• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Joanna Mroczkowska

Dr Joanna Mroczkowska

Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności

Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej

joanna.mroczkowska12@gmail.com

https://iaepan.academia.edu/JoannaMroczkowska

Zainteresowania badawcze:

społeczności wiejskie, relacje wieś – małe miasteczko

antropologia jedzenia i konsumpcji

PRL, pamięć, postsocjalizm

Obszar badań: Polska, Litwa, Kirgistan

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Mroczkowska J. (2019). Pork politics: The scales of home-made food in Eastern Poland. Appetite, 140, 223-230. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.04.022

Mroczkowska J. (2018). „Podlaski „Słoik” – mobilna grupa społeczna i mobilne medium tożsamości lokalnej”. Studia Socjologiczne, nr 4, z. 231, 77-102, doi: 10.24425/122484

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f9ea3d22-88d5-4219-a73e-4731251fc791

Mroczkowska J. (2018). Antropologia a historia. Kwartalnik Kultury Materialnej, 2, 167-176.

Mroczkowska J. (2014). “Our food”. Foodways and identity of Polish returning migrants from the United States, The Americanist, Thinking food: the functions of food in American culture and society, 29, 139-159.

Mroczkowska J. (2014). Transformacja życia w śmierć, a śmierci w pokarm. Społeczny wymiar świniobicia w podlaskiej wsi, Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy, Zwierzę, 22, Kraków: AT Wydawnictwo, 204-213. Nr ISSN: 1898-5947.

Hryciuk R., Mroczkowska J. (2012). „Co wy tam gotujecie? O antropologicznych badaniach nad jedzeniem”, „Op-cit” Maszyna interpretacyjna. Kwartalnik kulturalno-społeczny”, 43, Warszawa: Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny,, 3-7.

Mroczkowska J. (2010). Kirgiskie małżeństwa przez porwanie. Doświadczenie czasu, przemocy i kolektywności. LUD, 94, 263-284.

Mroczkowska J. (2012). „Karp po żydowsku w wannie”, (43) „Op-cit” Maszyna interpretacyjna. Kwartalnik kulturalno-społeczny”.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Mroczkowska J. (2018). Kirgiskie małżeństwa przez porwanie. W: K. Baraniecka-Olszewska, I. Kabzińska i O. Tangad (red.), Lokalne i globalne perspektywy azjanistyczne. Księga jubileuszowa dla Profesora Sławoja Szynkiewicza (271-294), Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Polska Akademia Nauk.

Mroczkowska J., Sikora S. (2018). Kooperatywa Grochowska. Jedzenie, ludzie i formularze online. W: Pustynia Kulturalna (153-178). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Mroczkowska J. (2014). Gospodyni, matka, uzdrowicielka. Rola kuchni w kształtowaniu tożsamości współczesnych kobiet wiejskich. W: Terytoria Smaku (73-88), Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.

Mroczkowska J. (2014). Praca w domu czy w gospodarstwie: wartościowanie zajęć domowych kobiet wiejskich. W: W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej (27-46) [Seria Kontinuum]. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. (http://wnkatedra.pl/pl/w-garnku-kultury.html)

 

Redakcje monografii zbiorowych:

2012 – Redakcja merytoryczna (wraz z dr Renatą Hryciuk) jubileuszowego tomu czasopisma antropologicznego „Opcit”, tomu poświęconego tematowi jedzenia i konsumpcji.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

2018-2020 – Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, projekt badawczy pt. „Social memory of Polish village and small-towns’ dwellers. Anthropological perspective on food and postsocialism w ramach stypendium podoktorskie”

- Redaktor naczelna czasopisma Etnografia Polska

 

Wybrane ukończone projekty:

2014-2016 – Koordynowanie autorskiego projektu badawczego: „Etnografie polityki i pamięci. Krajobraz społeczny pogranicza polsko-białoruskiego w kontekście transformacji ustrojowej i koncepcji postsocjalizmu” – dwuletni cykl zajęć monograficznych połączonych z wyjazdami badawczymi. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

09.2012 – 02.2015 – Kierownik projektu badawczego NCN Preludium: 172028 „Kulturowe i społeczne aspekty konsumpcji i produkcji żywności w społecznościach lokalnych w świetle najnowszych zmian geopolitycznych. Monografia etnograficzna okolic Dąbrowy Białostockiej”.

2011-2012 – Koordynowanie autorskiego projektu badawczego: Laboratorium etnograficzne „Kulturowe aspekty konsumpcji i produkcji jedzenia. Etnografia okolic Dąbrowy Białostockiej” – dwuletni cykl zajęć monograficznych połączonych z wyjazdami badawczymi. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (łącznie 434 godzin dydaktycznych, 31 pkt ECTS).

 

Nagrody i stypendia:

2017 – wyróżnienie Fundacji Rozwoju Polskiego Rolnictwa za pracę naukową (Foundation for the Development of Polish Agriculture, FDAP).

2017 – nagroda (pierwsze miejsce ex equo) za pracę doktorską w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald.

2012 – Stypendium dla najlepszych doktorantów i młodych doktorów w ramach projektu unijnego “Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”.

2013, 2014 – Stypendium z dotacji podmiotowej, Stypendium dla najlepszych doktorantów

2008 – Wyróżnienie Forum Akademickiego „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” wręczone przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za artykuł popularnonaukowy: „Kryzysowe narzeczone”, Forum Akademickie nr 6, red. Andrzej Świć, Lublin 2008.

 

Członkostwo w organizacjach:

PTL, członek zarządu warszawskiego oddziału PTL

SIEF

Visegrád Anthropologists’ Network (V4 Net)