• Polski
  • English
  • AA+A++
» Instytut » Struktura » Laboratorium » Pracownicy » Mgr Paweł Gan
Mgr Paweł Gan

Mgr Paweł Gan

Ośrodek: Laboratorium Bio-i Archeometrii

 

pawel.gan@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

W centrum moich zainteresowań badawczych znajduje się zabytek archeologiczny – to co mówi nam o przeszłości człowieka i konkretnego miejsca, w którym został odnaleziony. Aby lepiej zrozumieć i odtworzyć ten kontekst w prowadzonych badaniach wykorzystuję szerokie spektrum metod badawczych, dedykowanych naukom ścisłym, pozwalającym na wszechstronne opracowywanie zabytku i stanowiska archeologicznego. Od roku 2006, dzięki pracy w zespole Laboratorium Bio-i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zdobywałem doświadczenie w analizach chemicznych i metalograficznych zabytków, próbek glebowych. Zajmuję się obserwacją i rozpoznawaniem dawnych technologii za pomocą mikroskopu skaningowego, optycznego, metalograficznego i spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej. Mój warsztat archeologiczny uzupełniały prowadzone po uzyskaniu magisterium badania terenowe: ratownicze badania wykopaliskowe, a także projekty nieinwazyjnej prospekcji terenowej.

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Janowski A., Gan P., Zamelska-Mończak K. (2019). Sword chape found at Santok: technological, technical, formal and typological aspects. Sprawozdania Archeologiczne, 71, 89-105. DOI: 10.23858/SA70.2018.001.

Gan P. (2017). Metallographic analysis of the swords from Dąbek and Żuromin, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 30, 7-10.

Gan P., Żukowski R. (2017). Badania archeometryczne elementów rzędu końskiego – phaler, znalezionych w okolicach Starogardu Gdańskiego, Pomorania Antiqua, 26, 79-92.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Gan P. (2017). Charakterystyka materiałoznawcza wybranych zabytków metalowych. W: M. Majewski, K. Stań (red.), Archeologia Stargardu t. III, Badania na Rynku Staromiejskim (159-164). Stargard: MAH.

Gan P. (2016). Analiza chemiczna elementów wagi składanej z grobu E41 z Bodzi. W: A. Buko (red.), Bodzia - Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego (319-323). Warszawa: IAE PAN.

Gan P. (2015). Charakterystyka chemiczna zabytków z cmentarzyska w Czarnówka – analizy wprowadzające W: J. Andrzejowski (red.) Czarnówko, stan. 5, Cmentarzyska z późnej starożytności na Pomorzu, część 1 (175-214). Lębork-Warszawa: Muzeum w Lęborku, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica.

Gan P. (2015). Charakterystyka materiałoznawcza przedmiotów ze stopów miedzi odkrytych w Białobokach. W: M. Rębkowski, F. Biermann (red.), Klasztor Premonstratensów w Białobokach. Archeologia i Historia (227-231). Szczecin: IAE PAN.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Ciepłe, gm. Gniew, stanowisko 6. Opracowanie, analizy i publikacja materiałów z wczesnopiastowskiego cmentarzyska – projekt Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Badania archeometryczne mają na celu określenie składu pierwiastkowego powłok metalicznych, ornamentów wykonanych z metali kolorowych i wybranych zabytków pozyskanych na nekropolii w Ciepłem. Uzyskane rezultaty posłużą do identyfikacji i rekonstrukcji zastosowanych technik zdobniczych, a także w analizach proweniencji przedmiotów.

2) Praca ciągła w laboratorium. Wykonywanie analiz z wykorzystywaniem metod spektrometrii fluorescencyjnej, zabiegów konserwatorskich, ekspertyz z zakresu dendrochronologii, obserwacje makroskopowe.

 

Wybrane ukończone projekty:

1) Analiza morfologii szlifów naczyń ceramicznych w świetle UV. Głównym zadaniem projektu było uzyskanie informacji ukazujących morfologię naczynia czyli wnikniecie w jego strukturę i podjęcie próby określenia sposobu jego wytworzenia. Metoda przede wszystkim może być pomocna przy rozróżnianiu naczyń lepionych technikami wałeczkowatymi od wyrobów toczonych. Ponieważ promieniowanie UV pozostaje poza spektrum widzenia oka ludzkiego. Należało przygotować odpowiednia mieszankę żywicy, nasączonej substancją fluorescencyjną. Miejsca w które masa wniknęła głębiej – wypełniając drobne szczeliny, stały się wyraźnie widoczne na tle „pasywnej” wobec światła UV gładkiej płaszczyzny szlifu- ukazując szczegóły tekstury naczynia ułatwiając prace badawcze i analityczne ceramologom.

2) Badania analityczne skarbu kultury unietyckiej z Marcinowic. Przeprowadzono analizy specjalistyczne: pięciu sztyletów, berła sztyletowego, fragmentu surowca i czterdziestu jeden naszyjników z początków epoki brązu. Otrzymane rezultaty przyczyniły się do określenia metod produkcji i pochodzenia miedzi.

3) Analiza funkcji i chronologii obiektów archeologicznych za pomocą identyfikacji procesów podepozycyjnych. Projekt miał na celu określenie za pomocą standardowych metod geologicznych tj. analizy sitowej, połączonej z analizami zawartości fosforu i danymi archeologicznymi przynależność kulturową tzw. nieokreślonych obiektów archeologicznych pochodzących z wielokulturowego stanowiska Nowy Drzewicz, gm. Wiskitki. Rezultaty prezentowano na I. Konferencji Geoarcheologii w Warszawie.

Nagrody i stypendia:

Stypendysta Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej

Stypendysta Królewskiej Szwedzkiej Akademii Listów i Starożytności