczne, 3(1-2), 23-40.

1960 Grzywna i stopa mennicza w Polsce w XI-XII w., Wiadomości Numizmatyczne, 4(1-2), 15-48.
1961 Chronologia monet Władysława II i Bolesława Kędzierzawego, Wiadomości Numizmatyczne, 5(2-3), 111-123.

1961 Renovatio monetae in Poland in the 12th century. Polish Numismatic News I (= Wiadomości Numizmatyczne, 5),57-75.

1962 Czeskie wpływy na wyobrażenia polskich monet we wczesnym średniowieczu. Wiadomości Numizmatyczne, 6(3-4), 199-218.

1962 Lokalizacja najdawniejszych mennic polskich. Archeologia Polski, 7(2), 315-329.

1962 Numizmatyczny przyczynek do dziejów uzbrojenia w Polsce w XI i XII w. Archeologia Polski, 7(1), 121-134.

1963 Monety palatyna Sieciecha. Wiadomości Numizmatyczne 7(4), 139-170.

1969 Etudes sur la monnaie polonaise de la fin du Xe et du début du XIe siècle. Archaeologia Polona 11, 91-129.

1971 Die Anfänge der Münzprägung in Skandinavien und Polen. Nordisk NumismatiskÅrskrift, 20-37.

1971 W sprawie intensywności wymiany lokalnej na ziemiach polskich w X-XI wieku. Archeologia Polski, 16(1-2), 503-515.

1973 The organisation of minting in 11th and 12th-century Poland. Polish Numismatic News II (= Wiadomości Numizmatyczne, 17), 63-80.

1973-1974Zur Frage der Anfänge der böhmischen Münzprägung. Numismatický sborník, 13, 75-84.

1974 Dziesiątowieczny skarb z Gębic – odnaleziony. Wiadomości Numizmatyczne, 18(4), 211-218.

1977 Nowy obraz mennictwa bawarskiego w X i XI wieku [w związku z pracą W. Hahna: Moneta Radasponensis]. Wiadomości Numizmatyczne, 21(3), 168-177.

1978 Znaleziska monet jako źródło do badania kontaktów handlowych we wczesnym średniowieczu. Acta Universitatis Wratislaviensis 461: Historia, 30, 41-48. Wrocław.

1979 Grójec wczesnośredniowieczny w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1976 r. Sprawozdania Archeologiczne, 31, 205-223.

1979 Karoliński system monetarny i jego recepcja w Europie wczesnośredniowiecznej. Przegląd Historyczny, 70(1), 15-26.

1979 (współautorka: A. Świechowska) Monety odkryte w czasie badań archeologicznych prowadzonych na Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1971-1975. RocznikWarszawski, 15, 125-137.

1979 La politique monétaire et le rôle des monnaies dans les Bas-Empire. Polish NumismaticNews III(= Wiadomości Numizmatyczne, 23, 1), 31-43.

1980 Jeszcze o wadze funta rzymskiego. Rekonstrukcja jednostki wagowej na podstawie monet. Wiadomości Numizmatyczne, 24(2), 94-100.

1981 Obieg monet krzyżackich w okresie brakteatowym. Wiadomości Numizmatyczne, 25, 3-4, 169-179.

1982 Der Umlauf der Ordens-Münzen in der Brakteaten-Zeit. W: Coinage and monetary circulation in the Baltic Area c. 1350-c. 1500 [Materiały sympozjum wKopenhadze 1981]. Nordisk Numismatisk Ârsskrift 1981, 115-124. København.

1983 Contacts commerciaux entre l’Europe occidentale et orientale au Xe siècle, à la lumière des sources numismatiques. Archaeologia Polona, 21-23, 233-239.

1983 Numismatique et archéologie. Les avantages de la coopération. Revue numismatique, 25, 7-14.

1984 Remarques sur la monnaie d’or dans le monnayage carolingien. Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche, 13, 261-273.

1984 Skarb monet i ozdób z X wieku oraz inne monety znalezione na cmentarzysku w Niemczy. Wiadomości Numizmatyczne, 28, 1-2, 92-105.

1985 Pommerns älteste Bischofsmünzen aus dem Ende des 12. Jh. Polish Numismatic News IV (= Wiadomości Numizmatyczne, 29, 1-2), 67-75.

1985 Imitation of the coinage of Æthelraed II in Central Europe. hikuin 11, 157-168.

1986 Czy moneta w Polsce wczesnośredniowiecznej była pełnowartościowa? Wiadomości Numizmatyczne,30(3-4), 126-134.

1986 Waga funta karolińskiego. W: Denárová mĕna na Moravĕ. Sborník prací z III. numismatického sympozia 1979. Numismatica Moravica VI, 341-350.

1987 Die Hauptprobleme der karolingischen Münzprägung. Litterae Numismaticae Vindobonensis, 3,289-309.

1988 Próba datowania brakteatów krzyżackich z XIV-XV w. Aneks: Wyniki analiz metalu brakteatów krzyżackich ze skarbów z Torunia-Kaszownika i Mikanowa. Wiadomości Numizmatyczne, 32(1-2), 29-59.

1989 Remarques sur les monnaies des Ostrogoths. Rivista italiana di numismatica e scienze affini, 91, 151-180.

1989 La silique du roi Rechiarius et les autres monnaies des Suèves. Quaderni ticinesi di numismatica e anichità classiche, 18, 353-362.

1989 The finding of a Scandinavian coin of the earliest type (KG 3) on the southern coast of the Baltic Sea. W: Festskrift till Lars O. Lagerqvist. Numismatiska Meddelanden, 37, 425-430. Stockholm.

1990 Noch einmal über die Anfänge der ungarischen Münzprägung. Polish Numismatic News V (= Wiadomości Numizmatyczne, 34), 164-176.

1990 (współautorzy: A. Bartczak, H. Pokora) Skarb z X w. z Obiszowa w woj. legnickim. Wiadomości Numizmatyczne, 34(1-2), 9-29.

1991 Est-ce que les Burgondes ont été forcés d’accepter l’or au poids? Quaderni ticinesi di numismatica e anichità classiche, 20, 247-251.

1992 Zmiany chronologii i atrybucji monet polskich z XII/XIII w. w świetle skarbu z Głogowa. Aneks (współautor Z. Wilczewski): Skarb monet z XII i początku XIII w. z Głogowa (informacja wstępna). Wiadomości Numizmatyczne, 36(3-4), 105-130.

1993 Skarb z Ostrowa Lednickiego i problem kwartników śląskich. Wiadomości Numizmatyczne, 37(3-4), 101-162.

1993 Le problème de la circulation de l’argent sous la forme de bijoux, de lingots et de monnaies fragmentées dans la zone de la Baltique, du IXe au XIe siècle. Rivista italiana di numismatica e scienze affini, 95,577-584.

1993 Remarque sur la circulation monétaire dans l’Europe du haut Moyen Âge. Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche, 22,249-256.

1996 Absence of mind or magic? A few remarks on the so-called small or single coin finds. Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche, 25,317-327.

1998 Spór o początki mennictwa w Czechach i w Polsce. Wiadomości Numizmatyczne, 42(1-2), 5-20.

1999 An unknown type of the miliaresion of Basil II. The first coin of the regency of Theophano. Revue belge de numismatique, 145,239-248.

1999 Beware, the Fraud! On alleged finds of deniers with the legend GNEZDVN CIVITAS and other coins from the reign of Bolesław the Brave. Notae Numismaticae – Zapiski numizmatyczne, 3-4 (Opuscula numismatica Stefano Skowronek... dicata), 303-321.

2000 [C]AZIMIR DVX – brakteat Leszka Białego? Wiadomości Numizmatyczne, 44(1), 63-68.

2000 Monety z badań wykopaliskowych w Łeknie w latach 1987-1996. W: Studia i materiały do dziejów Pałuk 3, 337-366. Poznań.

2000 Reedycja inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI-połowa XII w.). Wiadomości Numizmatyczne, 44(2), 161-170.

2002 D’où venaient les monnayeurs de l’atelier monétaire de Cracovie à la fin du XIVe et au début du XVe siècle? Revue Numismatique, 158, 345-352.

2003 Kultowa czy ekonomiczna geneza skarbów epoki wikingów? Biuletyn Numizmatyczny, 3, 185-196.

2003 L’usage de la monnaie à l’époque mérovingienne. Polish Numismatic News VII (= Wiadomości Numizmatyczne, 47, 1), 77-90.

2003 (współautor: Peter Ilisch) Eine Erweiterung der Münzserien Bolesław Chrobrys. W: Polish Numismatic News VII (= Wiadomości Numizmatyczne, 47, 1) 97-104.

2004 (współautorzy: A. Bartczak, M.F. Jagodziński) Monety z VIII i IX w. odkryte w Janowie Pomorskin, gm. Elbląg – dawnym Truso. Wiadomości Numizmatyczne, 48(1), 21-48.

2005 Włócznia Świętego Stefana. Kwartalnik Historyczny, 112(3), 91-110.

2006 Sootnošenie meždu legendoj i izobraženiem na monetah Central’noj, Severnoj i Vostočnoj Evropy v X-XI vv. Gerbovied [Moskva]4, 90, 8-19.

2006 Ikonografia monet Sobiesława Sławnikowica. Wiadomości Numizmatyczne, 50(2), 127-146.

2007 Kilka uwag o brakteatach małopolskich z końca XII i z 1. połowy XIII w. FoliaNumismatica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, 21, 19-27.

2008 (współautor: T. Makiewicz) Naśladownictwo silikwy rzymskiej z Konarzewa pod Poznaniem. Wiadomości Numizmatyczne, 52(1), 21-33.

2009 Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce wczesnośredniowiecznej. Przegląd Historyczny, 100(2), 207-236.

2009 A jednak paw! Uwagi o rzekomych rewelacjach numizmatycznych M.D. Kossowskiego. Slavia Antiqua, 50,365-373.

2009 Is the information contained in coin designs fully reliable? Polish Numismatic News VIII (= Wiadomości Numizmatyczne 52, 2), 117-138.

2009 (współautor: K. Jonsson) A new coin type of Boleslav the Brave found in Sweden. Wiadomości Numizmatyczne, 53(1), 29-40.

2014 Mĕl Gaudencius, bratr sv. Vojtĕcha, vliv na polské mincovnictví? W: J. Kroupa et al. (red.) Po stopách svatého Vojtĕcha. Antiqua Cuthna, 3, 2007, 131-139. Praha.

2015 The beginnings of Polish coinage in the light of recent research. Polish NumismaticNews IX (= Wiadomości Numizmatyczne, 59, 1-2), 67-94.

2015 Stemple monet czeskich z X-XI w. źródłem do historii Czech. Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 1/8, 34-56.

2017 (współautor: M. Bogucki) Inwentaryzacja wczesnośredniowiecznych znalezisk pieniądza kruszcowego w Polsce. Przegląd Archeologiczny, 65, 53-68.

2018 Mince svatého Vojtĕcha. Folia Numismatica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae, 32(1), 3-15.

2018 (współautor: A. Krzyszowski) Monety i przybory kupieckie z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Sowinki (powiat poznański). Wiadomości Numizmatyczne,62(1-2), 145-170.

in print: Początki polskiego mennictwa w świetle nowszych badań.Slavia Antiqua.

Chapters in edited volumes:

1965 Le poids des monnaies de Charlemagne émises après la réforme. Contribution à la métrologie numismatique. W: Dona Numismatica Walter Hävernick zum 23. Januar 1965 dargebracht (43-50). Hamburg.

1968 Czersk wczesnośredniowieczny. W: Szkice z najdawniejszej przeszłości Mazowsza (149-161). Wrocław.

1968 Geneza monety rodzimej w krajach słowiańskich. W: I Międzymarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej. Warszawa 14-18 IX 1965, 6, 246-265. Wrocław: Ossolineum.

1968 Méthode de recherche des rapports réciproques entre les coins, dans les études numismatiques. W: I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej. Warszawa 14-18 IX 1965, 6, 40-46. Wrocław: Ossolineum.

1970 (współautorzy: W. Hensel et al.) Dans l’Albigeois: le château et le village de Montaigut. W: Archéologie du village déserté (13-52). Paris.

1970 (współautorzy: W. Hensel et al.) Dans les Baronnies: le village perché de Condorcet. W: Archéologie du village déserté (173-191). Paris.

1973 (współautorka: J. Rauhutowa) Czersk we wczesnym średniowieczu. W: Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu piaseczyńskiego (189-204). Warszawa.

1976 Les influences carolingiennes sur le monnayage européen aux Xe et XIe siècles. W: Actes du 8e Congrès International de Numismatique, New York-Washington Septembre 1973 (477-485). Paris-Bâle.

1976 Prosperity Mazowsza w XI wieku w świetle źródeł numizmatycznych. W: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury (ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w czterdziestolecie pracy naukowej), (537-546). Warszawa.

1978 Monety, odważniki i waga z badań archeologicznych w Lądzie. W: Gród wczesnośredniowieczny w Lądzie nad środkową Wartą. Materiały z seminarium nt. Badania archeologiczne w Lądzie – próba interpretacji przynależności plemienneji funkcji grodu, 26 i 27 VI 1974 (63-72). Poznań.

1980 Les débuts du monnayage dans les royaumes barbares. W: Mélanges de numismatique, d’archéologie et d’histoire offerts à Jean Lafaurie (249-256). Paris.

1980 Durée de la circulation monétaire dans le Haut Moyen Âge (Datation des couches archéologiques d’après les trouvailles de monnaies). W: Rapportsdu IIIe Congrès Internationald’Archéologie Slave. Bratislava 7-14 septembre 1975, 2 (449-454). Bratislava.

1980 Imitations monétaires dans la zone balte durant le haut Moyen Âge. W: Proceedings of the International Numismatic Symposium, Warsaw-Budapest 1976 (197-203). Budapest.

1980 Les livres carolingiennes. W: II Simposi Numismàtic de Barcelona. Societat Catalana D’Estudis Numismàtics (43-46). Barcelona.

1981 Vom Gold zum Silber. W: Lagom. Festschrift für Peter Berghaus zum 60. Geburtstag am 20. November 1979 (97-104). Münster.

1981 Les contacts entre le pays mosan et la Pologne au Xe et au XIe siècles à la lumiere des sources numismatiques. W: Rapports historiques et artistiques entre le pays mosan et la Pologne du Xe au début du XIIIe siècle (83-97). Liège

1982 Wstęp (Introduction) Skarby wczesnośredniowieczne z obszaru Polski. Atlas. Oprac. L. Gajewski et al. (2-19). Wrocław: Ossolineum.

1983 On the rejection of good coin in Carolingian Europe. W: Studies in numismatic method presented to Philip Grierson (147-152). Cambridge etc.

1983 Der Geldumlaufin der karolingischen Epoche. W: Deutscher NumismatikertagMünchen 1981, Vorträge (43-53). Augsburg.

1985 Początki obola zmarłych w Polsce i w krajach ościennych we wczesnym średniowieczu. W: Tezisy dokladov pol’skoj delegacii na V Meżdunarodnom Kongresse Slavjanskoj Archeologii, Kiev 1985 (223-232). Warszawa.

1985 Kościan – nieznana mennica okresu kwartnikowego w Wielkopolsce. W: Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej (Ryszardowi Kiersnowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin) (143-151). Warszawa.

1986 Kazimierza Stronczyńskiego metody badania monet wczesnośredniowiecznych. W: Kazimierz Stronczyński. Numizmatyk, sfragistyk i inwentaryzator zabytków. Materiały sesji naukowej. Piotrków Trybunalski 1983 (5-11). Łódź.

1988 Die erste Welle der westeuropäischen Münzen im 10. Jh. in Masowien und Mittelpolen. W: Commentationes Numismaticae 1988. Festgabe für Gert und Vera Hatz zum 4. Januar 1988 dargebracht (63-72). Hamburg.

1990 Die erste Welle der westeuropäischen Münzen im Ostseeraum. W: Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Nova Series 6. Sigtuna Papers. Proceedings of the Sigtuna Symposium on Viking-Age coinage 1-4 June 1989 (317-325). Stockholm.

1991 Czy władcy polscy we wczesnym średniowieczu posługiwali się jabłkiem panowania? W: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (251-259). Warszawa.

1993 Die Münzen des 10. und 11. Jahrhunderts aus Mainz, Speyer und Worms in Polen. Ein Beitrag zur Datierung, zu den Einstromwege und zum Umlauf. W: B. Kluge (red.) Fernhandel und Geldumlauf. Beiträge zum deutschen Münzwesenin sächsischer und salischer Zeit. Ergebnisse des Dannenberg-Kolloquiums 1990 (301-313). Sigmaringen.

1993 Le nom du prince qui n’est pas l’émmeteur. Un exemple des monnaies polonaises du XIIe siècle. W: Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991, 3 (181-186). Louvain-la-Neuve.

1994 Polityka mennicza a wydarzenia polityczne w Polsce we wczesnym średniowieczu. W: S.K. Kuczyński (red.) Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów 6. (39-52). Warszawa: Instytut Historii PAN.

1994 La moneta. W: Storia d’Europa 3, Il Medioevo secoli V-XV (847-894). Torino: Einaudi.

1995 Coin hoards discovered in churches – a sympton of cult or economy? W: Studia numismatica. Festschrift Arkadi Molvõgin 65. (172-177). Tallin.

1996 Monety z badań archeologicznych na dziedzińcu Gostomianum w Sandomierzu. Próba odtworzenia obiegu pieniężnego w mieście i okolicy. W: Sandomierz. Badania 1969-1973, 2 (390-403). Warszawa.

1997 Tadeusza Wolańskiego zwycięstwo zza grobu, czyli nowy typ denara Bolesława Chrobrego. W: Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowiw 70 rocznicę urodzin (265-273). Łódź.

1997 Zasoby pieniężne „szarego człowieka” w Polsce wczesnośredniowiecznej. W: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym [materiały konferencji w Uniwersytecie Warszawskim w 1996 r. z okazji odnowienia doktoratu prof. A. Gieysztora] (151-158). Warszawa.

1998 Coin finds and archaeological context. A tantative classification. W: Theory and practice of archaeological research 3. Dialogue with the data: the archaeology of complex societies and its context in the 90’s (367-379). Warszawa.

1998 Moneta fałszywa w Polsce wczesnośredniowiecznej. W: Fałszerstwa i naśladownictwa monet. XI Ogólnopolska sesja numizmatyczna w Nowej Soli, 1996 (37-47). Poznań.

1998 Początki obola zmarłych w Wielkopolsce. W: Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. (Prace ofiarowane Z. Hilczer-Kurnatowskiej) (496-504). Poznań.

1999 East or West? Concerning the iconographic patterns of the Hungarian copper coins of the so-called Byzantine type. W: Festschrift für Katalin Biró-Sey und István Gedai zum 65. Geburtstag (267-273). Budapest.

2000 Kult św. Wacława i św. Wojciecha przez pryzmat polskich monet z wczesnego średniowiecza. W: Kościół – kultura – społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych [Studia ofiarowane prof. S. Trawkowskiemu] (87-102). Warszawa.

2000 Najdawniejsze monety polskie jako źródła dające poznać dzieje pierwszej monarchii. W: Aetas media aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (299-312). Warszawa.

2000 Dorobek polskiej archeologii w zakresie badań nad historią pieniądza w średniowieczu. W: Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu (Materiały konferencji w Puszczykowie k. Poznania 1997) (433-444). Poznań: Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Archeologicznej, XI.

2000 Początki rodzimego mennictwa. W: Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w ukształtowaniu się nowej mapy Europy [Materiały konferencji w Kaliszu 1999] (351-360). Kraków.

2001 Change of transcontinental contacts as indicated by coins in the Baltic zone around 1000. W: P. Urbańczyk (red.) Europe around the year 1000 (85-100). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii.

2002 Les trouvailles monétaires et l’archéologie du haut Moyen-Age. Quelques controverses entre les archéologues et numismates au sujet de l’interprétation et de la datation. W: G. Gorini (red.) Ritrovamenti monetali nel mondo antico: problemi e metodi. Atti del Congresso Internazionale. Numismatica Patavina 1 (273-284). Padova.

2002 Orzeł czy paw? Jeszcze o monecie z napisem PRINCES POLONIE. W: T. Wasilewski (red.) Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej ofiarowane Profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej (153-169). Warszawa.

2002 Uwagi o monecie Pomorza Gdańskiego w XIII w. W: A. Musiałowski (red.) Moneta i kontakty mennicze w rejonie Morza Bałtyckiego XIII-XVIII w. Materiały z konferencji w Toruniu, 12-13 listopada 1992 (33-55). Toruń.

2002 Rex Bolizlaus – tzw. królewskie monety Bolesława Chrobrego. W: A. Rachuba et al. (red,) Heraldyka i okolice (Księga poświęcona prof. S.K. Kuczyńskiemu) (285-295). Warszawa.

2003 Dawne skarby na nowo odnalezione. Próba rekonstrukcji zespołów. W: M. Gącarzewicz (red.). Znaleziska monet i metody ich badań. XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli (24-38). Nowa Sól.

2003 Kiedy ukryty został skarb ozdób z Zawady Lanckorońskiej? W: Z. Woźniak, J. Gancarski (red.) Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin (277-286). Kraków-Krosno.

2003 Najdawniejsze monety ziemi lechickiej. Jak powstawała klasyfikacja najstarszych monet polskich. W: M. Dulinicz (red.) Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu [Księga dedykowana prof. Wojciechowi Szymańskiemu] (81-90). Lublin-Warszawa.

2004 Aus welchen Gründen hat man in der Wikingerzeit im Ostseeraum Münzschätze deponiert? W: R. Cunz et al. (red.) Fundamenta Historiae. Geschichte im Spiegel der Numismatik und ihrer Nachbarwissenschaften. Festschrift für Niklot Klüssendorf zum 60. Geburtstag am 10. Februar 2004 (107-116).

2004 O sposobach interpretowania źródeł numizmatycznych – poglądy na powstanie mennictwa w Polsce, w Czechach i na Węgrzech. W: S. Rosik, P. Wiszewski (red.) Ad fontes. O naturze źródła historycznego. (Materiały konferencji w Lubawce). Acta Universitatis Wratislaviensis 2675, Historia 170 (123-134). Wrocław.

2004 Wędrówki rzeczy i idei w świetle źródeł numizmatycznych – przykład monet Władysława II (1138-1146). W: S. Moździoch (red.), Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu (Spotkania bytomskie V) (25-39). Wrocław.

2004 Monety – wielkie korzyści wynikające ze studiowania małych obiektów sztuki. W:Spotkania w Willi Struwego 2001-2003. Wykłady o dziedzictwie kultury (105-124). Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

2005 Czy monety palatyna Sieciecha świadczą o jego dążeniu do przejęcia władzy w Polsce? W: S. Rosik, P. Wiszewski (red.) Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego. Acta Universitatis Wratislaviensis 2783, Historia 171 (365-375). Wrocław.

2005 Czy wyobrażenia na monetach odzwierciedlają rzeczywistość, czy ją kreują? (Przykład monety polskiej w średniowieczu). W: M. Fabiański (red.), Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne, czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 IX 2004 (45-66). Warszawa.

2005 Kazimierz Stronczyński i jego dokonania numizmatyczne z perspektywy lat. Przedmowa. W: Kaźmirz Stronczyński, Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Cz. 1 (reprint oryginału: Piotrków 1883-1885) (3-12). Warszawa.

2005 La symbolique des oiseaux sur les monnaies tchèques et polonaises de la fin du Xe et du début du XIe siècle. W: C. Alfaro, C. Marcos y P. Otero (ed.) XIII Congreso Internacionalde Numismática. Madrid 2003. Actas – Proceedings – Actes, II (1251-1258). Madrid.

2006 (współautor: S. Moździoch) Obieg monetarny na Śląsku w XI wieku na przykładzie znalezisk z Bytomia Odrzańskiego. W: M. Dworaczyk et al. (red.) Świat Słowian wczesnego średniowiecza (Księga jubileuszowa W. Łosińskiego) (365-381). Szczecin-Wrocław.

2006 Program reedycji inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z ziem polskich (VI – poł. XII w.). W: W. Chudziak, S. Moździoch (red.) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później (41-49). Toruń, Wrocław-Warszawa.

2007 (współautorka: D. Malarczyk) Die Zustromwege der Dirhams nach Polen. W: M. Andersen et al. (ed.) Magister Monetae. Studies in honour of Joergen Steen Jensen (93-100). Copenhagen.

2008 Adelaide, Emma and Mathilda – women’s coinage in the early Middle Ages. W: J. Järvinen (ed.) Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexagenario dedicata (49-64), Helsinki.

2008 Moneta źródłem wszechstronnym: materialnym, pisanym i ikonograficznym. W: S. Suchodolski (red.) Źródła historyczne wydobywane z ziemi (II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin 2005) (33-55). Wrocław.

2008 Les routes fluviales et maritimes du commerce de la Baltique: le témoignage des trouvailles monétaires (IXe-XIe siècle). W: L’acqua nei secoli altomedievali. Spoleto 12-17 aprile 2007. Atti delle Settimane. LV, 1 (671-691). Spoleto.

2008 Monety z badań wykopaliskowych w Miliczu. W: J. Kolenda (red.) Milicz – Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu (65-75). Wrocław.

2010 Numizmatyka podwodna, czyli o współdziałaniu nauk. W: A. Bartoszewicz et al. (red.) Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi (904-919). Warszawa.

2010 Le type byzantin aux origines du monnayage en Pologne. W: Mélanges Cécile Morrisson . Collège de France – CNRS. Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Travaux et Mémoires 16 (821-828). Paris.

2012 Nauki pomocnicze dla mediewisty: Numizmatyka. W: J. Nikodem, D.A. Sikorski (red.) Vademecum historyka mediewisty (97-119). Warszawa: PWN.

2012 Ein Brakteat vom Ende des 12. Jahrhunderts mit Darstellung einer Frau mit Krone – eine Prägung des Klosters Nienburg? W: G. Detlefs et al. (red.) Nummi docent! Münzen – Schätze – Funde. Festschrift für Peter Ilisch zum 65. Geburtstagam 28. April2012 (189-209). Osnabrück.

2012 Monety z cmentarzyska w Lubieniu, pow. piotrkowski. W: T. Kurasiński, K. Skóra, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Aneks Nr 7 (351-356). Łódź.

2013 Warum hat man im frühen Mittelalter Schätze deponiert? W: M. Bogucki, M. Rębkowski (red.) Wolińskie spotkania mediewistyczne II. Economies, monetisation and society in the West Slavic Lands, 800-1200 AD (89-107). Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

2015 The Obol of the Dead. W: A. Buko (red.), Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland (313-340). Leiden/Boston: Brill.

2016 Historia badań archeologicznych w Czersku. W: P. Urbańczyk, M. Trzeciecki (red.) Czersk Wzgórze Zamkowe. Badania 1974-1983 (17-27). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

2016 Obol zmarłych. W: A. Buko (red.), Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego (285-303), Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

2016 Obol zmarłych (monety i pieniądz kruszcowy) na cmentarzysku w Dziekanowicach, stan. 22. W: J. Wrzesiński (red.) Nummus bonum fragile est. Groby z monetami wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach. Biblioteka Studiów Lednickich, Fontes:1 (157-195); 2 (129-154). Lednica: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

2016 Aleksander Gieysztor a numizmatyka. W: M. Koczerska, P. Węcowski (red.), Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło (142-150). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

2017 Bolesław Śmiały i Władysław Herman w świetle swoich monet, czyli co numizmatyka wnosi do poznania historii Polski w drugiej połowie XI wieku. W: L.P. Słupecki et al. (red.) Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. I, Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w średniowieczu (167-181). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2018 Gdzie, kiedy i w jakim celu Bolesław Chrobry emitował denary z cyrylickim napisem? W: T. Nowakiewicz, M. Trzeciecki, D. Błaszczyk (red.) Animos labor nutrit. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Buko w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (151-162). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

2018 Monety Bolesława Śmiałego w świetle skarbu znalezionego w Wiślicy. W: W. Garbaczewski, R. Macyra (red.) Pieniądz i banki w Małopolsce (51-80). Poznań: Muzeum Narodowe.

Edited volumes:

1985 (wespół z: S.K. Kuczyński) Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej (Ryszardowi Kiersnowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin, przyjaciele, koledzy, uczniowie).Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne.

2007 (wespół z: M. Bogucki) Money circulation in Antiquity, the Middle Ages and Modern Times. International Symposium of the 50th anniversary of Wiadomości Numizmatyczne, Warsaw 13-14 October 2006, Warsaw-Cracow: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

2008 Źródła historyczne wydobywane z ziemi. II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin 19-21 IX 2005, Wrocław.

2013-2017 (wespół z: M. Bogucki, P. Ilisch) Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar. Band I – Grosspolen, II – Pommern, III – Masowien, Podlachien und Mittelpolen, IV – Kleinpolen, Schlesien, V – Ermland und Masuren. Addenda et corrigenda. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

1953-2007 Redakcja „Wiadomości Numizmatycznych”, kwartalnika, potem półrocznika Polskiego Tow. Archeologicznego i Numizmatycznego, potem Komitetu Nauk Historycznych Wydziału I PAN: sekretarz redakcji, współredaktor, redaktor.