• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Tomasz Oberc

Mgr Tomasz Oberc

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn

 

tomaszoberc@gmail.com

https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Oberc

https://iaepan.academia.edu/TomaszOberc

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze podzielić można na trzy główne tematy ogólnie zakreślające poruszaną problematykę. Realizowane są one na różnych poziomach interpretacyjnych, przede wszystkim w odniesieniu do młodszej epoki kamienia w Europie Środkowej. Są to:

Adaptacyjne aspekty systemów kulturowych – metody i trudności w określeniu roli poszczególnych zachowań lub ich grup (np.: sposobów pozyskiwania pożywienia i surowców; wyboru i zagospodarowania miejsc osadnictwa; produkcji, zdobnictwa i użytkowania przedmiotów; i innych) w przystosowaniu populacji do istniejących warunków. Także problematyka identyfikacji takich zachowań na podstawie materiału archeologicznego.

Formowanie się stanowisk archeologicznych – zagadnienia związane z użytkowaniem i depozycją przedmiotów, a także zmianami postdepozycyjnymi, wpływającymi na obserwowany obraz stanowisk archeologicznych.

Metody klasyfikacji i kwantyfikacji w analizie zbiorów archeologicznych – teoretyczne i praktyczne podejścia do zbiorów archeologicznych, zwłaszcza sposoby zbierania i kodowania obserwacji pojedynczych zabytków, kontekstów w jakich zalegały oraz ogólnych cech całych zbiorów, umożliwiające skuteczną analizę i wymianę informacji oraz stanowiące podstawę dla porównywalności wyników badań.

Wybrane publikacje:

Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych:

Brzeska A., Kenig R., Oberc T., Nowak M. (2018). Wczesnoneolityczne osady w Spytkowicach i ich rola w dystrybucji krzemienia jurajskiego. W: V. Janák, M. Furmanek, A. Přichystal, S. Stuchlík (red.), Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku. Acta archaeologica Opaviensia 5 (139-164). Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Slezské univerzity v Opavě.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

„Analiza demograficzna społeczności eneolitycznych na terenie Południowej Polski (4500-2800 BC)” (realizowany w IA UJ).

Celem projektu jest wyłonienie i analiza źródeł umożliwiających stworzenie porównywalnego opisu demograficznego dla przyjętych badanych populacji.

Zespoły zabytków krzemiennych z młodszej epoki kamienia na terenie Małopolski – założeniem projektu jest zintegrowanie różnych metod analizy inwentarzy krzemiennych w celu uzyskania wglądu w aspekty takie jak pozyskiwanie i obróbka surowca, użytkowanie i depozycja zabytków oraz interpretacja opisywanych zespołów z uwzględnieniem ich kontekstów przestrzennych i chronologicznych.

Analiza funkcjonalna narzędzi typologicznych z inwentarza krzemiennego osiedli neolitycznych na wzgórzu „Baski” w Bronocicach – celem projektu jest analiza śladów użytkowych obserwowanych na narzędziach krzemiennych ze stanowiska w Bronocicach oraz interpretacja wyników w oparciu o ich kontekst archeologiczny.

 

Członkostwo w organizacjach:

European Archaeological Association (EAA)

Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology – Poland (CAA PL)

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Górnośląski (SNAP OG)