• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Anna Lasota-Kuś

Dr Anna Lasota-Kuś

(doktorat: w zakresie nauk humanistycznych; Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; tytuł pracy: Zróżnicowanie typologiczno – chronologiczne i kulturowe ceramiki z okresu wczesnorzymskiego z terenu południowo-zachodniej Małopolski; promotor: Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko)

e-mail: anialasota80@gmail.com

Ośrodek: Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie

Link do akademia.edu/researchgate/Google scholar/itp.:

https://iaepan.academia.edu/AnnaLasotaKu%C5%9B

 

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień archeologii okresu rzymskiego na terenie Barbaricum. Szczególną uwagę w toku swoich studiów położono na badanie sytuacji kulturowej panującej w okresie rzymskim w dorzeczu środkowego Sanu. W związku z tymi zainteresowaniami podjęto badania wykopaliskowe na eponimicznym stanowisku kultury przeworskiej w Gaci, pow. Przeworsk, stan. 1 (badania w latach 2008-2009, 2011 i 2019) Poprzedzono je wnikliwą kwerendą materiałów archiwalnych złożonych m.in. w Muzeum Historycznym we Lwowie. W związku z podjętą problematyka badawczą w latach 2013 i 2014 przeprowadzono badania wykopaliskowe na cmentarzysku w Ostrowie, pow. Przemyśl, stan. 21. Wyniki przeprowadzonych wykopalisk na tych nekropolach dają podstawy do dalszych badań dotyczących zmian struktur osadniczych ludności kultury przeworskiej w Polsce południowo-wschodniej, jak również jej struktury społecznej. Odrębne zagadnienie, znajdujące się w orbicie zainteresowań, dotyczy problemu chronologii absolutnej schyłku wczesnego i początków młodszego okresu rzymskiego. Nowy zakres zainteresowań, dotyczący początków osadnictwa ludności kultury przeworskiej na terenie Małopolski zachodniej, rozpoczęto wraz z badaniami wykopaliskowymi na cmentarzysku w Obrażejowicach, pow. Proszowice, stan. 13. Studia doktoranckie poświęcono natomiast badaniom zróżnicowania typologicznego i chronologicznego ceramiki z okresu wczesnorzymskiego z terenu południowo-zachodniej Małopolski.

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Lasota A. (2008).  Typological, chronological and culture differentiation of early roman period pottery from southern Little Poland. Barbaricum, 8, 161-170.

https://www.academia.edu/2406560/Typological_chronological_and_cultural_differentiation_of_Early_Roman_Period_pottery_from_southern_Little_Poland

(2010). Hand-made storage vessels from the Early Roman Period from south-western Lesser Poland. Recherches Archeologiques, Nouvelle Serie, 2, 79-91.

https://www.academia.edu/2406334/Hand-made_storage_vessels_from_the_Early_Roman_Period_from_south-western_Lesser_Poland

Lasota-Kuś A. (2018). A cinerary urn from site 21 in Ostrów, Przemyśl District. A contribution to studies on the meaning and role of ornamentation of Early Roman Period ceramic vessels in the Przeworsk culture. Sprawozdania Archeologiczne, 70, 153-171.

https://www.academia.edu/38243814/A_cinerary_urn_from_site_21_in_Ostr%C3%B3w_Przemy%C5%9Bl_District._A_contribution_to_studies_on_the_meaning_and_role_of_ornamentation_of_Early_Roman_Period_ceramic_vessels_in_the_Przeworsk_culture

Bodzek J. i Lasota-Kuś A. (2018). The find of a Roman Republican denarius at a settlement of the Przeworsk culture at Goszyce, site 2, Krakow county. Materiały Archeologiczne, 42, 193-202.

https://www.academia.edu/44077588/J_Bodzek_A_Lasota_Ku%C5%9B_The_find_of_a_Roman_Republican_denarius_at_a_settlement_of_the_Przeworsk_culture_at_Goszyce_site_2_Krakow_county_Materia%C5%82y_Archeologiczne_XLII_2018_193_202_with_corrected_references

Lasota-Kuś A. (2019). Cemetery at Obrażejowice, Commune Radziemice. New sources for research on the Przeworsk culture in the Younger Pre-Roman and Early Roman periods in Western Małopolska. Sprawozdania Archeologiczne, 71, 341-358.

https://www.academia.edu/41489852/Cemetery_at_Obra%C5%BCejowice_Radziemice_commune_New_sources_for_research_on_the_Przeworsk_culture_in_the_Younger_Pre_Roman_and_Early_Roman_Periods_in_Western_Ma%C5%82opolska

Lasota-Kuś A. i Stempniak-Kusy S. (2019). Cemetery in Ostrów, site 21 as the example of multidirectional contacts of the Przeworsk culture - people living in the central part of the San River basin in the Early and Younger Roman Period. Acta Archaeologica Carpathica, 54, 77-90.

https://www.academia.edu/42433324/Cemetery_in_Ostr%C3%B3w_site_21_as_the_example_of_multidirectional_contacts_of_the_Przeworsk_culture_people_living_in_the_central_part_of_the_San_River_basin_in_the_Early_and_Younger_Roman_Period

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Lasota A. (2004). Osadnictwo z okresu rzymskiego na Przedpolu Karpat (obszar między Sędziszowem Młp. a Rzeszowem). W: J. Gancarski (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Materiały z konferencji (573-605). Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

(2005). Stan rozpoznania osad z okresu wpływów rzymskich w Polsce południowo-wschodniej. W: M. Kuraś (red.), Archeologia Kotliny Sandomierskiej (435-446). Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

(2005). Osadnictwo z okresu rzymskiego na terenie Garbu Tarnobrzeskiego i jego najbliższego sąsiedztwa. W: M. Kuraś (red.), Archeologia Kotliny Sandomierskiej (447-464). Stalowa Wola: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Lasota A., Pawlikowski S. (2009). Osadnictwo kultury puchowskiej w rejonie podkrakowskim na przykładzie osady w Wieliczce stan.11. W: M. Karwowski, E. Droberjar (red.), Archeologia Barbarzyńców 2008: Powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim (363-376). Rzeszów:  Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

https://www.academia.edu/2479257/Osadnictwo_kultury_puchowskiej_w_rejonie_podkrakowskim_na_przyk%C5%82adzie_osady_w_Wieliczce_stan._XI

Lasota A. (2011). Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Gaci koło Przeworska w świetle nowych badań. W: E. Droberjar (red.), Archeologie Barbarů 2010. hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem  (155-161). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

https://www.academia.edu/2406586/Cmentarzysko_z_okresu_rzymskiego_w_Gaci_ko%C5%82o_Przeworska_w_%C5%9Bwietle_nowych_bada%C5%84

Lasota A. (2014). Grób wojownika z cmentarzyska w Gaci, pow. przeworski. Przyczynek do studiów nad lokalnymi formami okuć tarcz w kulturze przeworskiej. W: R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak (red.), Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studiw dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu w okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (151-160). Kraków: Uniwersytet Jagielloński Instytut Archeologii.

https://www.academia.edu/28199284/Gr%C3%B3b_wojownika_z_cmentarzyska_w_Gaci_pow._przeworski._Przyczynek_do_studi%C3%B3w_nad_lokalnymi_formami_oku%C4%87_tarcz_w_kulturze_przeworskiej

Lasota A., Stempniak S. (2015). Nowo odkryte cmentarzysko z wczesnego i młodszego okresu wpływów rzymskich w Ostrowie, stan. 21, gm. Przemyśl, woj. podkarpackie. W: E. Droberjar, L. Tyszler (red.), Barbari Superiores et Inferiores. Archeologia barbarzyńców 2014 (87-95). Łódź-Wieluń: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi.

https://www.academia.edu/28209859/Nowo_odkryte_cmentarzysko_z_wczesnego_i_m%C5%82odszego_okresu_wp%C5%82yw%C3%B3w_rzymskich_w_Ostrowie_stan._21_gm._Przemy%C5%9Bl_woj._podkarpackie

Madyda-Legutko R., Lasota-Kuś A. (2018). Złote "wieszadełka" z okresu rzymskiego z cmentarzyska w Gaci powiat przeworski. W: B. Niezabitowska i in. (red.), Studia Barbarica, Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin (296-306). Lublin: UMCS

https://www.academia.edu/36688251/Z%C5%82ote_wieszade%C5%82ka_z_okresu_rzymskiego_z_cmentarzyska_w_Gaci_pow._przeworski