• Polski
 • English
 • AA+A++
Dr hab. Kalina Skóra

Zainteresowania badawcze i obszar badań

 • Okres rzymski i wędrówek ludów w środkowoeuropejskim Barbaricum
 • Wczesne średniowiecze na ziemiach polskich

 

Monografie

Kurasiński T., Skóra K. (2012). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.

Skóra K. (2015). Struktura społeczna ludności kultury wielbarskiej. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami

Kurasiński T., Skóra K. (2016). Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, Tom 1: Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami.

Skóra K. (2020). Omnia mors aequat? Soziale Stratigraphien in der Römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit im Gebiet der Wielbark-Kultur. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Skóra K. (2022). Samobójstwo w społeczności wczesnych Germanów. Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

 

Artykuły w czasopismach

Skóra K. (2008). Z czym wędrowano w zaświaty. O niemilitarnym wyposażeniu grobowym wojowników „wielbarskich”. Acta Archaeologica Lodziensia 54, 7-26.

Skóra K. (2010). Intruz w kurhanie? O pochówkach wtórnych w obrzędowości pogrzebowej kultur wielbarskiej i przeworskiej. Acta Archaeologica Lodziensia 56, 27-43.

Kurasiński T., Skóra K. (2012). Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4. Acta Militaria Mediaevalia 8, 69-89.

Skóra K. (2012). Groby dziecięce kultury wielbarskiej. Światowit 7 (48), Fasc. B (2010), 139-164.

Skóra K., Troszczyńska-Antosik M. (2012). Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Waplewie, pow. olsztyński, Wiadomości Archeologiczne 63, 145-159.

Kurasiński T., Rychter M., Skóra K. (2013). An intriguing find from an early medieval cemetery in Lubień. Issues of conservation of archaeological relics. Wiadomości Konserwatorskie. Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 33, 54-57.

Skóra K., Kurasiński T. (2013). Nietypowe przedmioty w wyposażeniu dwóch pochówków z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Radomiu, st. 4. Światowit 9 (L) (2011) 2012, fascicle B, 193-212.

Skóra K. (2013). Kilka wyjątków od reguły, czyli o „nieśredniowiecznych” początkach Andrzeja Nadolskiego. Acta Archaeologica Lodziensia 59, 81-86.

Strzyż P., Skóra K. (2013). “Muskets and handgonnes with bone inlaid” – ornaments of hand-held firearms in the 16th-17th c. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica 29, 278-300.

Kurasiński T., Klimek L., Skóra K. (2013). Metallographic Analyses of Military Items from the Early Medieval Inhumation Cemetery in Radom, Site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae 26, 25-39.

Komski A., Kurasiński T., Skóra K. (2014). Kłódki ze zniszczonego cmentarza sanockiego. Przyczynek do badań nad żydowską obrzędowością pogrzebową w przeszłości. Rocznik Sanocki 11, 49-62.

Skóra K. (2014). Trup nieobecny?... czyli o brakujących szczątkach kostnych w grobach kultury wielbarskiej. Acta Archaeologica Lodziensia 60, 45-68.

Kurasiński T., Skóra K. (2015). Children’s burials from the early medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4. Fasciculi Archaeologiae Historicae 28, 41-52.

Kurasiński T., Skóra K., Purowski T. (2015). Reuse of Prehistoric items in the Early Middle Ages. The example of the cemetery in Lubień, voivodeship Łódź. Archaeologia Polona 48: 2010 (2015); Special theme: Archaeology of the Slavs. Marek Dulinicz in Memoriam), 139-166.

Skóra K. (2016). A habit of providing the dead with padlocks against the background of Ashkenazi funeral rites. Fasciculi Archaeologiae Historicae 29, 135-149.

Natuniewicz-Sekuła M., Skóra K. (2016). Selected children’s burials from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Site 7, Elbląg commune, warmińsko-mazurskie voivodeship. Archaeologia Polona 50/51 (2013-2014), 43-79.

Skóra K. (2017). Opening of graves in the cemetery of the Wielbark Culture in Kowalewko. A preliminary analysis. Fasciculi Archaeologiae Historicae 30, 193-210.

Kurasiński T., Skóra K., Gayduchik V. (2018). A grain against a vampire? Some remarks on so-called anti-vampire practices in the light of archaeological and folkloristic-ethnographic data. Sprawozdania Archeologiczne 70, 173-202.

Skóra K. (2018). How much do we know about the opening of graves in the cemetery of the Wielbark Culture in Czarnówko? Some remarks on the basis of research in 2017. Przegląd Archeologiczny 66, 193-223.

Skóra K. (2019). Liegt da der Hund begraben? An aspect of post-funeral interferences from the Wielbark Culture cemetery in Czarnówko in Pomerania. Sprawozdania Archeologiczne 71, 125-153.

Skóra K. (2019). With or without Respect? Treatment of Post-mortem Remains of the Dead in the Course of Post-funeral Interferences at Czarnówko in Pomerania. Fasciculi Archaeologiae Historicae 32, 2019, 7-24.

Skóra K., Żabiński G., Miśta-Jakubowska E. (2019). Weaponry of the Przeworsk Culture in the light of metallographic examinations. The case of the cemetery in Raczkowice. Praehistorische Zeitschrift 94 (2), 1-45.

Strzyż P.,  Skóra K. (2020). A New Find of a Falchion from Central Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae 33, 211-215.

Skóra K. (2020). A Few Reflections on Suicide and Profane Death from not only an Archaeological Perspective on the Margins of Paweł Duma’s Book, ‘Profane Death in Burial Practices of a Pre-Industrial Society. A Study from Silesia, Fasciculi Archaeologiae Historicae 33, 217-225.

Kurasiński T, Skóra K., Ziętek J. (2021). Nowe znalezisko wczesnośredniowiecznego grotu włóczni z Lubienia, pow. piotrkowski, Wiadomości Archeologiczne 72, 200-206.

Skóra K., Natuniewicz-Sekuła M., Mączyński P., Bitner M. (2021). Fossil brachiopod from a Roman period grave at Weklice, Site 7, Northern Poland. On past uses of fossils. Archäologisches Korrespondenzblatt 51 (3), 405-418.

Skóra K., Strzyż P.,  Szymczak J. (2022). Bull of Antipope John XXIII found in Mierzyn, Central Poland. Fasciculi Archaeologiae Historicae 35, 131-145.

Skóra K. (2023). Opening graves and turtles. The pond turtle (Emys orbicularis L.) from the cemetery of the Wielbark Culture in Czarnówko and the question of post-funeral interferences in the past. Praehistorische Zeitschrift  98(2), 2023, https://doi.org/10.1515/pz-2023-2023

Skóra K. (2023). ‘Houses of Graves’ of Central-East Europe: Archaeology about Jewish Funeral Rituals. “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 36, 63-97. DOI 10.23858/FAH36.2023.003

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych

Skóra K., Kurasiński T. (2009). Od ziarnka do ziarnka... O przydatności analiz archeobotanicznych w badaniach nad wczesnośredniowieczną obrzędowością pogrzebową (na przykładzie cmentarzyska w Lubieniu). W: Metody. Źródła. Dokumentacja. Funeralia Lednickie, Spotkanie 11, W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Poznań, 301-308.

Skóra K. (2010). Przyczynek do badań nad podwójnymi grobami szkieletowymi w obrzędowości pogrzebowej kultury wielbarskiej. W: Terra barbarica. Studia ofiarowane prof. M. Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, A. Urbaniak et al. (red.), Monumenta Archaeologica Barbarica. Series gemina, tomus 2, Łódź-Warszawa, 791-808.

Janowski A., Kurasiński T., Skóra K. (2010). Między naturą a kulturą. Znaleziska skamieniałych zębów rekina i ich próba ich interpretacji. W: Terra barbarica. Studia ofiarowane prof. M. Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, A. Urbaniak et al. (red.), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series gemina 2, Łódź-Warszawa, 703-712.

Kurasiński T., Skóra K. (2011). Elementy „ruskie” w wyposażeniu pochówków z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska (XI-XII w.) w Lubieniu, pow. piotrkowski. W: „In silvis, campis… et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, S. Cygan, M. Glinianowicz, P. N. Kotowicz (red.), Reszów-Sanok, 447-465.

Skóra K. (2011). Kilka słów na temat zdobienia ostróg z cmentarzyska w Odrach. W: Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, O. Ławrynowicz, J. Maik, P. Nowakowski (red.), Łódź, 369-377.

Kurasiński T., Skóra K. (2013). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Aktualny stan badań. W: Radom: korzenie miasta i regionu 4: Ziemia niczyja – Ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą, A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki (red.), Warszawa, 141-152.

Kurasiński T., Skóra K. (2013). A będziecie jedli owoce ze swej winorośli… O szczątkach roślinnych z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Radomiu, stan. 4. W: Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, J. Kolenda et al. (red.), Wrocław, 637-648.

Skóra K. (2014). Twarzą do ziemi. O specyficznej kategorii grobów ludności kultury wielbarskiej. W: Honoratissimum assensus genus est armis laudare. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak (red.), Kraków, 473-482.

Skóra K. (2014). Bransolety i dzieci. Kilka spostrzeżeń o ozdobach, dzieciństwie i obrządku pogrzebowym w kulturze wielbarskiej. W: In Medio Poloniae Barbaricae, J. Andrzejowski (red.), Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 3, Warszawa, 211-222.

Skóra K. (2015). Biritual burials of the Wielbark Culture – introductory remarks. W: Kończyny, kości i wtórnie otwarte groby w dawnych kulturach. Limbs, bones, and reopened Graves in past societies, L. Gardeła, K. Kajkowski (red.), Bytów, 85-122.

Skóra K. (2017). The sitting (?) dead – an attempt at assessing discoveries from cemeteries of the Wielbark Culture. W: Orbis Barbarorum. Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata, J. Andrzejowski et al. (red.), Warszawa-Schleswig, 537-548.

Skóra K., Niezabitowska-Wiśniewska B. (2018). Flabellum czy calamistrum? I jeszcze jeden, niezwykle intrygujący zabytek… z Dratowa. W: Studia barbarica. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. For Professor Andrzej Kokowski on his 65th Birthday, tom II, B. Niezabitowska-Wiśniewska et al. (red.), Lublin, 130-180.

Krzysiak A., Marczewski M, Schuster J., Skóra K. (2018). Stary świat – nowe życie. Lubowidz, Czarnówko, Wilkowo. Katalog wystawy w Muzeum w Lęborku, red. M. Pruska, J. Andrzejowski, Lębork: Muzeum w Lęborku.

Skóra K. (2019). Männerdefizit auf den Gräberfeldern der Wielbark-Kultur? Eine archäologisch-anthropologische Perspektive. In: Interacting Barbarians . Contacts, Exchange and Migrations in the First Millennium AD, eds. Adam Cieśliński und Bartosz Kontny. Neue Studien zur Sachsenforschung 9. Warszawa, 331-339.

Skóra K., Cieśliński A. (2020). Aktuelle Forschungen zur Sozialstruktur der Germanen im östlichen Mitteleuropa. Ein Beispiel aus der Wielbark-Kultur. In: G. Uelsberg, M. Wemhoff (Hrsg.), Germanen. Eine archäologische Bestandsaufnahme. Ausstellungskatalog Berlin 2020), 226-253.

Skóra K., Kurasiński T. (2020). From the past into the future – archaica as a research problem (on the basis of medieval and modern period finds from Central-Eastern Europe) / Z przeszłości w przyszłość – archaika jako problem badawczy (na podstawie średniowiecznych i nowożytnych materiałów z Europy Środkowo-Wschodniej). In: M. Bogucki, A. Dymowski, G. Śnieżko (eds), Slivers of the Antiquity. The Use of Ancient Coins in Central, Eastern and Northern Europe in the Medieval and Modern Periods / Okruchy starożytności. Użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i w okresie nowożytnym, Warszawa, 301-366.

T. Kurasiński, K. Skóra (2020). Wprowadzenie. In: T. Baranowski, K. Skóra, K. Skrzyńska, Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, tom 3: stanowisko 4. Ekspertyzy. Łódź, Warszawa, 7-11.

Skóra K., Natuniewicz-Sekuła M., Bitner M.A. (2021). Brzoskwinie i ramienionogi, czyli na tropie obcych gatunków flory i fauny w kulturze wielbarskiej. Przykład Weklic. In: A. Michałowski, M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Strobin (red.), Ze świata dawnych barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe, Poznań, 373-391.

Krzysiak A., Marczewski M., Skóra K. (2021). Między zniszczeniem a adaptacją. Stosunek społeczności kultury wielbarskiej do obiektów sepulkralnych kultury pomorskiej na przykładzie nekropolii w Wilkowie Nowowiejskim. In: A. Michałowski, M. Brzostowicz, M. Kaczmarek, A. Strobin (red.), Ze świata dawnych barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe. Poznań, 403-423.

Krzysiak A.,  Marczewski M.,  Schuster J.,  Skóra K. (2021). Czarnówko stan. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w sezonie 2016–2017. In: XXI Sesja Pomorzoznawcza, Materiały z konferencji, Toruń, 22-24 listopada 2017 roku, tom I: od epoki kamienia do okresu wędrówek ludów, red. J. Gackowski, K. Adamczak, E. Bokiniec, M. Weinkauf, M. Markiewicz, D. Bienias, Toruń, 301-317.

Skóra K. (2022). Another dimension of the exotic? Notes on the origins of the domestic cat in central and northern European Barbaricum during the Roman Period. In: A. Dubicki and M. Olędzki (eds), Rome and the Barbarians. An Interplay between two Worlds. Łódź: Instytut Archeologii UŁ, SNAP, Oddział w Łodzi, 265-290.

Skóra K. (2022). Seeds, stones and shells. Alien species of plants in women’s graves of the Wielbark Culture. In: L. Poláček, O. Heinrich-Tamáska, E. Nowotny, S. Eichert (Hrsg.), Über Speisen, Getränke und Macht zwischen Spätantike und Karolingerzeit. Akten der 29. und 30. internationalen Symposien Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum" in Mistelbach, 8.–11. November 2017 und in Brünn, 14.–16. November 2018. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 5 / Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 68 (Grentach-Wyhlen 2022), 93-109.

Kurasiński T., Skóra K. (2023). Podstawy datowania i początki najstarszej fazy cmentarzyska w Lubieniu. In: D. Błaszczyk, A. Buko (red.), Początki obrządku szkieletowego na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza. Warszawa, 25-39.

Bis M.,  Skóra K. (2023). Perspectives archéologiques sur les cimetières juifs d’Europe centrale, In: P. Salmona, Ph. Blanchard, E. Sagasser (eds), Archéologie du judaïsme en Europe, Paris. 309-326.

 

W druku

Skóra K., Between Representation and Consumption. Animal Remains in the Inhumation Graves of the Wielbark Culture. In: A. Cieśliński, Ch. Jahn, S. Wadyl (eds), From Coast to Coast – Current Archaeological Research on Cultural Exchange Along and Across the Baltic Sea, Warsaw Studies in Archaeology, Warsaw (Brepols).

Niezabitowska-Wiśniewska B., Skóra K., Hyrchała A., Bartecki B., Lorkiewicz-Muszyńska D., Pochówek twarzą do ziemi z Gródka, stan. 1C w kontekście starszych i najnowszych wyników badań.

 

Prace redakcyjne

2008-2018 sekretarz redakcji Fasciculi Archaeologiae Historicae

od 2019 zastępca redaktora Fasciculi Archaeologiae Historicae

 

Redakcje

Wymiary inności. Nietypowe zjawiska w obrzędowości pogrzebowej od pradziejów po czasy nowożytne. Acta Archaeologica Lodziensia 56, Łódź 2010, ss. 124.

Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie. Przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej, Acta Archaeologica Lodziensia 60, Łódź 2014; ss. 238.

Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, tom 3: stanowisko 4 - Ekspertyzy, red. T. Baranowski, K. Skrzyńska, K. Skóra, Łódź, Warszawa 2020; ss. 288.

Mączyńska M., Jakubczyk I., Urbaniak A., Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 9, J. Andrzejowski, A. Cieśliński, K. Skóra (red.), Warszawa-Gdańsk 2021.

Mączyńska M., Jakubczyk I., Urbaniak A., Babi Dół-Borcz. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur mit Steinkreisen und Grabhügeln aus Pommern, Monumenta Archaeologica Barbarica, Tomus 21, J. Andrzejowski, A. Cieśliński, K. Skóra (Red.), Warszawa-Gdańsk 2021.

Natuniewicz-Sekuła M, Baczewski M., Weklice. A Cemetery of Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 2005-2018). Monumenta Archaeologica Barbarica 23, K. Skóra, A. Cieśliński (eds), Warszawa 2023.

Natuniewicz-Sekuła M, Baczewski M., Weklice. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na wschodnim obrzeżu delty Wisły (badania 2005-2018). Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina 11, K. Skóra, A. Cieśliński (red.), Warszawa 2023.

 

Projekty

 • 2010-2013: Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej – przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu (NN 109202738).
 • 2017-2018: MINIATURA / Rabunek czy rytuał? Fenomen otwierania grobów w kulturze wielbarskiej na przykładzie cmentarzyska w Czarnówku na Pomorzu (NCN 2017/01/X/HS3/00193) https://www.okruch-zlota.eu/...
 • 2017-2020: Use of Ancient Coins in East-Central Europe in the Medieval and Modern Periods (kierownik dr hab. A. Dymowski,  No. 2016/23/B/HS3/00173); opracowanie zagadnienia badawczego: Examination of prehistoric and antique finds, excluding ancient coins, recovered in Medieval and Modern period contexts in East-Central Europe
 • 2019-2020: Projekt Wsparcie dla czasopism naukowych: Fasciculi Archaeologiae Historicae
 • 2021: Projekt Ochrona Zabytków Archeologicznych. Kierownik projektu: dr Ireneusz Jakubczyk, Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – monograficzna publikacja
 • 2022-2023: Projekt Ochrona Zabytków Archeologicznych. Kierownik projektu: dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła, Weklice. Cmentarzysko germańskich elit w centrum bursztynowego wybrzeża - monograficzna publikacja
 • 2024-2025: Projekt Ochrona Zabytków Archeologicznych. Raczkowice. Największe cmentarzysko kultury przeworskiej w międzyrzeczu Warty i Pilicy - monograficzna publikacja